of 62812 LinkedIn

Dossier: Krimpregio's

Nieuws, achtergrond en opinie over het verschijnsel krimp in regio's.

De 'leegloop' van het platteland stelt gemeenten voor nieuwe problemen. Scholen met te weinig leerlingen, leegstaande huizen en winkels, minder voorzieningen. Hoe gaan gemeenten daarmee om?

  Nieuws  Nieuws

  • Dat valt op te maken uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De adviesraad had de minister om de hoogte van de decentralisatie gevraagd, omdat de huidige krimpregeling verdwijnt. Het voorstel van Plasterk is om de totale omvang van de decentralisatie-uitkering voor de periode 2016 tot en met 2020 per jaar 11,2 miljoen euro te laten bedragen.

   Ruim 11 miljoen voor krimpregio’s

   Acht krimpregio’s kunnen vanaf 2016 rekenen op een rijksbijdrage van 11,2 miljoen euro. Alleen gebieden met een verwachte bevolkingsdaling van minimaal 3 procent komen in aanmerking voor de uitkering.

  • Het kabinet onderschat de problemen die bevolkingskrimp met zich meebrengt en ook haar eigen rol daarin. Dat stellen Groningen, Limburg en Zeeland. Een op de vier gemeenten heeft straks te maken met krimp en dat is niet alleen maar in de nu bekende krimpregio’s.

   Provincies: 'Kabinet onderschat krimpproblemen'

   Het kabinet onderschat de problemen die bevolkingskrimp met zich meebrengt en ook haar eigen rol daarin. Dat stellen Groningen, Limburg en Zeeland. Een op de vier gemeenten heeft straks te maken met krimp en dat is niet alleen maar in de nu bekende krimpregio’s.

  • Resultaten pilot aanpak surplus-vastgoed in krimpgebieden

   Reageer

   Bevolkingskrimp en andere demografische ontwikkelingen noodzaken beleidmakers tot creatieve oplossingen voor de woningmarkt. Om vraag en aanbod weer in balans te brengen en zo de noodzakelijke dynamiek op gang te brengen. De methodiek “Transitie Particuliere Periferie” beoogt – bijvoorbeeld in krimpgebieden – (problematisch) particulier vastgoed uit de markt te nemen. Om zo verdunning en doorstroming te bevorderen en om verdere waardedaling en "verelendung" te voorkomen. De methodiek is ontwikkeld in samenwerking met Stadsregio Parkstad en Platform 31.

  • Met vernieuwende oplossingen gaat Groningen problemen op de particuliere woningmarkt in krimpgebieden te lijf. Zo helpt de provincie woningcorporaties die eigenaren van onverkoopbare woningen een huurwoning aanbieden. Er komt een fonds om de transacties rendabel te maken.

   Groningen ruilt onverkoopbaar huis voor huurwoning

   Met vernieuwende oplossingen gaat Groningen problemen op de particuliere woningmarkt in krimpgebieden te lijf. Zo helpt de provincie woningcorporaties die eigenaren van onverkoopbare woningen een huurwoning aanbieden. Er komt een fonds om de transacties rendabel te maken.

  • Aanpak krimpregio’s Groningen

   Reageer

   Het Kadaster werkt samen met de provincie Groningen aan het oplossen van problemen in krimpregio’s. Stedelijke herverkaveling biedt hierin een oplossing.

  • Sportclubs, wijkverenigingen en andere lokale organisaties slaan bij een sportdorp de handen ineen onder leiding van een externe coördinator. Niet langer is het aanbod van de sportclubs leidend, maar de behoefte van de bewoners.

   Sportdorpen succesvol tegen krimp

   Het aantal sportdorpen in Nederland is sinds 2012 verdrievoudigd van 12 tot 36. Dankzij deze dorpen blijven sportvoorzieningen in krimpgebieden overeind. Finland, Portugal en Spanje hebben inmiddels ook interesse. 

  • Burgemeesters Hein Bloemen van Berkelland en Peter van der Velden van Breda reageren verontwaardigd op bezuinigingen van staatssecretaris Fred Teeven.

