of 62812 LinkedIn

Dossier: Wet Houdbare Overheidsfinanciën

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) vertaalt de scherpere Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact in nationale wetgeving.

De Wet Hof vertaalt de scherpere Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact in nationale wetgeving. Volgens die afspraken dient Nederland het financieringstekort te beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product. De beperking gaat gelden vanaf 2013. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de medeoverheden, want de beheersing van het EMU-saldo geldt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het betekent een beperking van de begrotingsvrijheid van decentrale overheden

  Nieuws  Nieuws

  • De normen voor de wet overheidsfinanciën zijn volgens minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem al zo versoepeld dat die niet tot een groot banenverlies bij Provincies zal leiden.

   Dijsselbloem noemt kritiek op wet HOF achterhaald

   4 reacties

   Beweringen dat een nieuwe wet over een gezamenlijk maximaal begrotingstekort voor provincies en gemeenten leidden tot het verlies van meer dan 40.000 banen kloppen niet. Ze zijn gebaseerd op inmiddels achterhaalde uitgangspunten, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag in een debat in de Tweede Kamer over de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF).

  • Kabinet moet met de koepels van gemeenten, proivncies en waterschappen in kaart brengen welke investeringen vanwege de Wet Hof moeten worden geschrapt of uitgesteld, vindt het CDA. D66 wil de boeteregeling bij overschrijding van de tekortnorm van tafel.

   Boeteregeling moet uit wurgwet Hof

   De boeteregeling voor decentrale overheden bij overschrijding van de tekortnorm moet uit de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) worden geschrapt. Tevens moet in kaart worden gebracht welke investeringen vanwege de Wet Hof moeten worden geschrapt of uitgesteld. In de Kamer leven zorgen over de inperking van de beleidsvrijheid van gemeenten, provincies en waterschappen.

  • De gevolgen van het financieel onderhandelaarsakkoord over de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof), het schatkistbankieren en het btw-compensatiefonds zijn groot, maar nog niet exact in kaart te brengen. Wel is duidelijk dat miljoenen euro's niet kunnen worden geïnvesteerd, stellen provincies.

   Offensief tegen financieel akkoord

   Een delegatie van Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland heeft woensdag in de Eerste Kamer haar zorgen geuit over de gevolgen van de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). Het lobbywerk is onderdeel van het ‘offensief’ van de vijf provincies die zich fel verzetten tegen het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet.

  • De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) moet worden versoepeld, zodat provincies geld in de economie kunnen pompen. Dat vindt de Overijsselse gedeputeerde Theo Rietkerk. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum sluit zich hierbij aan. Het rijk moet ophouden met boekhoudkundige obstructie, vindt hij.

   Wurgwet Hof belemmert investeringen provincies

   De oproep aan provincies om geld te investeren in de economie is de Overijsselse gedeputeerde Theo Rietkerk uit het hart gegrepen. Maar dan moet wèl de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) worden aangepast. Provincies willen wel investeren, maar mogen niet.

  • De financiële prikkel die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gemeenten wil geven die gaan herindelen, is volgens hem geen chantagemiddel. Het is één van de mogelijkheden om gemeenten te bewegen op te schalen. De PvdA-bewindsman antwoordt dat op Kamervragen na uitspraken hiervover in Binnenlands Bestuur.

   Plasterk houdt vast aan fusiebonus

   De financiële prikkel die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gemeenten wil geven die gaan herindelen, is volgens hem geen chantagemiddel. Het is één van de mogelijkheden om gemeenten te bewegen op te schalen.

  • De vijf provincies die tegen het onderhandelaarsakkoord hebben gestemd, vinden dat het IPO-bestuur hun bezwaren onvoldoende aan het kabinet hebben overgebracht. Het onderzoeksrapport over de Wet Hof werpt bovendien nieuw licht op het akkoord.

   IPO-bestuur onder vuur

   De koepel van provincies (IPO) laat flinke steken vallen rondom het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet. Dat stellen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincies Noord-Brabant en Overijssel.

  • De vijf provincies die het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet hebben verworpen, gaan samen proberen 'Den Haag' ervan te overtuigen de plannen alsnog van tafel te halen. Woensdag stemde ook Friesland tegen het akkoord.

   Tegenstemmende provincies trekken eigen plan

   Als hekkensluiter heeft ook de provincie Friesland het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet verworpen. Met vijf provincies tegen en zeven voor, is de grootst mogelijke minderheid van de provincies tegen de financiële afspraken die de provinciekoepel IPO met het rijk heeft gesloten.

