of 62812 LinkedIn

Zorgen om financiële positie Heerlen

De provincie Limburg is bezorgd over de financiële tekorten van de gemeente Heerlen. Of de gemeente als gevolg daarvan al dan niet onder preventief toezicht komt, hangt er vanaf of Heerlen er de komende maanden in slaagt het huishoudboekje op orde te krijgen.

De provincie Limburg is bezorgd over de financiële tekorten van de gemeente Heerlen. Of de gemeente als gevolg daarvan al dan niet onder preventief toezicht komt, hangt er vanaf of Heerlen er de komende maanden in slaagt het huishoudboekje op orde te krijgen.

De provincie liet als toezichthouder op de gemeentefinanciën Heerlen deze week weten het besluit uit te stellen over de mate van toezicht.

 

Tekorten

Bij de gemeente heeft de provincie in 2020 een financieel verdiepingsonderzoek uitgevoerd. Bij de afronding van dat onderzoek presenteerde de gemeente echter nieuwe gegevens over de financiële situatie: de jaarrekening 2019, de Zomernota 2020 en de kaderbrief begroting 2021. Daaruit kwam naar voren dat de vaste uitgaven veel groter zijn dan de inkomsten. De jaarrekening 2019 heeft een tekort van 2,2 miljoen euro, maar het structurele tekort is 10 miljoen euro. De Zomernota 2020 laat volgens de provincie, als rekening is gehouden met de effecten van de meicirculaire 2020, voor 2020 een tekort van 6,7 miljoen euro zien, terwijl de kaderbrief begroting 2021 na dezelfde aanvulling een tekort van 6,4 miljoen euro voor 2021 berekent, voor 2022 een tekort van een half miljoen en vanaf 2023 overschotten.

 

Besluit later
In een gesprek heeft de gemeente de provincie aangegeven met een aanpak bezig te zijn om de resultaten voor 2020 en voor de meerjarenbegroting 2021-2024 structureel te verbeteren. In dat licht heeft de provincie besloten op dit moment nog geen besluit over het verdiepingsonderzoek en de mate van toezicht in de komende jaren van Heerlen te nemen. Dat besluit wordt genomen nadat de raad van Heerlen de meerjarenbegroting 2021-2024 heeft vastgesteld en aan de provincie heeft gestuurd. De tussenliggende periode wordt gebruikt om samen met Heerlen te kijken hoe het beter kan.

 

Systematiek

Sinds 2006 beoordeelt de provincie elke Limburgse gemeente één keer in de vier jaar met een verdiepingsonderzoek. Dat onderzoek is uitgebreider dan het jaarlijkse standaardonderzoek van de gemeentelijke begroting. Met het onderzoek wordt bekeken of het mogelijk is de gemeente voor vier jaar onder het lichte, repressieve toezicht te laten vallen. Bij repressief toezicht mag een gemeente de plannen uit de begroting en eventuele wijzigingen daarin uitvoeren. Bij de andere vorm van toezicht, preventief toezicht, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg eerst instemmen met de begroting en met eventuele wijzigingsvoorstellen. Bij het beoordelen van een begroting door de Provincie vanuit de toezichthoudende taak moet sprake zijn van een structureel en reëel evenwicht voor dat begrotingsjaar of voor de periode van de meerjarenplanning.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de vries (ambtenaar) op
Vermoedelijk speelt hierbij de oprekking van het begrip 'structrele last' door de cie BBV ook een rol. Vrijwel alle lasten ve gemeente zijn door de wijziging vd definitie, structurele lasten geworden. De cie BBV is daarmee op de stoel van de gemeenteraad gaan zitten naar mijn mening.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners