of 59190 LinkedIn

Leergang Ketenregie in de Zorg

Reageer

Voor de ketenregisseur in de zorg dé leergang voor een breder interventierepertoire in de specifieke context van zorgketens- en netwerken. Vanaf donderdag 3 november 2016.

Als ketenregisseur in de zorg verbindt u partijen “over lijnen en domeinen” om cliënten integrale zorg te kunnen bieden. Zonder hiërarchische macht, maar met gezag en slimme interventies stuurt u op maatschappelijk resultaat. In de Leergang Ketenregie in de Zorg leert u bewust en strategisch te interveniëren in zorgketens en –netwerken.

 

Zorgprogramma’s, zorgpaden en zorggroepen, integrale behandelcentra, transmurale samenwerking, netwerken voor kwetsbare ouderen, gezinnen en palliatieve zorg, het zijn allemaal nieuwe, permanente samenwerkingsverbanden die het resultaat zijn van gezamenlijke ontwikkeling. 

 

Die ontwikkeling en samenwerking gaan echter niet vanzelf. Regisseurs van en in zorgketens en –netwerken hebben de opdracht om zonder doorzettingsmacht partijen met verschillende belangen te verbinden. De specialistische cultuur en complexe financiële en juridische context van de zorg maken het er niet gemakkelijker op. Dat vraagt om specifieke competenties.

 

In de Leergang Ketenregie in de Zorg leert u onvermijdelijke patronen in samenwerkingsprojecten snel herkennen en kunt u die interpreteren in de context van de actuele ontwikkelingen, de regelgeving en financiering, en dominante cultuur in de zorg. U verwerft een scherp inzicht in uw eigen positie en u verbreedt u uw interventierepertoire, zodat u keten- en netwerkzorg effectiever kunt realiseren.

 

Opbrengst

Na het volgen van de Leergang Ketenregie in de Zorg kunt u:

  • Partners aan een vernieuwingsambitie verbinden;
  • Die ambitie met de partners operationaliseren naar een effectieve uitvoering, bekostiging en governance;
  • Onvermijdelijke patronen in samenwerkingsprojecten snel herkennen;
  • En deze patronen interpreteren in de context van de actuele ontwikkelingen, de regelgeving en financiering, en dominante cultuur in de zorg;
  • Strategisch interveniëren om gewenste beweging in een dynamisch krachtenveld te realiseren;
  • Scherp reflecteren op uw eigen positie;
  • Putten uit een verbreed interventierepertoire

 

Voor wie?

De Leergang Ketenregie in de Zorg is interessant voor regisseurs, projectleiders, lijnmanagers of stafmedewerkers van strategische samenwerking die het proces op bestuurlijk-strategisch niveau verankeren en tot op het operationele niveau organiseren. 

Hierbij kunt u denken aan regisseurs werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, Inspecties of kwaliteitsinstituten.


Meer informatie & inschrijven

Voor meer informatie over de Leergang Ketenregie gaat men naar de website www.erasmusacademie.nl/zorgketens.

 

Hier kan ook de factsheet van de leergang aangevraagd worden of kan u zich direct inschrijven.

Of bel met Janine Goedegebuur, programmacoördinator van Erasmus Academie, tel. 010-408 25 22. U kunt ook een mail sturen naar goedegebuur@erasmusacademie.nl. Graag licht zij e.e.a. verder toe.