of 59212 LinkedIn

Betere focus op budget

Reageer

Veelgehoord is de kritiek dat raadsleden zich te weinig verdiepen in jaarverslagen en begrotingen. De Eindhovense gemeenteraad experimenteert met de toepassing van de Duisenbergmethode. Dat zou bij meer gemeenten moeten gebeuren.

Om de informatiepositie en kaderstellende- en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken gaat de Eindhovense raadswerkgroep medio 2017 aan de slag met de analyse van het gemeentelijke jaarverslag en in het najaar met de begroting op doelen, prestaties en financiële middelen. Waar de ‘methode Duisenberg’ in de Tweede Kamer start met de verantwoordingsstukken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, analyseert de Eindhovense raadswerkgroep van het gemeentelijke jaarverslag 2016 en de begroting 2018 de programma’s veiligheid, bedrijfsvoering en sociale ondersteuning (voorzieningen voor jeugdzorg, Wmo en inkomensondersteuning). Doel is het stimuleren van transparantie, inhoudelijke politieke discussie en wegblijven van incidentpolitiek.

In juli van dit jaar stelt de werkgroep vast dat wat betreft de beantwoording van de standaardvragen: “heeft de gemeente bereikt wat zij wilde bereiken, heeft de gemeente gedaan wat zij wilde doen en heeft het gekost wat de gemeente dacht dat het zou kosten” te weinig inzicht geeft. De werkgroep constateert tekortkomingen in de verantwoording in het jaarverslag 2016. Indicatoren ontbreken en toelichtingen zijn onvoldoende helder. Met name in het sociale domein zijn forse financiële tekorten die niet goed verklaard kunnen worden. Een nieuw beleidskader Veiligheid wordt voorgesteld zonder dat de raad beschikt over evaluatiegegevens.

Verrassend voor de leden van de werkgroep (oppositie- en coalitiepartijen) is dat ze dezelfde inhoudelijke vragen stellen over het jaarverslag en begroting. Ook over de vragen en verzoeken aan het college is men het snel eens. De werkgroep presenteert hun bevindingen ook gebaseerd op andere bronnen dan de jaarstukken aan de raad vòòr de mening- en besluitvormende vergadering. De betrokkenheid van raadsleden bij de financiële verantwoordingsstukken is vergroot, het debat wordt scherper gevoerd, concludeert de werkgroep. Het reduceren van het aantal technische vragen lukt niet, bij de begroting waren er meer dan 400. Mogelijk is het een illustratie van de vergrote raadsbetrokkenheid.

Kaderstelling en controle zijn belangrijke taken van de gemeenteraad en heldere informatie over wat de gemeente gaat doen en hoeveel het kost, is gezien de forse structurele tekorten cruciaal. Effecten van de aangekondigde maatregelen om de tekorten tegen te gaan, zijn niet altijd duidelijk. Dit gezamenlijk constateren versterkt de 'sense of urgency'. Politici krijgen met de toepassing van de Duisenbergmethode meer focus op de besteding van middelen en effecten van beleid. Het versterkt de controlerende rol van gemeenteraadsleden. Niet alleen besluiten nemen, maar ook monitoren wat er gerealiseerd is, is vitaal en je leert wat werkt of niet.

Het is een hele klus om de analyse prestantieklaar te krijgen, maar de inspanningen verdienen zich terug door een debat op hoofdzaken en heldere cruciale keuzes over geld en effecten. Vandaar de aanbeveling van de methode aan elke gemeenteraad of Provinciale Staten. Onder meer Amsterdam, Rotterdam, Zeist en de provincie Overijssel experimenteren ook met de Duisenbergmethode.

Hans van Zijl, voorzitter van de Eindhovense raadswerkrgoep en Tineke van den Biggelaar, ambtelijk ondersteuner van de werkgroep.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.