of 59250 LinkedIn

VNG: bescheiden loonsverhoging gemeenteambtenaar

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt voor gemeenteambtenaren volgend jaar een ‘bescheiden’ loonsverhoging te geven in de nieuw af te sluiten cao voor 2016.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt voor gemeenteambtenaren volgend jaar een ‘bescheiden’ loonsverhoging te geven in de nieuw af te sluiten cao voor 2016.

De gemeentelijke werkgevers stellen in een ledenbrief oog en waardering te hebben voor de inzet van de gemeenteambtenaren ‘in de frontlinie van de grote maatschappelijke veranderingen.’ Die waardering moet zeker tot uiting komen in afspraken over loonontwikkeling, ook in de komende cao, maar ‘ook gemeenten moeten het doen met beperkte financiële middelen’, aldus de VNG.

 

Geen nullijn

De gemeentekoepel wijst erop dat in de afgelopen jaren de loonontwikkeling bij gemeenten ongeveer gelijke tred heeft gehouden met de loonontwikkeling in de markt. ‘Anders dan veel andere overheidsorganisaties hebben de gemeenteambtenaren de afgelopen jaren geen nullijn gekend’, aldus de VNG in een toelichting op de werkgeversinzet bij de komende onderhandelingen. ‘Terwijl het financieringstekort voor het kabinet afneemt, nemen de financiële tekorten bij gemeenten juist toe’, aldus de VNG die daarom alleen ruimte ziet voor ‘een bescheiden, reële loonontwikkeling.’

Onderdeel van de arbeidsvoorwaardenruimte zijn de in 2014 en 2015 gemaakte overheidsbrede afspraken over de herziening van het ABP-pensioen en de loonontwikkeling in de afzonderlijke sectoren. Die afspraken geven een arbeidsvoorwaardenruimte van 2,1 procent: 0,74 procent (afspraak 2014) en 1,4 procent (afspraak 2015). De VNG stelt de totale arbeidsvoorwaardenruimte overigens pas vast nadat de pensioenpremies voor 2016 bekend zijn.

 

Loopbaanbudget

De VNG wil af van het individueel loopbaanbudget. Om medewerkers medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen loopbaan is dat individueel loopbaanbudget (ILB) in 2013 ingevoerd. Het ILB bedraagt 500 euro en wordt uit het gemeentelijke opleidingsbudget  betaald. Het ILB eindigt per 1 januari 2016. In de huidige vorm wil de VNG het ILB niet voortzetten, maar verkennen of het nodig is nieuwe instrumenten te ontwikkelen. De VNG wil opleidings- of loopbaanbeleid niet vastleggen in de cao, maar in een gezamenlijk  beleidsdocument of manifest. ‘Deze kunnen beter tot stand komen parallel aan het cao-overleg, omdat het onderwerpen zijn waar we als werkgever graag over in gesprek gaan met medewerkers. Voor de VNG is draagvlak en representativiteit belangrijk. De cao gemeenten is van alle gemeentelijke werkgevers en geldt voor alle  medewerkers in onze sector. Voor de VNG is het gesprek hierover niet voorbehouden aan een kleine groep aan  een Haagse tafel. De mening van alle medewerkers telt’, aldus de VNG.

 

Flexibel belonen

In de nieuwe cao gemeenten wil de VNG inzetten op een moderne verlofregeling. Daarin kan de  medewerker binnen de ruime  kaders van de regeling in goed overleg met de werkgever bepalen wanneer hij of zij werkt en dus ook wanneer hij of zij verlof heeft.

De VNG wil verder het beloningsbeleid flexibeler maken. Het moet mogelijk zijn om de individuele beloning mee te laten bewegen met individuele resultaten, ontwikkeling en ook met de levensfase. ‘Het kan een tijd meer zijn, maar ook minder’, aldus de VNG. Op basis van de uitkomsten van een bijna afgeronde studie naar ‘Bewust belonen’ wil de VNG voorstellen doen en mogelijkheden verkennen met de vakbonden.

 

Lager salarisniveau

De VNG wil daarnaast het van-werk-naar-werk beleid verstevigen. ‘Uit een evaluatie dit jaar komt naar voren dat de re- integratietermijn van 2 jaar, zoals we die nu kennen, te lang is. Een kortere termijn stimuleert medewerkers veel sneller en effectiever tot actie’, zo is de gedachte. De VNG wil verkennen welke activerende instrumenten daaraan concreet bijdragen. Een open arbeidsmarkt voor de sector, mogelijk uit te breiden naar andere overheden, is een mogelijkheid. ‘De afspraak dat werkzekerheid gepaard kan gaan met een lager ingeschaalde functie en salarisniveau is een andere mogelijkheid’, aldus de VNG.