  • Er moet een andere verdeelsleutel worden vastgesteld tussen gemeenten, provincies en waterschappen, vindt IPO-bestuurder Johan Remkes. De provincies kunnen niet uit de voeten met het aan hen toebedeelde percentage. De provincies willen meer investeringsruimte, ten koste van gemeenten en waterschappen.

   Provincies willen geld van gemeenten ‘aftroggelen’

   IPO-voorzitter Johan Remkes wil extra investeringsruimte voor provincies. Hij wil daartoe morrelen aan de huidige verdeelsleutel voor de totale investeringsruimte voor de decentrale overheden samen. Een andere verdeelsleutel gaat ten koste van de investeringsmogelijkheden voor gemeenten en waterschappen.

  • Na de waterschappen en provincies heeft ook een meerderheid van de gemeenten ondanks principiële bezwaren ingestemd. Over een aantal onderdelen wil de VNG met het kabinet het gesprek aan.

   Ook gemeenten morrend akkoord

   Met de nodige mitsen en maren hebben ook gemeenten vandaag ingestemd met het financieel akkoord met het kabinet. 307 gemeenten brachten hun stem uit. Daarvan stemden 192 voor en 115 tegen. De 101 gemeenten die niet reageerden, zijn door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de voorstemmers opgeteld.

  • Nederland is van 'Brussel' niet verplicht om de decentrale overheden een macronorm op te leggen met betrekking tot het EMU-tekort. Dit doet het kabinet wel via de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof).

   Tekortnorm in Wet Hof is onnodig

   Het kabinet is met zijn Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) veel strenger voor gemeenten, provincies en waterschappen dan ‘Brussel’ verlangt. Europese regels verplichten Nederland niet om de decentrale overheden een macronorm op te leggen met betrekking tot het EMU-tekort. Dat concludeert het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR).

  • De Kamer wil weten in hoeverre de Europese regels rekening houden met verschillen in de boekhoudkundige stelsels van de rijksoverheid (kasstelsel) en decentrale overheden (baten/lastenstelsel).

   Oplossing investeringskiller gezocht

   De Tweede Kamer zoekt alternatieven voor de Wet Houdbare overheidsfinancien (Wet Hof). De Kamer twijfelt er bovendien sterk aan of de Europese regels Nederland wel verplichten om decentrale overheden een macronorm op te leggen met betrekking tot het EMU-tekort.

  • Hoewel Gedeputeerde Staten van Utrecht kunnen instemmen met het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet, moet er wel wat water bij de wijn. Zo moet de maximering van het rijksbudget voor het btw-compensatiefonds van tafel.

   Plafond btw-compensatiefonds moet van tafel

   Ondanks grote bezwaren zijn Gedeputeerde Staten van Utrecht en Drenthe akkoord gegaan met het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet. GS van Drenthe moeten wel alles in het werk stellen om kabinet en Tweede en Eerste Kamer ervan te overtuigen dat de maatregelen een ongeoorloofde inbreuk zijn op de provinciale autonomie. Utrecht wil af van het plafond van het btw-compensatiefonds.

  • Arnhem stemt tegen financieel onderhandelaarsakkoord kabinet en decentrale overheden. Het rijk komt zijn afspraken over de trap-op-trap-af-systematiek niet na.

   Arnhem stemt tegen financieel onderhandelaarsakkoord

   Burgemeester en wethouders van Arnhem hebben tegen het financieel akkoord gestemd tussen kabinet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen. Het rijk legt een onevenredig groot bezuinigingbedrag op het bordje van gemeenten, stellen B&W. De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) tast de gemeentelijke autonomie te veel aan, stelt het college verder.

  • Dat blijkt uit een doorrekening van Deloitte van de in het regeerakkoord aangekondigde (bezuinigings)maatregelen die samenhangen met de nieuwe Participatiewet, zeg maar de opvolger van de Wet werken naar vermogen.

   Hoe verder van de Randstad, hoe raker de klappen

   Gemeenten in de periferie gaan er door de kabinetsplannen op sociaal terrein financieel het hardst op achteruit. Alleen al als gevolg van de invoering van de Participatiewet krijgen sociaal zwakke gemeenten bijna 90 euro per inwoner minder.

  • Annemarie Jorritsma van de VNG en Johan Remkes van de IPO hebben de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat de plannen rondom de nieuwe begrotingswet van tafel moeten.

   'Nieuwe begrotingswet moet van tafel'

   4 reacties

   Een nieuwe wet met begrotingsregels voor decentrale overheden is schadelijk voor provincies, gemeenten en waterschappen. De wet moet van tafel of flink worden aangepast. Die boodschap hadden de VVD'ers Johan Remkes van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten woensdag voor Tweede Kamerleden.

