financiën / Partnerbijdrage

Wijziging en vierde openstelling Woningbouwimpuls

Gemeenten in staat stellen bij te dragen aan het inlopen van het woningtekort

13 juli 2022
Woningbouw

De vierde openstelling voor het Besluit Woningbouwimpuls 2020 (WBI2020) is gepubliceerd. Ook is de regeling, zoals al eerder aangekondigd, aangepast om deze toegankelijker te maken voor kleinere gemeenten. Verder zijn nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd én is het totaalbudget voor regeling verhoogd naar € 2,25 miljard (dit was € 985 miljoen).

Kleine gemeenten

Voor kleine gemeenten is de ondergrens van de projectomvang verlaagd naar 200. Een gemeente wordt als ‘klein’ aangemerkt als het minder dan 50.000 inwoners telt op basis van de laatst beschikbare door het CBS vastgestelde cijfers over bevolkingsaantallen per gemeente op het moment dat het aanvraagtijdvak wordt aangekondigd.

De splitsing in groepen gemeenten zoals die was opgenomen voor de derde openstelling, namelijk de splitsing op grond van in welk functioneel woningmarktgebied een gemeente valt, is komen te vervallen. Na de vijfde tranche zal worden bekeken of de wijziging heeft geleid tot het vergroten van de toegankelijkheid van het instrument.

Overigens blijft het voor gemeenten mogelijk om een aanvraag in te dienen waarvan de onderdelen van het bouwproject niet geografisch naast elkaar gelegen zijn. Er dient onderbouwd sprake te zijn van twee van de daar genoemde types samenhang binnen het project, maar dat kunnen dus ook een financiële samenhang in combinatie met een organisatorische samenhang zijn. Tevens is het onder dezelfde voorwaarden mogelijk voor gemeenten om een gezamenlijke aanvraag in te dienen, waarbij één van de gemeenten als penvoerder fungeert. Deze gemeenten werken voor deze projecten dan samen in één organisatie met gezamenlijke financiën.

Maximumaantal aanvragen

Nieuw is de voorwaarde dat een gemeente ten hoogste drie aanvragen kan indienen in een aanvraagtijdvak. Met het vergroten van de toegankelijkheid voor het indienen van een aanvraag, is de verwachting dat er meer projecten aangedragen worden. Daarom is de bedoeling van deze bepaling om tot op zekere hoogte te sturen op een eerlijke en regionale spreiding van middelen, omdat anders de situatie dreigt dat bijvoorbeeld grote gemeenten veel aanvragen kunnen indienen, terwijl kleinere gemeenten dat niet kunnen.

Voorschot

Voorheen was opgenomen dat een voorschot van 100% op de specifieke uitkering kon worden uitbetaald als sprake was van één van drie toen geregelde situaties die zicht gaven op actie van de ontvangende gemeente ten behoeve van de start van het project. In de praktijk wordt altijd een voorschot van 100% uitbetaald, en werkte deze bepaling enkel verwarrend voor gemeenten. Daarom is nu bepaald dat er altijd een voorschot van 100% wordt uitbetaald.

Beoordelingskader

Het beoordelingskader is op onderdelen aangepast. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het kader duidelijker en beter toepasbaar is. Ook zorgen de aanpassingen ervoor dat het kader in het vervolg beter kan inspelen op actuele (beleids)ontwikkelingen.

Vierde tranche

De vierde openstelling loopt van 19 augustus tot en met 25 september 2022. Er is een budget van € 300 miljoen beschikbaar.

Over de regeling

Het doel van het Besluit Woningbouwimpuls 2020 is gemeenten beter in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie.

Voor meer informatie over deze subsidie, kunt u terecht bij Vindsubsidies

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.