of 61869 LinkedIn

Verbeter democratische verantwoording revolverende fondsen

Baerte de Brey en Vincent Janssen Reageer

In 2020 zijn revolverende fondsen ‘hot’ in bestuurlijk Utrecht. Onlangs is een Regionale Ontwikkelings Maatschappij opgericht en komende Statenperiode zal een energiefonds met revolverend karakter gevormd worden. 

De provincie Utrecht staat hier niet alleen in. In heel Nederland stoppen overheden geld in fondsen met het oogmerk dat dit ook weer terugkomt: revolveert. Veel van deze fondsen kennen ook cofinanciering. Door bijdragen van overheden en bedrijven te bundelen, kan met hetzelfde publieke geld meer bereikt worden. Het mengen van publieke en private middelen in een private rechtsvorm levert wel een aantal principiële dilemma’s op.

Op dit moment is de financiële en inhoudelijke verantwoording in de jaarstukken van de provincie over deze fondsen nog zeer summier. Voor de Staten is daarmee niet inzichtelijk welke geldstromen door de fondsen heen lopen en welke resultaten bereikt zijn. Democratische verantwoording over publiek geld wordt daarmee ernstig belemmerd.

In een vernieuwde nota Financieringsbeleid die onlangs behandeld werd in Provinciale Staten Utrecht werden revolverende fondsen wel benoemd, maar nog niet welke kaders minimaal gewogen moeten worden bij oprichting van een nieuw fonds. Op ons voorstel hebben de Utrechtse Staten deze kaders dan ook verder aangescherpt.

Zo is vastgelegd dat in fondsen met private rechtsvorm de algemene beginselen van behoorlijk bestuur onverkort moeten gelden. Over looptijd, evaluatie en beëindiging van het fonds zijn kaders gesteld. Bij de start van een revolverend fonds moet de beoogde looptijd altijd wordt afgewogen. Tussentijds vindt minimaal eens per 4 jaar een evaluatiemoment plaats. En bij fondsen met een lange looptijd (+10 jaar) bevat deze evaluatie tevens een afweging van nut, noodzaak en doelrealisatie met oog op voortzetting of beëindiging van het fonds. Daarbij is vastgesteld hoe de Provincie zijn (financiële) uittrede kan doen.

Beheer- en uitvoeringskosten drukken nog wel eens op het fonds. In Utrecht mogen deze in beginsel niet worden gedekt uit de opbrengsten van het fonds. Hiermee blijven geldstromen voor PS transparant en inzichtelijk.

Nieuw is dat in de jaarstukken van de provincie een integraal overzicht van alle fondsen komt (paragraaf revolverende fondsen). Bovendien wordt een goedkeuringslijst van bijzondere besluiten (grotere investeringen bijvoorbeeld) opgesteld die voor goedkeuring aan de provincie moeten worden voorgelegd. Als structurele bijstand van deskundigen nodig is, kan een Raad van Advies en/of Investeringscomité worden ingesteld. Bij de start en tijdens de looptijd van een fonds wordt vastgesteld welke portefeuillehouder in GS politiek verantwoordelijk is voor het fonds.

Tot slot is vastgelegd dat de Provinciale Rekenkamer dezelfde bevoegdheden heeft bij revolverende fondsen als bij de reguliere financiële huishouding van de Provincie Utrecht.

Revolverende fondsen leveren een steeds grotere bijdrage aan het behalen van bestuurlijke doelen. Het is een innovatief en effectief instrument. Voor de vormgeving gelden wel belangrijke principiële dilemma’s op het gebied van democratische verantwoording. Met onze door de Utrechtse Staten overgenomen voorstellen, hebben hiervoor voldoende waarborgen gecreëerd.

Baerte de Brey, Vincent Janssen, VVD-fractie Provinciale Staten Utrecht

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.