   Burgemeester furieus over sluiting tbs-kliniek

   5 reacties

   Burgemeester Hein Bloemen van het Achterhoekse Berkelland is furieus over de sluiting van de forensische kliniek Oldenkotte in zijn gemeente. Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven maakte vrijdagmiddag de bezuinigingsmaatregelen in het gevangeniswezen bekend. Bloemen noemt sluiting van Oldenkotte een onverantwoorde beslissing voor een gebied met een sterk stijgende werkloosheid.

  • Druk huurmarkt loopt op door weerstand CDA tegen woningmarktplannen. Provincies en de 32 grote steden komen met alternatieven voor verhuurdersheffing.

   Krimpprovincies en G32 bieden Blok uitweg in huurdebat

   De grote steden en de krimpprovincies Limburg, Groningen en Zeeland zien in het vastgelopen debat over de huursector een kans om de plannen in hun voordeel te wijzigen. Niet heffen op, maar investeren in huursector, luidt hun voorstel aan minister Stef Blok (Wonen).

  • Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) moet de bezuinigingen van de ministeries in kaart brengen zodat bepaalde regio's niet onevenredig hard worden getroffen.

   PvdA: meer aandacht voor krimpgebieden

   Reageer

   De PvdA wil dat het kabinet meer aandacht besteedt aan de problemen in de zogenoemde krimpgebieden, waar steeds meer mensen wegtrekken, bedrijven en scholen sluiten en woningen en kantoren leeg komen te staan.

  • Jongeren kiezen steeds vaker bewust voor krimpregio's. Ze kunnen goedkoper huizen huren en kopen.

   Jongeren verhuizen graag naar krimpregio's

   3 reacties

   Krimpregio's in het noorden en oosten van Nederland blijken zeer in trek bij jonge verhuizers. Die laten zich niet leiden door de 'populariteit' van een gebied, maar kiezen voor de relatief goedkope woningen die op het platteland te vinden zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Rixt Bijker, die 17 januari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  • Rijksbouwmeester van Dongen en voorzitter Herbestemmingsteam Stadig laten in een interview hun licht schijnen op krimp, groei en stabilisatie of stagnatie.

   'Hergebruik is het nieuwe verdienmodel'

   Ter afsluiting van de 11-delige serie krimp van Binnenlands Bestuur spreken Rijksbouwmeester Frits van Dongen en voorzitter van het Herbestemmingsteam Duco Stadig over krimp en stagnatie. ‘Als je ervoor kiest meer aan de markt over te laten, moet je daar ook de consequenties van aanvaarden.’

  • Noodgedwongen wordt het terrein van het voormalige Groot Zieken Gasthuis in de Bossche binnenstad in fases herontwikkeld. Daardoor zijn er zorgen over de leefbaarheid in de binnenstad.

   Crisis gooit plannen ziekenhuisterrein Den Bosch in de war

   Met het vertrek van het Groot Zieken Gasthuis kwam er ‘opeens’ ruim vijf hectare vrij in de historische Bossche binnenstad. Het in 2009 vastgestelde masterplan voor de grootschalige herontwikkeling van het terrein vol met monumenten, kan echter niet worden uitgevoerd zoals destijds bedacht. De vastgoed- en economische crisis gooien roet in het eten.

  • In het Regeerakkoord is hiervoor echter geen geld uitgetrokken. VNG maakt zich zorgen.

   Zonder rijksgeld stokt vernieuwing stad en krimpregio

   Wijken en buurten zullen onherroepelijk verpauperen wanneer het rijk niet alsnog met geld over de brug komt voor stedelijke vernieuwing en krimp. Jaarlijks blijft daarvoor 240 miljoen euro aan rijksgeld nodig, zelfs als gemeenten en corporaties een maximale bijdrage leveren.

