of 59185 LinkedIn

Hoe overleef ik de decentralisaties?

Hoe overleef ik de decentralisaties? Standaardisatie van de gegevensuitwisseling: eenvoudiger en minder administratieve lasten!
Reageer

Op 1 januari 2015 zijn de Wmo en de nieuwe Jeugdwet ingevoerd. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor belangrijke delen van de zorg en de ondersteuning aan burgers. De Wmo en Jeugdwet hebben gemeenten en zorgaanbieders een grote mate van beleids- en contractvrijheid gelaten met betrekking tot de uitvoering.

Afspraken

Gemeenten en zorgaanbieders moeten afspraken maken over de levering van zorg, producten en diensten. Die afspraken kunnen per gemeente en per zorgaanbieder verschillen. Daarnaast dienen zij ook goede afspraken te maken over welke informatie ze met elkaar willen uitwisselen over de levering van zorg aan de burger én hoe ze dat doen.

 

Aandacht, inspanning en capaciteit

De gegevensuitwisseling tussen aanbieders en gemeenten verloopt nog niet soepel. Lang niet overal zijn goede afspraken gemaakt over de gegevens die moeten worden uitgewisseld. En dat is juist van belang voor de rechtmatigheid en de verantwoording eind dit jaar. Het inrichten van een soepele gegevensuitwisseling is ook geen sinecure! Gebruik maken van en werken met de ontwikkelde standaarden en andere instrumenten, om de gegevensuitwisseling soepel te laten verlopen, vraagt om aandacht, inspanning en capaciteit.

Adviseurs van M&I/Partners zijn direct betrokken bij de informatievoorziening in het sociaal domein, zowel voor gemeenten als voor zorgaanbieders. Vanuit die kennis en ervaring kunnen wij zorgaanbieders en gemeenten begeleiden bij het inrichten én op orde krijgen van de informatievoorziening en gegevensuitwisseling zodat u zich weer kunt richten op de burger/cliënt.

Administratieve lastenverlichting?
Standaardisatie van de gegevensuitwisseling: eenvoudiger en minder administratieve lasten.

Om de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders makkelijker, effectiever, efficiënter én betrouwbaarder te laten verlopen is standaardisatie van berichtuitwisseling noodzakelijk. Er zijn standaardberichten afgesproken en er is een gemeenschappelijke infrastructuur waar zorgaanbieders en gemeenten gebruik van moeten maken.

Impact
De mogelijkheid om digitaal en gestandaardiseerd berichten uit te wisselen voorkomt hoge administratieve lasten en beperkt de risico's in de gegevensuitwisseling. De impact van de decentralisaties wordt hiermee lager voor gemeenten en zorgaanbieders. Standaardisatie en hergebruik van voorzieningen houden de kosten zo laag mogelijk.

Dezelfde taal spreken
Standaardisatie van de berichtuitwisseling zorgt er ook voor dat gemeenten en zorgaanbieders dezelfde taal spreken. Een gemeente hoeft niet meer op verschillende manieren te praten met verschillende gecontracteerde zorgaanbieders en andersom.

Hoe overleef ik de inkoop voor 2016?
Inkoop 2016 en het gebruik van uitvoeringsvarianten

De eerste helft van 2015 laat veel verschillen zien in de gemaakte inkoopafspraken die grote gevolgen hebben voor de inrichting van het administratieve proces. De administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders zijn enorm. Tussen veel gemeenten en aanbieders is het inkooptraject voor 2016 inmiddels wel gestart. Afspraken die daarin gemaakt worden, over onder andere gegevensuitwisseling, zijn van belang voor de complexiteit en standaardisatie van de berichtuitwisseling in 2016.

De VNG en verschillende zorgbranches hebben een handreiking opgesteld met daarin een aantal uitvoeringsvarianten voor de iWmo en iJeugdwet.

Deze varianten helpen om structuur aan te brengen in het administratieve proces. Keuze voor een van de varianten levert een zoveel mogelijk gestandaardiseerde berichtuitwisseling op.

M&I/Partners helpt u met het toepassen van deze varianten om zo de diversiteit in het administratieve proces te verkleinen waarbij zowel de aanbieder als de gemeente wordt ontlast.

  Eenvoudiger kunnen we de gegevensuitwisseling niet maken,
wel makkelijker


M&I/Partners helpt u met het standaardiseren van de gegevensuitwisseling. Hoe we dat doen? Met praktische handreikingen en begeleiding in het dagelijkse werk werken we stap voor stap toe naar een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. Vanuit uw vraagstelling en onze expertise zoeken we met u naar de juiste oplossing.

 

Contactpersonen:

Idius Felix
Idius Felix

idius.felix@mxi.nl

06 - 12 60 05 71

 

Miranda de Gouw

Miranda de Gouw

miranda.de.gouw@mxi.nl

06 - 46 27 40 54

 

Enkele voorbeelden van onze ervaring in het sociale domein:

  Wijk bij Duurstede – Inrichting informatievoorziening
  Gemeente Amsterdam – Uniformering werkprocessen
  Project Informatievoorziening Zorgaanbieders (iZA)
  KING en VNG - Gegevensknooppunt en buitengemeentelijke gegevensuitwisseling