  • De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) gaat geen maximaal tekort per afzonderlijke decentrale overheid voorschrijven. Wel komt er een maximum tekort vor alle decentrale overheden samen.

   Wet HOF legt maximum tekort alle decentrale overheden vast

   Het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort is een zaak van zowel de Rijksoverheid, maar ook van de decentrale overheden. In de Wet Houdbare Overheidsfinanciën die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd, stapt de wetgever echter af van een maximum tekort per afzonderlijke gemeente, provincie of waterschap. Daarvoor in de plaats komt een maximum tekort voor alle decentrale overheden samen.

  • IPO-voorzitter Remkes strooit met krachttermen om zijn onvrede te uiten over de invoering van het schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën.

   Remkes haalt vol uit naar Den Haag

   Gelegaliseerde diefstal, Chinees rekenen, centraal gedicteerd, bestuurlijk onfatsoenlijk. IPO-voorzitter Johan Remkes strooit met krachttermen om zijn onvrede over Den Haag onder woorden brengen. Stenen des aanstoots: de invoering van het schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën.

  • Lagere overheden moeten volgend jaar tegen hun zin in 900 miljoen euro op de plank laten liggen. Dat gebeurt als een volgend kabinet onverkort vasthoudt aan invoering van de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF).

   Economische schade Wet HOF 11 miljard euro

   Lagere overheden moeten volgend jaar tegen hun zin in 900 miljoen euro op de plank laten liggen. Dat gebeurt als een volgend kabinet onverkort vasthoudt aan invoering van de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF).

  • Het Interprovinciaal Overleg, de VNG en de waterschappen sturen een gezamenlijke brandbrief naar de lijsttrekkers over de Wet Hof en het schatkistbankieren.

   Brandbrief over schatkistbankeren en Wet Hof

   Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) sturen maandag 3 september gezamenlijk een brandbrief aan de lijsttrekkers over de conceptwet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) en het verplicht schatkistbankieren.

  • PvdA-leider Diederik Samsom wil een miljard euro bezuinigen op het gemeentefonds. Dit en meer zegt hij in een interview met Binnenlands Bestuur.

   Samsom: miljard minder voor gemeenten

   Wat de PvdA betreft, gaan de gemeenten er de komende kabinetsperiode 1 miljard euro op achteruit. In een interview met Binnenlands Bestuur zegt lijsttrekker Diederik Samsom het gemeentefonds met dat bedrag omlaag te brengen.

  • De Raad voor de financiële verhoudingen (Rvf) heeft geen goed woord over voor de Wet Houdbare Overheids Financiën (Wet HOF).

   ‘Wet Hof frustreert investeringen in lokale economie’

   Geen geld hebben om uit te geven is een probleem. Geld hebben en het niet mogen uitgeven, wordt dat direct ook voor decentrale overheden. Boosdoener is de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof). De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) kraakt het wetsvoorstel. ‘Investeren mag niet meer, huren of leasen wel.’

  • Volgens berekeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) komt het hanteren en handhaven van een harde euronorm neer op 138 euro per inwoner.

   Wachten op de wet

   De Wet Hof ligt als voorstel nog bij de Raad van State, maar later dit jaar start het proefdraaien.

  Achtergrond  Achtergrond

  • De exacte gevolgen van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) staan voor gemeenten, provincies en waterschappen nog steeds niet vast. Zeker is dat invoering leidt tot onwerkbare situaties. ‘Je kunt moeilijk een derde van je begroting schrappen. Toch?’

   Geld uitgeven wordt probleem

   De exacte gevolgen van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) staan voor gemeenten, provincies en waterschappen nog steeds niet vast. Zeker is dat invoering leidt tot onwerkbare situaties. ‘Je kunt moeilijk een derde van je begroting schrappen. Toch?’

  Opinie  Opinie

  • Goede hofhouding

   De Tweede Kamer heeft eind april ingestemd met de Wet Houdbare overheidsfinanciën, koosnaam: Wet Hof. 

  • Verstoorde verhoudingen

   De package deal over de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof), het btw-compensatiefonds en het schatkistbankieren hebben de bestuurlijke en politieke verhoudingen op scherp gezet.

  • Kabinet stelt euro's boven inhoud

   Het financieel onderhandelaarsakkoord dat tussen kabinet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen is gesloten, laat duidelijk de toenemende grip van het ministerie van Financiën op de totale overheid zien.

  Partnernieuws  Partnernieuws

  • Crowdfunding voor gemeenten

   Reageer

   AfbeeldingHoe zet je crowdfunding succesvol in?

Vacatures

Van onze partners