  • Demissionair minister Spies zet op de valreep handtekening onder afspraken om bevolkingsdaling in Groningen het hoofd te bieden

   Ook convenant voor krimpregio Groningen

   Groningen heeft, in navolging van Limburg en Zeeland een ‘krimpconvenant’ met het Rijk gesloten. Er staan afspraken in tussen Rijk, provincie en gemeenten over hoe zij gezamenlijk het hoofd kunnen bieden aan de bevolkingsafname in de drie Groningse krimpgebieden.

  • Theater Amphion in Doetinchem

   Gemeenten delen voorzieningen

   Gemeenten moeten meer over de eigen gemeentegrenzen heen kijken bij de instandhouding of nieuwbouw van bijzondere voorzieningen. Zwembaden, cultuurgebouwen en bijzondere sportcomplexen kunnen een functie vervullen voor een grotere regio.

  • Woningvoorraden saneren kost miljoenen die krimpgemeenten niet hebben. Delfzijl toont dat er met een creatief sloopbeleid en stadsvernieuwing veel mogelijk is.

   Delfzijl biedt krimp het hoofd

   ‘Voor grote delen van Nederland die geconfronteerd worden met krimp valt in Delfzijl veel te leren.’ Dat zegt ex-Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol.

  • De provincie Zeeland en het rijk hebben het convenant 'Koersvast Zeeland' ondertekend om de gevolgen van krimp tegen te gaan. Het is de tweede provincie die een convenant met het rijk afsluit.

   Zeeland gaat strijd aan tegen krimp

   Na de provincie Limburg heeft nu ook de provincie Zeeland een convenant met het rijk gesloten om de leefbaarheid in de provincie veilig te stellen. Deze staat door vergrijzing en ontgroening onder druk. Een ‘krimpconvenant’ met Groningen zit nog in de pijplijn.

  • In krimpregio's wordt het makkelijk voor gemeenten om zaken te doen met zorgaanbieders. De NMa gaat zich soepeler opstellen.

   NMa knijpt oogje dicht

   Om de zorg in krimpregio’s op peil te houden, gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich welwillender opstellen als gemeenten samenwerkingsovereenkomsten sluiten tussen zorgaanbieders onderling en met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen

  • De ChristenUnie wil dat plattelandsscholen in een krimpgebied desnoods door één leraar bemand wordt. Ze zien dit liever dan een fusie of sluiting. Vooral christelijke scholen zijn hiervan de dupe volgens de christelijke partij.

   'Krimpscholen met één leraar bemannen'

   3 reacties

    

  • Een idee van inwoners uit het dorpje Kats in Zeeland om hun basisschool te redden lijkt door te gaan. Het plan om Amsterdamse schoolkinderen met een achterstand die op een Zeeuwse school worden geplaatst is enthousiast ontvangen.

   Amsterdamse achterstandsleerlingen geplaatst in Zeeland

   Een bijzondere oplossing om de sluiting van een basisschool in een krimpgebied te voorkomen: schoolkinderen uit Amsterdam op je school zien te krijgen. Inwoners van het Zeeuwse dorpje Kats (440 inwoners) bedachten het onorthodoxe plan. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher is erg enthousiast.

  • De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) vindt dat wooncorporaties zorgvuldiger moeten omgaan met oudere huurders met sloop in krimpgebieden.

   Aandacht voor oudere huurder in krimpregio's

   3 reacties

   Wooncorporaties moeten zorgvuldiger omgaan met oudere huurders in krimpgebieden als die door sloop gedwongen worden te verhuizen. Zo'n verhuizing leidt tot ,,heftige, emotionele en negatieve ervaringen'' waar corporaties onvoldoende rekening mee houden.

  • De laagste prijs is niet altijd de beste prijs voor de samenleving, stelt hoogleraar Van der Vlist uit Groningen.

   'Aanbesteding publieke werken moet drastisch anders bij krimp'

   De leegloop van het platteland vraagt om een andere manier waarop publieke werken zoals bruggen en wegen, sporthallen en scholen moeten worden aanbesteed. Het huidige systeem, waarbij overheden zonder regionale afstemming inkopen op laagste prijs, is volstrekt inadequaat. Dat betoogt Arno van der Vlist, hoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  • Het ene dorp krijgt de onderbouw, het andere de bovenbouw. Zo denkt de Friese gemeente Littenseradiel scholen langer in de dorpen te kunnen houden.

