of 59190 LinkedIn

Berichtenverkeer op orde

Berichtenverkeer op orde. Een goede inrichting van het elektronische berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders leidt tot inzicht in de uitgaven en voor een verlaging van de administratieve lasten.
Reageer

Een goede inrichting van het elektronische berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders leidt tot inzicht in de uitgaven en voor een verlaging van de administratieve lasten.

Gemeenten en zorgaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo. De administratieve processen tussen beide partijen lopen nog niet overal even soepel.

 

Doel - Proces - Middel berichtenverkeerDoor het berichtenverkeer kunnen besparingen en administratieve lasten worden verlicht. Dit betekent meer dan alleen technisch het berichtenverkeer inrichten. Het gaat ook om het inrichten van het proces zelf, de bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarbij gebruikmakend van de aanwezige middelen (applicaties en mensen) en deze zo goed mogelijk inrichten/instrueren. Dit is ook essentieel voor de accountant en het verkrijgen van de accountantsverklaring.

 

Gebruik van landelijke standaarden

Belangrijk hierbij is vast te houden aan de afspraken die gemeenten samen hebben gemaakt over het gebruik van één kanaal voor al het berichtenverkeer met ketenpartners (het Gemeentelijke Gegevensknooppunt, gekoppeld aan Vecozo), standaardisatie van berichten (2.0) en het spreken van dezelfde taal (hanteren van dezelfde codes voor bijvoorbeeld soorten van hulpverlening).

Deze gezamenlijk gemaakte afspraken moeten de administratieve lasten uiteindelijk zoveel mogelijk gaan beperken. Zo blijft er, van het toch al gekorte budget in het sociaal domein, in ieder geval een zo groot mogelijk deel over voor goede preventie, bevordering van eigen kracht en hulpverlening aan mensen die niet zonder kunnen.

 

Stappenplan invoering berichtenverkeer

De eerste stap die we samen met u nemen is het opstellen van een concreet en beknopt plan van aanpak voor uw specifieke situatie. Daarbij gaan we uiteraard uit van de zaken die op landelijk niveau al ontwikkeld zijn. We willen natuurlijk niet opnieuw het wiel uitvinden!

Hieronder zijn in het kort de stappen opgenomen die we samen met u zetten voor een succesvolle invoering van het elektronische berichtenverkeer.

 

1.   Aansluiten landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling via het GGK en VECOZO (knooppunt voor de zorgaanbieders).
2.   Overschakelen van zelf bedachte codes naar landelijke codes, dit zorgt voor uniformiteit in de keten.
3.   Vertalen van de contractuele inkoopafspraken naar het elektronisch berichtenverkeer iWmo en iJw (onder meer voor de toewijzing, start en stop van de zorg, declaratie en/of facturatie, betaling en verantwoording).
4.   Het selecteren van een grote aanbieder. Hiermee testberichten uitwisselen en bekijken welke technische en inhoudelijke vraagstukken naar boven komen. Ervaring leert dat in het begin 90% van de berichten uitvalt om technische of inhoudelijke redenen.
5.   Testen van de uitvoering van het berichtenverkeer tussen gemeente en alle zorgaanbieders, waarbij gestart wordt met iWmo/iJW 301 & 303 berichten (toewijzing en declaratie).
6.   Wanneer u net begint met het berichtenverkeer, start dan met de daadwerkelijke uitvoering van het berichtenverkeer met één aanbieder en rol dit uit naar vijf aanbieders, voordat je kritische massa hebt om voor alle aanbieders uit te rollen. Hierbij zal je afspraken moeten maken met (kleine) aanbieders over de alternatieven.
7.   Voor het jeugdberichtenverkeer is het belangrijk extra aandacht te besteden aan het directe verwijzerproces. Dit proces vergt een andere aanpak, omdat je te maken hebt met diverse directe verwijzers, zoals huisartsen.
8.   Vastleggen van organisatorische afspraken en het borgen van de werkprocessen.
9.   Het instrueren van medewerker.
10.   Het borgen van de werkprocessen.


Vincent RuijterWil u meer informatie of een vrijblijvend gesprek dan kunt u contact opnemen met Vincent Ruijter

Vincent.ruijter@mxi.nl / 06 - 12 17 72 67