of 59082 LinkedIn

Bruno Bruins

Mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins is sinds januari 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. Bruins (48) studeerde Nederlands recht en Bestuurskunde aan de Rijks Universiteit Groningen. Tot 2006 was hij wethouder in Den Haag, daarna onder meer staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en waarnemend burgemeester in Leidschendam-Voorburg. Tussen 2008-2012 maakte hij deel uit van de Raad van Bestuur van Connexxion Holding NV.

 • Lees-, schrijf- en digivaardigheid voor iedereen

  Reageer

  Dagelijks worstelen veel burgers met het feit dat zij niet of slecht kunnen lezen en schrijven. Als zij op zoek moeten naar werk geeft dit nog grotere problemen. Ook het niet kunnen omgaan met een computer is een grote handicap bij het vinden van een nieuwe baan. Gelukkig wordt er steeds meer gedaan om laaggeletterden te helpen. Het is aan medewerkers van UWV, gemeenten en andere overheidsinstanties om te signaleren of mensen hulp nodig hebben en door te verwijzen.

 • Hoe een internetforum kan helpen

  3 reacties

  In de afgelopen periode zijn er meerdere nieuwe wetten ingevoerd op het gebied van de sociale zekerheid. De UWV-organisatie daarop aanpassen is natuurlijk een uitdaging, maar de gewijzigde regels uitleggen aan klanten is minstens zo belangrijk. Online media kunnen hierbij helpen, zo leert het speciale Wajong-forum.

 • Heeft u al collega's met een beperking?

  1 reactie

  Het is alweer ruim een jaar gelden dat de Participatiewet en banenafspraak het licht zagen. Stap voor stap wordt op steeds meer plekken invulling gegeven aan het doel van deze wetgeving: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk bij werkgevers, in het bedrijfsleven en binnen de overheid. Onderzoek wijst uit dat er bij veel gemeenten sprake is van beleidsvoornemens, met meer of minder succes gevolgd door concrete resultaten. Snelle conclusie: er is nog genoeg werk aan de winkel.

 • Aandacht voor alfabetisering moet altijd

  Reageer

  Het was de ‘Week van de Alfabetisering’. Op initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven werden verspreid over het land bijna 6000 activiteiten georganiseerd, van voorlezen voor kinderen op de BSO tot wetenschappelijke lezingen over taalonderwijs. Al deze aandacht juich ik van harte toe, maar ook buiten deze actieweek moet er aandacht zijn voor lezen en schrijven. Bijvoorbeeld onder de klanten van UWV en gemeenten.

 • Proefdraaien met het doelgroepregister

  1 reactie

  De komst van de Participatiewet en het realiseren van de banenafspraak hebben grote gevolgen voor de mensen die in de praktijk met deze regelingen moeten werken. Vooral als samenwerking wordt verlangd van meerdere partijen. In de regio Den Haag wordt proefgedraaid.

 • Publiek en privaat samen het nieuwe jaar in

  Reageer

  December is de maand van het terugkijken. Het is de tijd van de jaaroverzichten met de meest opvallende gebeurtenissen uit het nieuws en van de lijstjes met beste films, boeken en muziek. Terugkijkend naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, hebben we voor het eerst in jaren een voorzichtig herstel gezien. De hamvraag is natuurlijk of deze stijgende lijn in 2015 zal doorzet.

 • Armoede uit de anonimiteit

  Reageer

  Ongetwijfeld kent u de Quote 500. Deze jaarlijkse ranglijst met de 500 rijkste Nederlanders kent een lange geschiedenis en met de presentatie ervan weet de uitgever steeds weer de aandacht op zich te vestigen. Onlangs kwam ik in contact met de “Qracht 500”, zoals de maakster ervan zegt 'een knipoog naar de Quote 500'. De omslag van het magazine heeft veel overeenkomsten met de bekende glossy, de inhoud is andere kost.