   Friese gemeente wil 'halve' scholen in krimpgebied

   1 reactie

   De Friese gemeente Littenseradiel wil basisscholen opsplitsen in een onderbouw- en een bovenbouwschool. Met zulke 'halve' scholen behoudt, ondanks het feit dat er steeds minder mensen op het platteland wonen, elk dorp toch een eigen school.

  • Zeeland, Limburg en Groningen willen een uitzondering voor krimpregio's. Daar is het aanbod sociale woningen klein en de behoefte groot.

   'Verplichte woningverkoop funest bij krimp'

   Reageer

   Het plan van minister Spies voor verplichte woningverkoop door corporaties is funest voor krimpregio’s. Daar is het aanbod sociale woningen klein, terwijl de behoefte aan goedkope huurhuizen groot is door de vergrijzing. Drie provincies vragen minister Spies van Binnenlandse Zaken om een uitzonderingspositie.

  • De rijksbouwmeester gaat drie plaatsen in de Achterhoek helpen om hun winkelcentra krimpbestendig te maken. Desnoods door verhuizing naar andere winkelcentra.

   Rijksbouwmeester helpt Achterhoek bij aanpak krimp

   Reageer

   De rijksbouwmeester gaat drie plaatsen in de Achterhoek helpen om hun winkelcentra krimpbestendig te maken. Kern van het proefproject is zorgen voor ‘de juiste winkel op de juiste plek’, door ze desnoods op termijn te laten verhuizen naar een ander winkelcentrum.

  • Het ruimtelijk beleid kan als effect hebben dat grootstedelijke gebieden, zoals de Randstad, worden bevoordeeld ten opzichte van de minder stedelijke regio's.

   'Ruimtelijk beleid vooral gunstig voor grote steden'

   Reageer

   Het ruimtelijk beleid van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) kan als effect hebben dat grootstedelijke gebieden, zoals de Randstad, worden bevoordeeld ten opzichte van de minder stedelijke regio's.

  • Amsterdam gaat een bijdrage leveren aan het oplossen van de krimpproblematiek in de regio's. Na een uitgebreide brainstormsessie sloegen de burgemeesters van Amsterdam, Delfzijl, Heerlen en Sluis spijkers met koppen. Over enkele maanden ligt er een 'strijdplan'.

   Amsterdam wil krimpregio’s helpende hand bieden

   1 reactie
   Amsterdam gaat een bijdrage leveren aan het oplossen van de krimpproblematiek in de regio's. Na een uitgebreide brainstormsessie sloegen de burgemeesters van Amsterdam, Delfzijl, Heerlen en Sluis spijkers met koppen. Over enkele maanden ligt er een 'strijdplan'.
  • Gemeenten houden ‘niet of nauwelijks’ rekening met de economische gevolgen van bevolkingskrimp. Net als bij woningbouw, moeten ook plannen voor retail en bedrijventerreinen regionaal worden afgestemd, bepleit het Planbureau voor de Leefomgeving.

   Krimpgemeenten blijven bedrijven werven

   Gemeenten houden ‘niet of nauwelijks’ rekening met de economische gevolgen van bevolkingskrimp. Net als bij woningbouw, moeten ook plannen voor retail en bedrijventerreinen regionaal worden afgestemd, bepleit het Planbureau voor de Leefomgeving.
  • Om de bevolkingsdaling op het platteland op te vangen, is de komende jaren zo’n 5 miljard euro nodig. De grote plattelandsgemeenten presenteren volgende week een handreiking om passend beleid te ontwikkelen. ‘Leefbaarheid is emotie.’

