of 59190 LinkedIn

Actualiteiten Bestuursrecht

Actualiteiten Bestuursrecht. Start vrijdag 3 februari 2017
Reageer

Start vrijdag 3 februari 2017. 

Vaak zonder dat u zich er echt bewust van bent, wordt u dagelijks geconfronteerd met de werking van het bestuursrecht. Bestuursrechtelijke beslissingen kunnen vergaande gevolgen hebben voor zowel het bedrijfsleven, maatschappelijke organi­saties als de individuele burger.

Daarbij is het bestuursrecht een rechtsgebied dat voortdurend in bewe­ging is. Dit geldt niet alleen voor het algemene bestuursrecht, dat is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar ook voor de bijzondere delen van het bestuursrecht, zoals het Vreemdelingenrecht en het Omgevingsrecht.

In het programma Actualiteiten Bestuursrecht komt de inhoud van het algemene deel van het bestuursrecht uitgebreid aan bod. Zo worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 

  • Inleiding Bestuursrecht
  • Systeem van de Algemene wet bestuursrecht
  • Rechtsbescherming
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Handhaving
  • Schadevergoedingsrecht
  • De invloed van het Europese en internationale recht op het bestuursrecht

 

Hiernaast besteden we ook aandacht aan enkele capita selecta. U kunt hierbij denken aan vreemdelingenrecht, Ruimtelijke Ordeningsrecht en Omgevingsrecht, Sociale Zekerheid.

Na afloop is uw kennis van de kernbegrippen van het bestuurs- en bestuursprocesrecht opgefrist en heeft u de kennis kritisch toe leren passen op reguliere bestuursrechtelijke gevallen.


Nadere informatie

Voor meer informatie over het programma Actualiteiten Bestuursrecht klik hier