 • Geen spoken

  Reageer

  Thuis gaat het aan tafel wel eens over het werk dat ik doe. Leg dat maar eens helder en praktisch uit.. “Morgen gaat m’n werk over spoken” vertelde ik onlangs. “Spookjes horen in sprookjes” antwoordde Bruins jr. Klopt, meestal… Vanaf 1 juli zijn verschillende overheden echter gezamenlijk begonnen met het terugdringen van het fenomeen wat in politiek en media ‘spookburgers’ is gaan heten.

 • Koplopers gevraagd

  2 reacties

  De Participatiewet zorgt ervoor dat de participatie van mensen met een arbeidsbeperking hoog op de agenda is komen te staan. Niet alleen binnen de politiek, maar ook binnen het bedrijfsleven. Een aantal werkgevers loopt hierbij voorop en steekt veel energie in het thema. Bijvoorbeeld DSM, dat een heus ‘Wajongloket’ heeft opgericht.

 • De schouders eronder

  Reageer

  Met Aldel is een belangrijke regionale werkgever in Groningen omgevallen. De sluiting van het bedrijf is een klap voor de werkgelegenheid in het noordoosten van het land. In de woorden van minister Asscher behoort ,,de veerkracht van deze regionale arbeidsmarkt tot de kleinste van Nederland”. De gemeente Delfzijl, het kabinet en de provincie en bieden hulp en trekken in totaal 2,5 miljoen uit om de 600 ontslagen medewerkers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.

 • Persoonsgegevens zijn persoonlijk

  Reageer

  Er is veel te doen over de manier waarop wordt omgegaan met gegevens van Nederlandse burgers. Aanleiding is het rapport van de inspectie SZW “De Burger Bediend 2013”, dat begin november verscheen. Alle aandacht is meer dan terecht, want gegevensbeheer is een onderwerp dat permanente aandacht vraagt van alle partijen die hiermee te maken hebben.

 • Duidelijkheid voorop

  3 reacties

  De vakantie ligt alweer ver achter ons en ook in Den Haag draait het politieke bedrijf weer op volle toeren. De komende tijd zal de uitwerking van de afspraken uit het Sociaal Akkoord, en in het bijzonder de Participatiewet, veel aandacht vergen van alle partijen in het sociale domein.

 • Online dienstverlening UWV: werk in uitvoering

  Reageer

  De belangstelling voor de digitale dienstverlening door de overheid neemt toe. Zo start de Nationale Ombudsman  een onderzoek naar wat burgers als goede digitale overheidsdienstverlening ervaren. De Tweede Kamer bekijkt in een lopend parlementair onderzoek hoe de overheid omgaat met ICT-projecten. Ook FNV Bondgenoten presenteerde deze maand een rapport over de digitalisering van de dienstverlening voor werkzoekenden. FNV riep mensen op ervaringen met de site werk.nl met de vakbond te delen.

 • Solliciteren verplicht

  5 reacties

  Als je werkloos bent moet je solliciteren. UWV controleert of WW-gerechtigden zich voldoende inspannen om aan deze verplichting te voldoen en als dit niet het geval is kan een maatregel volgen, bijvoorbeeld het inhouden van een deel van de uitkering. De afgelopen maand was de roep om versoepeling van de sollicitatieplicht te horen. De werkloosheid zou nu zo hoog zijn, dat de verplichting om minstens één keer per week te solliciteren voor velen niets op zou leveren en mensen alleen maar zou frustreren. UWV zou moeten beoordelen welke mensen weinig kansen hebben en voor deze groep de sollicitatieplicht afzwakken, zo klonk het pleidooi.

 • Mee-beraadslagen bij de SER

  Reageer

  De sociale partners staan weer stevig op de politieke kaart. Met het sociaal akkoord is een stap gezet naar een nieuwe structuur voor de arbeidsmarkt. Zo viel afgelopen weken te lezen in de kranten. Een belangrijke rol voor het vormgeven van deze nieuwe structuur is toebedeeld aan de SER. Logisch, want de SER is het “boegbeeld” van de Nederlandse polder.

 • Wat kun je doen met vijf miljoen?