   Miljarden nodig voor krimp platteland

   Om de bevolkingsdaling op het platteland op te vangen, is de komende jaren zo’n 5 miljard euro nodig. De grote plattelandsgemeenten presenteren volgende week een handreiking om passend beleid te ontwikkelen. ‘Leefbaarheid is emotie.’
  • Autoweg 'te robuust' voor krimpregio

   De geplande vierbaans autoweg in Parkstad Limburg is omstreden. De weg zou natuur schaden en slechts een gering economisch effect hebben. Toch wil de Limburgse politiek de weg.
  • Het woningaanbod in krimpregio’s komt nauwelijks tegemoet aan de vraag naar een tweede woning. Gemeenten moeten dan ook niet verwachten dat mensen die in deeltijd komen wonen de verloedering en leegstand zullen opheffen.

   Gedroomde tweede huis staat niet in krimpregio

   4 reacties
   Het woningaanbod in krimpregio’s komt nauwelijks tegemoet aan de vraag naar een tweede woning. Gemeenten moeten dan ook niet verwachten dat mensen die in deeltijd komen wonen de verloedering en leegstand zullen opheffen.
  • Hoe kunnen gemeenten succesvol omgaan met krimp? Hoe zorgen ze voor een gezonde arbeidsmarkt? Hoe versterken ze de economische structuur? Het ministerie van Economische Zaken heeft een aantal succesvolle initiatieven op een rij gezet die zorgen voor behoud van economische bedrijvigheid.

   Succesvol krimpen

   Reageer
   Hoe kunnen gemeenten succesvol omgaan met krimp? Hoe zorgen ze voor een gezonde arbeidsmarkt? Hoe versterken ze de economische structuur? Het ministerie van Economische Zaken heeft een aantal succesvolle initiatieven op een rij gezet die zorgen voor behoud van economische bedrijvigheid.
  • Krimp is niet een probleem dat alleen in Nederland speelt. Ambtenaren uit 14 Europese krimpregio's kwamen gisteren en vandaag samen in Maastricht. De afgevaardigden leggen hier een fundament om de komende jaren kennis uit te wisselen en de Europese Unie te wijzen op de realiteit van krimp.

   Europese ambtenaren op 'krimpsafari' door Limburg

   Reageer
   Krimp is niet een probleem dat alleen in Nederland speelt. Ambtenaren uit 14 Europese krimpregio's kwamen gisteren en vandaag samen in Maastricht. De afgevaardigden leggen hier een fundament om de komende jaren kennis uit te wisselen en de Europese Unie te wijzen op de realiteit van krimp.
  • Investeren in Parkstad Limburg om de gevolgen van een krimpende bevolking op te vangen kunnen grootschalige verloedering voorkomen. Door een half miljard uit te trekken voor het slopen van oude woningen en het bouwen van nieuwe, kan een verlies van ruim een miljard worden voorkomen, dat optreedt als er niks zou worden gedaan. 

   'Investeren in krimpgebied kan miljard verlies voorkomen'

   Reageer

   Investeren in Parkstad Limburg om de gevolgen van een krimpende bevolking op te vangen kunnen grootschalige verloedering voorkomen. Door een half miljard uit te trekken voor het slopen van oude woningen en het bouwen van nieuwe, kan een verlies van ruim een miljard worden voorkomen, dat optreedt als er niks zou worden gedaan.

    

  • Terneuzen is bang de dupe te worden van het samenvoegen van belastingdienstkantoren. De Gemeenteraad van Terneuzen, provinciale partijen en de CDA-Kamerfractie zijn verbaasd dat vertrek uit de krimpregio wordt overwogen.

   Zeeland wil rijksdienst in krimpregio houden

   2 reacties
   Terneuzen is bang de dupe te worden van het samenvoegen van belastingdienstkantoren. De Gemeenteraad van Terneuzen, provinciale partijen en de CDA-Kamerfractie zijn verbaasd dat vertrek uit de krimpregio wordt overwogen.
  • De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wil een sloopfonds voor krimpgebieden. Het fonds moet worden gevuld met geld dat nu via de overdrachtsbelasting naar de rijksoverheid gaat.

