of 65101 LinkedIn

Niet indexeren heeft de pensioenen gruwelijk uitgehold

Henk Licher 15 reacties

Onder onze ogen ontwikkelt zich een naargeestig drama: het pensioendrama. Aan het eind van dit jaar zullen de meeste pensioenen zo’n 30 procent in waarde, dus koopkracht, zijn gedaald. Bij het begrotingsdebat Sociale Zaken probeerde PvdA-woordvoerder Gijs van Dijk staatssecretaris Dennis Wiersma te vermurwen nu toch eens aan een indexatie van de pensioenen te denken. Let wel: alleen die pensioenfondsen 'die het goed doen'. De overige gepensioneerden hebben blijkbaar het nakijken. De staatssecretaris voelde er niets voor. Eerst moest de volledige nieuwe pensioenwet behandeld worden. Wanneer? Dat wist de Stas nog niet zo goed.

Ruim tien jaar niet indexeren heeft de pensioenen gruwelijk uitgehold. Hoe zat dat ook alweer? Onder het kabinet-Rutte II werd, onder druk van De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën, door minister Asscher en diens staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken de pensioenwet gewijzigd: de pensioenvermogens dienden voortaan te worden berekend op de actuele rente, waar ze een halve eeuw werden gebaseerd op een gemiddelde rente van 4 procent.

 

Indexering verdween als gevolg van deze wurgwet vele jaren uit het zicht. Onbegrijpelijk, omdat de waarde van de pensioenvermogens niet wordt bepaald door de kortetermijnrente, maar door de rendementen. En die waren gedurende deze hele tienjarige periode uitstekend. Dit afzien van indexering kwam de regering goed uit, want zo kon een miljoenenbezuiniging worden ingeboekt op de begroting van Binnenlandse Zaken wegens verminderde afdracht van premie voor het overheidspersoneel. En ook de werkgevers zullen in hun vuistje hebben gelachen.

 

De vraag rijst waarom men in vredesnaam een alom in de wereld geroemd pensioenstelsel bij de mestvaalt zet in ruil voor een sterk beursafhankelijk stelsel waarvan volkomen onduidelijk is of het de betrouwbaarheid biedt van het huidige stelsel, solidair gedragen door werknemers en werkgevers samen. Natuurlijk zal de premie zo nu en dan moeten worden verhoogd omdat wij nu eenmaal langer leven en dus meer mensen langer van hun pensioen kunnen genieten. Als de lonen stijgen, waarom zou dan de premie niet navenant mee kunnen stijgen? 

 

Vaak wordt beweerd dat bij indexering voor de jongeren niet voldoende in kas zou blijven. Maar niemand weet hoe de economie en de loon, prijs en rente zich de komende veertig (!) jaar zullen ontwikkelen. Jongeren kunnen zich bijtijds instellen op een goed pensioen, ouderen onmogelijk. Zij blijven achter met een tekort van 30 procent en mogelijk meer, waaraan niets bij te spijkeren valt. Is dat de prijs om de zorg van onze jongeren over veertig jaar weg te nemen?  

 

Een oude pensioenwet luidt: een goed pensioen is een geïndexeerd pensioen. Dus, Tweede Kamer, compenseer niet als een goedmakertje aan het eind van het volgend jaar een paar procenten prijsaanpassing, maar kijk naar het grote verlies aan koopkracht dat aan de gepensioneerden is toegebracht. Vraag u af hoe u of uw omgeving zal reageren als uw koopkracht met 30 procent wordt ingenomen.

 

De gepensioneerden dragen nu de schuld van het gelukkige feit dat wij allen ouder kunnen worden. Dan maar iets meer premie, proportioneel met de loonstijging. Is dat nou zo erg? Altijd zo gegaan. Zonder morren.  

 

Henk Licher is oud-lid van de Provinciale Staten van Flevoland en sinds veertig jaar lid van de ambtenarenbond ABVA en de FNV

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter-Paul (RUD) op
Christiaan, volgens mij treft het uitblijven van indexatie ook de werkenden. Al die tijd heeft er voor de opbouw van pensioenrechten volgens mij ook geen indexatie plaatsgevonden. Daar komen veel werkenden pas later achter.

De ABP affaire raakt langzaam in vergetelheid maar de uitholling van pensioenen gaat constant verder.

