of 59082 LinkedIn

Bestuurder bemoei je met je eigen zaak

Reageer
Bezuinigingen zijn een goede stimulans om nu toch eindelijk de bestuurlijke drukte in de Randstad te verminderen.

Het aantal gemeenten, samenwerkingsverbanden, plusregio’s, waterschappen, provincies, rijksdiensten en departementen in de Randstad is indrukwekkend. Toch verklaart dit aantal slechts gedeeltelijk de bestuurlijke drukte. Bestuurlijke drukte ontstaat mede doordat overheden zich bemoeien met onderwerpen waar zij niet over gaan. Dat is redelijk eenvoudig te verklaren; politiek, media en burgers vragen nu eenmaal om actie, niet om ‘ruimte geven aan de ander’.

 

Het gaat er om of je iets hebt gedaan en wat je hebt gedaan, niet of je er wel over gaat. Het verloop van vergaderingen van raden, Staten en Tweede Kamer is illustratief. De bemoeienis met elkaars taken betekent dat de verdeling van verantwoordelijkheid tussen overheden steeds meer is zoekgeraakt. Provincies profileren zich met sociaal beleid, terwijl dit behoort tot het domein van gemeenten.

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden verzoeken provincies zich te conformeren aan regionaal ruimtelijk beleid, terwijl provincies verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke kaderstelling. En het Rijk slaagt er maar niet in om de uitvoering van beleid over te laten aan provincies, waterschappen en gemeenten, ondanks de decentralisatieafspraken die daarover zijn gemaakt. Overheden zitten in elkaars vaarwater en dit maakt een duidelijke aansturing van vraagstukken lastig.

 

Met het programma Randstad Urgent heeft het vorige kabinet geprobeerd om daar iets aan te doen. Snellere uitvoering van projecten door deadlines en helder eigenaarschap: je gaat er immers over of niet. Deze aanpak lijkt succesvol en verdient navolging in de volgende kabinetsperiode. Desondanks is er in de afgelopen jaren geen serieuze inspanning gepleegd om de bestuurlijke drukte fundamenteel aan te pakken. De aandacht ervoor lijkt zelfs een beetje te zijn weggeëbd. Daarom moet er meer gebeuren.

 

De aanstaande bezuinigingen zwengelen het debat over de herinrichting van het openbaar bestuur aan. Dit is een kans om de bestuurlijke drukte echt aan te pakken. Twee stappen moeten worden gezet. Als eerste vormen de bezuinigingen een stimulans om je als overheid minder te bemoeien met de vraagstukken waar je niet over gaat. Dat betekent bewust ruimte geven aan degenen die er wél over gaan zoals medeoverheden, maar ook burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Een mentaliteitsverandering waar we vandaag al mee kunnen beginnen.

 

De tweede stap vraagt vooral om durf van het nieuwe kabinet. In onze mondiale economie kan de vitaliteit van de Randstad alleen duurzaam in stand worden gehouden wanneer de bestuurlijke structuur wordt vereenvoudigd, zoals eerder bepleit door de Holland Acht, OESO en de commissies-Geelhoed, -Burgmans en -Kok. Zelfs als overheden zich meer richten op hun kerntaken, dan nog staat de bestuurlijke versnippering in de Randstad een helder eigenaarschap van de ontwikkeling van het gebied in de weg.

 

In de Randstad moet er daarom één autoriteit komen die de urgente verdelingsvraagstukken op het terrein van wonen, bereikbaarheid, economie en groen gaat aansturen. Deze autoriteit kan in eerste instantie binnen het huidige bestuurlijke stelsel worden vormgegeven, bijvoorbeeld door delegatie van taken en verantwoordelijkheden. Het stelsel hoeft dus niet meteen, maar kan geleidelijk worden heringericht. Niet waarschijnlijk is dat de overheden in de Randstad er zelf over zullen beginnen. Een volgend kabinet moet op dit thema dan ook leiderschap en daadkracht tonen.

 

Coen Zoon, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.