   Makelaarsvereniging wil sloopfonds krimpgebieden

   3 reacties
   De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wil een sloopfonds voor krimpgebieden. Het fonds moet worden gevuld met geld dat nu via de overdrachtsbelasting naar de rijksoverheid gaat.
  • Regio’s blij met kabinetsplan krimp

   Boudewijn Warbroek 1 reactie
   Krimpregio’s reageren verheugd op het kabinetsplan om de bevolkingsdaling in goede banen te leiden. Burgemeester Emme Groot van Delfzijl: ‘We mogen heel tevreden zijn.
  • Steden en groeigebieden moeten financieel bijdragen aan het oplossen van problemen als gevolg van bevolkingskrimp. Dat zeggen minister Van der Laan (Wonen, PvdA) en staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken, CDA) in interviews met Binnenlands Bestuur.

   Kabinet: Steden moeten meebetalen bij krimp

   2 reacties
   Steden en groeigebieden moeten financieel bijdragen aan het oplossen van problemen als gevolg van bevolkingskrimp. Dat zeggen minister Van der Laan (Wonen, PvdA) en staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken, CDA) in interviews met Binnenlands Bestuur.

  Achtergrond  Achtergrond

  • Het landelijke beleid om steden te zien als motor van de economie versterkt het isolement van de krimpregio’s. Aldus Bettina Bock, kersvers krimphoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Overheden moeten investeren in de bovenlokale identiteit van bewoners.’

   ‘Er is geen leegte in Nederland’

   Het landelijke beleid om steden te zien als motor van de economie versterkt het isolement van de krimpregio’s. Aldus Bettina Bock, kersvers krimphoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Overheden moeten investeren in de bovenlokale identiteit van bewoners.’

  • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

   ‘Effe’ Holwerd aan zee leggen

   Dankzij een gat in de dijk ligt Holwerd straks weer bijna aan zee. Vier bewoners van het krimpdorp zien in dit wilde plan een economische boost voor de Friese noordkust. Deel één in een nieuwe serie over burgers die regionaal het voortouw nemen in de participatiesamenleving.

  • De 'leegloop' van het platteland stelt gemeenten voor nieuwe problemen. Scholen met te weinig leerlingen, leegstaande huizen en winkels, minder voorzieningen. Hoe gaan gemeenten daarmee om? Een terugblik na de serie van vorig jaar in Binnenlands Bestuur.

   Successtory sportdorp

   Bevolkingskrimp bedreigt de leefbaarheid op het platteland. Binnenlands Bestuur wijdde najaar 2012 een artikelenreeks aan lokale initiatieven om het tij te keren. Hoe ging het verder met de sportdorpen, het knooperf en de met sluiting bedreigde kerk van Mariahout?

  • Samen met buurtgenoten of gelijkgezinden zonnepanelen inkopen, een windmolen adopteren of stroom van een biomassacentrale inkopen.

   Vele kleine NUON’s

   In eigen stad of regio duurzame energie opwekken, is een trend geworden. Tientallen nieuwe initiatieven voor energiecoöperaties zien het licht. ‘Lokaal en massaal moeten naast elkaar bestaan.’

  • Doel van Domotica is om ict-toepassingen en diensten op het gebied van zorg, gemak en comfort in huis te stimuleren.

   Domotica is booming

   Vergrijzing, een dreigend tekort aan ‘handjes aan het bed’ en de trend dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Met de inzet van domotica en e-health kunnen we zorgeloos de toekomst in.

  • De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer (GroenLinks) slaat de bustour met trots gade. Het project, zegt hij, zet zijn stad als waterfront-city op de kaart.

   Dijken exporteren

   De halve wereld komt kijken naar de nieuwe Waaldijk bij Nijmegen. Het project Ruimte voor de Rivier beschermt niet alleen de plaatselijke bevolking. Het is ook een exportproduct waarvan de waarde in miljarden euro’s met het jaar stijgt. 

  • Duco Stadig en Frits van Dongen hebben hun sporen verdiend in de ruimtelijke ontwikkeling. Ze hebben elkaar gevonden in de thema’s van de toekomst: krimp en herbestemming.

