financiën / Partnerbijdrage

OCW-subsidie voor maatschappelijke diensttijd-projecten

Aanvragen kunnen van 1 april 2022 tot en met 29 april 2022 worden ingediend.

10 maart 2022
OCW-subsidie voor maatschappelijke diensttijd-projecten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling 5a - MDT Continueren en innoveren door te experimenteren (MDT-CIE) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is de subsidiëring van maatschappelijke diensttijd-projecten. Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een maatregel om jongeren door vrijwillige inzet te laten bijdragen aan de sociale cohesie. Voor de regeling is een budget van € 60 miljoen beschikbaar.

De regeling is een vervolg op eerdere subsidierondes 1, 2, 3, 4a, b en c, die werden uitgevoerd door ZonMw. De regeling is erop gericht MDT-projecten en MDT-netwerken uit rondes 3, 4a en 4b te continueren en verder door te ontwikkelen naar een netwerk van lokale en regionale organisaties waar jongeren MDT-trajecten kunnen doorlopen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door de penvoerder van een samenwerkingsverband dat bestaat uit instellingen en gemeenten die samenwerken bij het faciliteren van een MDT-project. De partijen in het samenwerkingsverband kunnen indirect (namelijk via de penvoerder) subsidie ontvangen. De partijen in het samenwerkingsverband kunnen gemeenten, werkgeversorganisaties, vrijwilligerscentrales, scholen of maatschappelijke organisaties zijn. In een samenwerkingsverband zit in ieder geval een MDT-aanbieder die MDT-trajecten voor jongeren faciliteert. De andere partijen in een samenwerkingsverband ondersteunen de MDT-aanbieder(s).

Subsidie kan worden verstrekt voor het faciliteren van een MDT-project. Het faciliteren van een MDT-project bestaat uit verschillende deelactiviteiten. Daarnaast kan optioneel ook subsidie worden verstrekt voor experimenteren met verdieping en verduurzaming van lokale of regionale samenwerking (bijvoorbeeld het ontwikkelen, uittesten en implementeren van nieuwe methoden, processen en instrumenten die bijdragen aan het versterken van de lokale en regionale samenwerking en het verduurzamen van het MDT-programma).

De activiteiten die vallen onder het faciliteren van een MDT-project zijn:

  • werven van jongeren voor een MDT-traject: onder deze activiteit valt onder meer het onder de aandacht brengen van MDT-trajecten bij jongeren;
  • matchen van jongeren aan een MDT-traject: activiteiten die samenhangen met de intake en plaatsing, dan wel met doorverwijzing van jongeren. Het gaat bijvoorbeeld om gesprekken, tests en trainingen;
  • het begeleiden van jongeren in het kader van het MDT-traject: activiteiten voor de inzet van begeleiders van jongeren, zowel door de trajectbegeleider als door begeleiders in de organisatie(s) waar de jongeren het MDT-traject uitvoeren;
  • het vergoeden van onkosten die jongeren in het kader van een MDT-traject maken: reis- en verblijfkosten voor jongeren, kleine attenties, alsmede kosten voor (korte) basistrainingen die verplicht zijn bij de organisaties waar het MDT-traject wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld EHBO, VCA);
  • het werven en begeleiden van instellingen waar jongeren een MDT-traject kunnen doorlopen: activiteiten voor het werven van organisaties die MDT-trajecten gaan uitvoeren (MDT-organisaties), met name voor persoonlijke acquisitie en voor regulier overleg tussen de hoofdaanvrager dan wel de coördinerende organisatie van het netwerk met de organisaties waar de MDT-trajecten worden uitgevoerd;
  • activiteiten binnen een samenwerkingsverband ten behoeve van de uitvoering en kwaliteitsbewaking van de MDT-trajecten: activiteiten voor kwaliteitsbewaking, activiteiten voor de professionalisering van begeleiders en andere betrokkenen bij een MDT-project en activiteiten ten behoeve van evaluatie en participatie van jongeren in de verbetering van de MDT-trajecten;
  • activiteiten ten behoeve van verduurzaming van het MDT-project: activiteiten zoals bijvoorbeeld de verduurzaming van het eigen samenwerkingsverband door bijvoorbeeld het verminderen van de afhankelijkheid van subsidies van de rijksoverheid en het verankeren van MDT in het sociaal domein door het ontwikkelen en, het ontwikkelen en afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten en de acquisitie van nieuwe financieringsbronnen;
  • coördinerende en administratieve activiteiten: activiteiten voor coördinatie, waaronder bestuurlijk overleg en dagelijkse coördinatie;
  • afstemmings- en kennisdelingsactiviteiten binnen het MDT-netwerk: activiteiten voor afstemming met andere MDT-netwerken zoals regulier overleg (waarbij bijvoorbeeld best practises worden gedeeld), themabijeenkomsten, netwerkactiviteiten en websites.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van een optelsom van vaste bedragen voor elk afgerond MDT-basis-traject, MDT-plus-traject of MDT-extra-traject, en afzonderlijk te berekenen bedragen voor niet-afgeronde MDT-trajecten. Het subsidiebedrag bedraagt vervolgens ten hoogste 75% van deze optelsom. Minimaal 25% moet gefinancierd worden door cofinanciering. De subsidie bedraagt minimaal € 360.000 en maximaal € 1,5 miljoen. De subsidie wordt aangevraagd voor een vaste periode van drie jaar. Deze subsidieperiode kan met ten hoogste één jaar budgetneutraal worden verlengd.

Aanvragen kunnen van 1 april 2022 tot en met 29 april 2022 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.