Door Christiaan de Veth (Gepensioneerde bij ABP) op
Het is een schande dat na 40 overheids dienstjaren zonder aankondiging geen indexatie meer plaats. Voor dit uitgestelde loon heb gespaard, maar wordt tegen de afspraak niet uitgekeerd. Bestuur van ABP geeft niet thuis als mijn klacht is ingediend.
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
Het is allemaal de schuld van de ECB die maar waardeloze schuld papieren blijft opkopen en sinds de coronacrisis de geldpers weer roodgloeiend stookt. Er is intussen maar liefst 1850 miljard € bijgedrukt. En nu is het ECB plotseling zijn doel van 2% voorbij geschoten en kan onze regering in de buidel tasten om arme gezinnen met (waardeloos) geld te compenseren wiens inkomen al lang geïndexeerd had kunnen zijn. Economie is een vak, maar je kan er ook een potje van maken....
Door Peter-Paul (RUD) op
Deze overheid heeft niets voor haar eigen onder-danen over maar des te meer voor Brussel en de Zuidelijke lidstaten. Op de pensioenen en veel andere beleidsvelden in Nederland is enorm bezuinigd. Voor visie ga je naar de opticien zei Rutte. We zien de gevolgen van dit beleid. Ook de steeds terugkerende migratie- en coronacrisis zijn voorbeelden van een totaal gebrek aan visie en daadkracht.

Ongelofelijk dat men nog steeds niet uit de formatie is en dat voortgang alleen mogelijk was door de angst voor dreigende verkiezingen en stemverlies.
Maar anderzijds verbaast dat eigenlijk totaal niet.


Door nvt n janssen op
Indexatie in 2022 betekent dat het pensioenfonds al toegestemd heeft met invaren vgls het nieuwe pensioenakkoord, dat nog een goedkeuring moet krijgen van een AMVB (algemene maatregel van bestuur). U neemt dan al deel aan het nieuwe pensioenakkoord.
Bovendien worden slapers gelijkgesteld aan gepensioneerden, waarvoor geen compensatie geldt bij het invaren. Zie linkje vorige post.
Door nvt n janssen op
'De parameters ftk, zoals vastgesteld door Commissie parameters, gaan over het
verwachte toekomstige rendement over het vermogen aan de activazijde van de balans. De
rekenrente heeft een fundamenteel andere functie, namelijk het bepalen van de contante waarde
van de actuele pensioenverplichtingen aan de passivazijde van de balans. Toekomstig verwacht
rendement heeft geen economische waarde en kan dus niet meegenomen worden in de rekenrente
ter bepaling van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen.'
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstu …
zie bantwoording vraag 12 op blz 4.


Door Piet (Gepensioneerd) op
De afgelopen decennia zullen in de geschiedenisboeken staan als de periode van de grote uitholling. De naoorloogse samenleving is tot eind jaren ‘90 opgebouwd. Daarna is er uitgehold, onder leiding van neoliberale kabinetten. Er was in die periode minder solidariteit, minder gezamenlijk streven, een klein aantal mensen is steenrijk geworden. Van de sociale zekerheid is alleen nog de bijstand over, de zorg is uitgehold, het arbeidsrecht is uitgehold, de pensioenen zijn uitgehold, de sociale woningbouw is uitgehold, de jeugdzorg is totaal uitgehold. Nederland telt een leger zzp’ers en flexwerkers die geen pensioen opbouwen, 750.000 arbeidsmigranten uit MOE landen die geen pensioen opbouwen en (terecht) na vijf jaar beulen aanspraak maken op een verblijfstitel voor onbepaalde tijd, de rekening van dit alles wordt doorgeschoven naar de volgende generaties. En het gaat zo goed met de arbeidsmarkt! De meest geadverteerde job in dit land is FIETS COURIER! We bezorgen elkaar pakjes. Gedeelde armoede.
Door John Niessen (Met pensioen) op
Werknemers voor wie tijdens hun werkzame leven premie is afgedragen op basis van 3% rendement en waarbij tijdens diezelfde periode 6% rendement is gemaakt mogen verwachten dat er voor hen voldoende kapitaal is gevormd om een waardevast pensioen te realiseren. De huidige rekenmethode om de solvabiliteit van een pensioenfonds te beoordelen aan de hand van een dagelijks fluctuerende rekenrente is ongeschikt. Het leidt tot onnodig oppotten van financiële middelen. En het schaadt het vertrouwen van werknemers waardoor zij langzamerhand zijn gaan geloven dat het uitgestelde loon verdwijnt. Van uitstel komt immers afstel."
Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
Vandaag toevallig een mail van het ABP dat de indexering in 2022 niet doorgaat. "De financiële positie van ABP is weliswaar verbeterd, toch is al duidelijk dat we de pensioenen in 2022 nog niet kunnen verhogen." Dat verhaal gaat terug tot 2009.... Cumulatief zo´n dikke 20% er op achteruit gegaan dus door inflatie.
Door wietske op
Het abp pensioen is dit jaar 5% minder waard geworden. Dit zal iedere ambtenaar treffen. Maar natuurlijk is het al heel lang diepe ellende bij het abp. Ze zijn meer gericht op zogenaamde goede doelen (aandelen shell verkopen onder de reële waarde) en beloningen van de eigen top dan op de eigenaars van het abp en dat zijn de deelnemers.
Ook heeft het abp en de vakbonden (die in het abp bestuur zitten), zich laten inpakken door koolmees. DE rekenregels zijn er nog steeds en iedereen kent inmiddels de geldontwaarding van het pensioen. Ik zou zeggen: opheffen en uitbetalen aan de deelnemers.