   ‘Stagnatie is het ­probleem, niet krimp’

   Ter afsluiting van de 11-delige serie krimp van Binnenlands Bestuur spreken Rijksbouwmeester Frits van Dongen en voorzitter van het Herbestemmingsteam Duco Stadig over krimp en stagnatie. ‘Misschien hebben we wat veel natuur in beslag genomen.’

  • Bevolkingsdaling en vergrijzing bepalen in combinatie met de crisis de komende jaren steeds meer de beleidsagenda. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen.

   Samen in bad

   In krimpgebieden wordt weinig gesport. Vergrijzing en ontgroening zetten de lokale voorzieningen verder onder druk. De provincie Groningen keerde de trend met zes succesvolle Sportdorpen. ‘Het  ledenaantal van sportclubs is flink gestegen.’

  • Bevolkingsdaling en vergrijzing bepalen in combinatie met de crisis de komende jaren steeds meer de beleidsagenda. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen.

   Studenten in plaats van zusters

   Met het vertrek van het Groot Zieken Gasthuis kwam vijf hectare vrij in de historische Bossche binnenstad. Herontwikkeling van het terrein strandde door de crisis. Nu is het grootschalige plan in delen geknipt. Het voormalige Kloostergebouw werd broedplaats.

  • Bevolkingsdaling en vergrijzing gaan in steeds meer ­delen van het land de beleidsagenda ­bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen.

   Verstoppertje achter de kerk

   Per week sluiten gemiddeld twee kerken definitief hun deuren. Die van de O.L. Vrouw van Lourdes in het Brabantse bedevaartsoord Mariahout gaan waarschijnlijk in 2013 dicht. Wat doet het gemeentebestuur intussen? ‘Formeel wachten we op voorstellen van het parochiebestuur’, zegt de wethouder. ‘Kwestie van tijd.’

  • Wongema, Hornhuizen

   Creatief gedijt in krimpregio

   Terwijl de kantorenmarkt landelijk in een grote crisis verkeert, hebben krimpregio’s nauwelijks last van leegstaande vierkante meters. Op formele en informele werklocaties nestelen zich creatievelingen en nichebedrijven, die nieuwe schwung geven aan lokale gemeenschappen. Op het platteland van Noord-Nederland en het verstedelijkte ­gebied van Zuid-Limburg.

  • Nieuwbouw in Delfzijl

   Hoe Delfzijl weer leefbaar werd

   Woningvoorraden saneren kost miljoenen die krimpgemeenten niet hebben. Delfzijl toont dat er met een creatief sloopbeleid en stadsvernieuwing veel mogelijk is. Leegstand is er nu verleden tijd. ‘Voor grote delen van het land valt hier veel te leren.’

  • Bevolkingsdaling gaat in steeds meer delen van het land de beleidsagenda bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan gevolgen van krimp.

   Vergrijzing van het ‘zware koper’

   In krimpdorpen staat het verenigingsleven onder druk. Tenzij er een paar doorbijters zijn, die zowel de bevolking als de gemeente op sleeptouw nemen. ‘Het besef dat mensen zelf tot heel veel in staat zijn, moet in de gemeentehuizen nog komen.’

  • Bevolkingsdaling gaat in steeds meer delen van het land de beleidsagenda bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen van krimp.

   Schuurvilla moet platteland redden

   Per dag stoppen in ons land gemiddeld zes boeren. Wat te doen om het agrarische karakter van het platteland te behouden? In Overijssel denken ze de oplossing te hebben: knooperven. Prachtig, ‘maar de markt is nu niet goed.’  

  • Bevolkingsdaling gaat in steeds meer delen van het land de beleidsagenda bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen van krimp. Het aantal leerlingen daalt, waardoor er in 208 gemeenten sprake is van zware krimp.

   De scholen lopen leeg

   In Zeeland, Limburg en Groningen daalt het aantal leerlingen al jaren. En de komende drie jaar zal die krimp ook in andere provincies hard toeslaan, blijkt uit cijfers van het CBS. Honderden schoolgebouwen komen leeg te staan.

