financiën / Partnerbijdrage

Subsidieregeling ESF+ uitgebreid met nieuwe onderdelen

Aanvragen subsidie op basis van drie nieuwe hoofdstukken.

20 september 2022
Subsidie

De Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 (ESF+ 2021-2027) is flink uitgebreid: er zijn drie nieuwe hoofdstukken aan de regeling toegevoegd, op basis waarvan binnenkort subsidie kan worden aangevraagd.

Het gaat om de volgende nieuwe hoofdstukken, die hieronder verder worden toegelicht:

  • Hoofdstuk 2a Minister van Justitie en Veiligheid;
  • Hoofdstuk 2b Arbeidsmarktregio’s;
  • Hoofdstuk 2c Voedselhulp en materiële basishulp.

Hoofdstuk 2A Minister van Justitie en Veiligheid

Op basis van dit onderdeel kan de Minister van Justitie en Veiligheid subsidie aanvragen voor projecten gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van personen die op het moment van deelname verblijven in een gevangenis, een forensisch psychiatrische kliniek of een justitiële jeugdinrichting.

De subsidie bestaat uit de volgende standaardbedragen per dag per deelnemer: € 14,50 voor de sector gevangeniswezen, € 21,00 voor de sector forensische zorg, en € 26,50 voor de sector jeugdige delinquent en jongeren in justitiële inrichtingen. Subsidie kan worden aangevraagd van 31 oktober 2022 tot en met 25 november 2022. Het beschikbare budget is € 20.687.889.

Hoofdstuk 2b Arbeidsmarktregio’s

Dit onderdeel is bedoeld voor colleges van burgemeester en wethouders van centrumgemeenten. Zij kunnen namens de arbeidsmarktregio’s subsidie aanvragen voor projecten die erop zijn gericht om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het toetreden tot de arbeidsmarkt of bij het realiseren van meer betaalde uren werk. Het kan hierbij gaan om zowel kwetsbare werkzoekenden als kwetsbare werkenden.

Het maximale subsidiebedrag is per centrumgemeente vastgelegd in bijlage 3 bij de regeling. In totaal is € 42.000.000 te verdelen. Subsidie kan worden aangevraagd van 3 oktober 2022 tot en met 15 december 2022.

Hoofdstuk 2c Voedselhulp en Materiële Basishulp

Op grond van dit hoofdstuk kan één rechtspersoon zonder winstoogmerk subsidie aanvragen voor het verlenen van voedselhulp, het verlenen van materiële basishulp, en het aanreiken van begeleidende maatregelen voor sociale inclusie aan de meest behoeftige personen.

In afwijking van de algemene bepalingen van de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 (waarin is gesteld dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten kan bedragen) bedraagt de subsidie op grond van dit hoofdstuk 90% van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond is € 15.803.219. Dit bedrag kan worden aangevraagd van 3 oktober 2022 tot en met 18 november 2022.

De Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 (ESF+ 2021-2027) is flink uitgebreid: er zijn drie nieuwe hoofdstukken aan de regeling toegevoegd, op basis waarvan binnenkort subsidie kan worden aangevraagd.

Over de regeling

Het doel van de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 is voornamelijk het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het kan hierbij gaan om mensen die werken, werkzoekend zijn, een opleiding volgen of hun leven na detentie willen oppakken. Daarnaast kan vanuit de regeling ook subsidie worden verleend voor activiteiten die sociale inclusie bevorderen, arbeidsmarktdiscriminatie tegengaan en de meest behoeftigen ondersteunen met voedsel- en materiële hulp.

Voor meer informatie: ESF subsidies | Vindsubsidies

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.