  1 reactie

  Om de samenwerking tussen gemeenten, UWV en de uitzendbranche een extra impuls te geven om werkzoekenden met een uitkering sneller aan het werk te helpen heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma een nieuw initiatief gelanceerd. Voor de 35 arbeidsmarktregio’s die ons land rijk is, heeft zij een budget van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld. Een aanjaagbudget dat partijen moet stimuleren met elkaar naar nieuwe samenwerkingsvormen te zoeken om werkzoekenden uit de bijstand en WW te halen. Een goed initiatief vind ik, waar nog veel meer uit te halen valt voor gemeenten.

 • Focus op laaggeletterdheid

  1 reactie

  Voor me ligt de brochure UWV Focus 2013, vers van de pers. Waar richten we ons op dit jaar? We helpen dit jaar 200.000 WW-ers werk te vinden, idem voor 6500 Wajongers (jong gehandicapten). We betalen 15,5 miljoen uitkeringen aan ruim 1,2 miljoen Nederlanders. We maken voor 90.000 mensen een sociaal-medische beoordeling, om na te gaan wat hun arbeidspotentieel is. Enzovoorts. Bij al die activiteiten wordt internet steeds belangrijker. De ontwikkeling van digitale dienstverlening is mainstream voor alle grote bedrijven en organisaties – en dus ook voor UWV.

 • Scherp op handhaving

  1 reactie

  Vorige week ontstond er een onfortuinlijk misverstand. De Nationale Ombudsman had kort voor een debat in de Tweede Kamer over handhaving de suggestie gewekt dat UWV de nieuwe fraudewet onuitvoerbaar vindt. Ik belde hem op en het bleek gelukkig een misverstand, zoals de minister ook de bezorgde woordvoerders in het parlement liet weten.

 • Kijkradio bij UWV Gegevensdiensten

  Reageer

  Ik ben een groot radio-luister-liefhebber. Favoriete luisteruren: in de auto, en soms ’s avonds. Jack van Gelder met de sport, daarna ‘Met het oog op morgen’. Zo nu en dan hoor ik een presentator melding maken van de webcam in de studio: je kunt niet alleen meeluisteren, maar ook meekijken. Eerst dacht ik dat het een grapje was, maar die webcam in de studio werkt echt. Kijkradio maakt nieuwsgierig: hoe wordt radio gemaakt?

 • De fabriek

  Reageer

  Herinnert u zich nog de tv-serie in het begin van de jaren tachtig 'De fabriek'? Ik kan me er niet veel meer van herinneren dan de bombastische tune en de basstem van fabrieksdirecteur Rudi Falkenhagen. Het ging over het wel en wee van de suikerfabriek van Falkenhagen - het was zijn trots!

  Over het UWV wordt wel gesproken als de uitkeringsfabriek - en dan op een wijze die niet meteen gevoelens van trots oproept.

 • UWV is geen beeldscherm

  Reageer

  Vijf jaar geleden was ik gastheer bij een bijeenkomst met twee bekende sprekers: dominee Gremdaat en dr. A.F.M. Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman. Twee zeer taalvaardige mensen, die plezier scheppen in het goed formuleren. 

  Dat was ook de aanleiding: de Stichting Lezen en Schrijven besteedde aandacht aan helder ambtelijk en bestuurlijk taalgebruik, het thema van de bijeenkomst. Niet makkelijk, wel nodig. De burger moet kunnen vertrouwen op een zorgvuldig formulerende overheid.

 • Privatiseren of ont-privatiseren?

  Reageer

  Op 4 juni begon de Eerste Kamer haar parlementair onderzoek naar de verzelfstandiging van overheidsdiensten. De Volkskrant maakt daar dezelfde dag in een artikel melding van en stelt: “De centrale vraag die de onderzoekscommissie onder leiding van ChristenUnie-senator Roel Kuiper zich stelt, is hoe de parlementaire beraadslaging over privatisering is verlopen”. 

  Prima initiatief van de Eerste Kamer: er is immers al veel te doen geweest rondom de gevolgen van overheidsdiensten die zijn geprivatiseerd. Het moet dus ook niet moeilijk zijn om een aantal organisaties te vinden die zijn geprivatiseerd: De NS, de PTT, energiebedrijven… en UWV.

Traineeprogramma Informatiemanagement

Voor een sterke publieke sector

Whitepapers