  • Deel 2 uit de serie over de gevolgen van de krimp. In deze aflevering over de historische gevangeniscomplexen en wat er mee gaat gebeuren.

   Hotelkamer met tralies

   Het cellenoverschot noopt het ministerie van Justitie om verouderde gevangenissen af te stoten. Wat te doen met de histo­rische ­complexen? Hoorn restaureerde het gevangeniseiland tot een complex voor cultuur, toerisme en wonen.

  • Doordat voorzieningen verdwijnen, dreigen krimpdorpen onleefbaar te worden. Dat is althans waar bestuurders veelvuldig mee om de oren worden geslagen. De werkelijkheid is anders. Ondanks de krimp is het dorpsleven goed. Zelfs zonder voorzieningen.

   Dorp kan zonder voorzieningen

   Doordat voorzieningen verdwijnen, dreigen krimpdorpen onleefbaar te worden. Dat is althans waar bestuurders veelvuldig mee om de oren worden geslagen. De werkelijkheid is anders. Ondanks de krimp is het dorpsleven goed. Zelfs zonder voorzieningen.

  Opinie  Opinie

  • Bloeiend krimpdorp

   Binnenlands Bestuur besteedt tot het einde van dit jaar elk nummer aandacht aan het fenomeen krimp en wat dat voor met name gemeenten betekent. Een gerusstellende boodschap vooraf: ook zonder groei is er leven. 

  Partnernieuws  Partnernieuws

  • Welke rol hebben overheden bij gebiedsontwikkeling?

   2 reacties

   Grond voor discussie? Jarenlang stond de rol van gemeenten, woningbouwcorporaties en provincies bij gebiedsontwikkeling weinig ter discussie. Maar in de huidige economische tijd waarin ook de vastgoedmarkt stagneert is de rol die overheden spelen op de grondmarkt (opnieuw) ter discussie komen te staan.

  • Wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplan in kader van krimp

   Reageer

   Afbeelding

   Hierbij maken wij u attent op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 3 juli 2013 (zaaknummers: 201210135/1/R1, www.raadvanstate.nl). In deze uitspraak komt een situatie aan de orde waarbij de gemeenteraad van de gemeente Kerkrade een bestemmingsplan heeft vastgesteld met daarin een wijzigingsbevoegdheid die het college van burgemeester en wethouders (hierna: “het college”) de bevoegdheid geeft om na een periode van één jaar na inwerkingtreding van het plan een bouwvlakaanduiding te verwijderen, indien ter plaatse geen woonbebouwing is opgericht noch in oprichting is. De aanleiding voor het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid is de verwachte bevolkingskrimp in de regio.  

  • Ruimtelijkeplannen.nl sluit aan op PDOK

   Reageer

   Onlangs is Ruimtelijkeplannen.nl aangesloten op de voorziening Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Dat betekent dat u vanaf nu de bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van de overheden nu ook via het PDOK Loket kunt bekijken en downloaden.

  • Bouwbesluit 2012: leuker kunnen we het niet maken; wel makkelijker!?

   2 reacties

   AfbeeldingHet vastleggen van regels voor het bouwen, verbouwen, slopen en gebruiken van gebouwen en bouwwerken stamt uit het begin van de vorige eeuw. In die tijd hadden de vastgestelde regels met name tot doel om de gezondheid van de gebruikers te regelen (naar aanleiding van de vele epidemieën die waren uitgebroken in arbeidersenclaves). In de Woningwet van 1901 is toentertijd een deel van deze regelgeving geregeld, veel werd echter overgelaten aan de gemeenten zelf. Dit had echter tot gevolg dat de regels per gemeente zeer konden verschillen. Gedurende de wederopbouw kort na de tweede wereldoorlog en in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw heeft een nadere uniformering van de bouwregels plaatsgevonden. Ook onder deze regelgeving zijn de gemeentelijke verschillen echter groot gebleven.

  Websites  Websites

Vacatures

Van onze partners