of 59179 LinkedIn

Aanvaard risico: kennisneming huis-aan-huisblad

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

ABRvS 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2957

B&W van Amsterdam wezen een verzoek om vergoeding van planschade af wegens aanvaard risico. Het verzoek had betrekking op een aantal panden aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam. De rechtbank oordeelde anders, maar de Afdeling deelt de opvatting van B&W dat de planologische wijziging op het moment van aankoop van de panden voor verzoekster voorzienbaar was.

Als gevolg van de planologische wijziging is de gebruiksmogelijkheid van de panden van verzoekster voor woondoeleinden vervallen. Het voornemen tot die wijziging was bekend gemaakt in een conceptontwerp van het nieuwe bestemmingsplan, dat conform een aankondiging in een huis-aan-huisblad (Stadsdeelnieuws) ter inzage had gelegen. Van die terinzagelegging was ook melding gemaakt in een brief die aan alle bewoners was bezorgd. Op dat moment, ongeveer zes maanden voor de aankoop, was verzoekster echter niet in het betreffende gebied gevestigd.

De Afdeling overweegt dat van belang is of de openbaarmaking ertoe heeft geleid dat een redelijk denkend en handelend koper ten tijde van de aankoop van de panden kennis kon nemen van dat conceptontwerp, door onderzoek te doen in openbare bronnen, waarvan redelijkerwijs valt te verwachten dat eventuele concrete beleidsvoornemens met betrekking tot de panden daarin gepubliceerd zijn. De Afdeling meent dat tot die bronnen ook behoren de edities van Stadsdeelnieuws. De betwisting door de verzoekster om planschade dat het ontwerpbestemmingsplan ten tijde van de aankoop niet meer ter inzage lag en ook niet via internet kon worden geraadpleegd mocht haar niet baten, omdat dit niet afdeed aan de betekenis van de berichten in Stadsdeelnieuws. De omstandigheid dat het wellicht niet eenvoudig zou zijn geweest om de juiste edities te traceren achtte de Afdeling onvoldoende om te kunnen concluderen dat het ten tijde van de investeringsbeslissing niet mogelijk was om van die edities kennis te nemen.

Al met al vormt deze uitspraak een bevestiging van de strenge leer die de Afdeling ten aanzien van het aanvaard risico hanteert.

 

Meer informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met mr. Bas ten Kate, E: bas.tenkate@nysingh.nl | T: 026 357 57 19 | M: 06 53 18 12 14

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.