 

Over de conceptvoorstellen kunnen de gemeenten zich uitlaten in een speciale ledenraadpleging. Na deze consultatie wordt medio december de definitieve werkgeversinzet vastgesteld.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door K Nieuwenhuis (Ambtenaar) op
Ik ben 45 jaar lid van de vakbond maar heb het eerlijk gezegd wel een beetje gehad met hun slappe houding als het gaat om loonstijging, veel te soft.
Door Chauvin Toile op
Dit is geen loonsverhoging, maar een uitruil van de ene arbeidsvoorwaarde tegen de andere. Minder pensioen en hoger salaris.
Dus ... waar zit die bescheiden loonsverhoging!
Schaamteloos en onfatsoenlijk om waardering uit te spreken voor de gemeenteambtenaren en tegelijkertijd hen te bedriegen.
Door Job op
Weet je wat, laat die centen maar zitten. We lopen als gemeenteambtenaren een procent of 15 a 20 % achter bij de markt als het om de hogere schalan gaat (de lagere zijn op zijn FNVs juist weer boven marktconform). Zet die maar om in tijd. Gaan we naast het ambtenaarschap ook werk verrichten dat op niveau betaald wordt.
Door anand (adviseur) op
Het wordt een vaste reflex.
Weer een bescheiden loonsverhoging.
Ik kan me niet heugen dat wij de loonontwikelingen in de markt hebben gevolgd.
De collega's bij het rijk hebben inderddad een paar jaar op de nullijn gezeten, maar hievoor hadden ze prima loonstijgingen.
Per saldo zijn de collega's bij de gemeenten weer het slechtst af.
Ik reken maar weer op een verhonging van rond de 0,6%. De vakbonden zullen wel koersen op het populaire geen procenten maar centen. Voor collega's in de lagere schalen is dit prima, maar over de gehele linie is dit niet positief.
Door doeterniettoe (-) op
Een heel lijstje met wensen van de VNG, die vooral weinig tot niets met een CAO te maken hebben.
Daar waar het uiteindelijk om gaat, namelijk geld, daar worden vooral met wazige 'argumenten' gebruikt.
Triest dat de VNG zo met ambtenaren durft om te gaan.

Het wordt overigens hoog tijd dat bestuurders op zijn minst dezelfde CAO krijgen als hun personeel.
Het naar beneden bijstellen van de bestuurders- en politici-CAO zou beter zijn, maar als dat niet kan is het naar boven bijstellen van de gemeente-CAO de enige valide andere mogelijkheid.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Een ander geluid.
Het is inderdaad een ander geluid, maar je loonaanpassingen haal je natuurlijk primair bij je werkgever. De keuze bij verkiezingen of politieke beïnvloeding kan daar ook aan bijdragen maar die zijn slechts beperkt dan wel eenmaal in de 4 jaar. Dat schiet niet op. Het is dus vooral een vraagtekens oproepend geluid van 'Een ander geluid'.
Door Een ander geluid op
Het blijft een boeiend onderwerp. Betaling van ambtenaren ligt altijd gevoelig. Belangrijk is volgens mij om te beseffen dat het politici zijn die over de besluit gaan (de leden van de VNG in dit geval), terwijl het de ambtelijke leiding en de ambtenaren zelf zijn die met de consequenties moeten leven. Politici worden vooral gedreven door de waan van de dag en hun politieke ambtities. Het goed betalen van ambtenaren staat meestal niet in dit rijtje, dus zijn ambtenaren standaard en hun ambtelijke leiding zijn de klos. Pas als ambtenaren hun politieke invloed gebruiken (in plaats van klagen) zal er iets veranderen. Dat kan direct door de ambtelijke leiding door zich wat steviger op te stellen (bijvoorbeeld door gemeentesecretarissen) of door de stemkracht van het ambtelijk apparaat in te zetten. Het gaat om 1 miljoen kiezers. Raar dat zo'n grote groep keizers zich zo makkelijk laat wegzetten. Rare jongens die ambtenaren.... wel klagen, maar daar niets mee doen, hoe zou dat komen?
Door H. Wiersma (gepens.) op
De VNG/gemeenten gedragen zich al jarenlang als één van de slechtste werkgeversorganisaties van Nederland. Zij hoeven zich helemaal niet bescheiden op te stellen, omdat gemeenten via het Gemeentefonds dezelfde financiële middelen voor hun personeel ontvangen als bij het Rijk. Kennelijk zijn het VNG/gemeenten er op uit om over de ruggen van het gemeentepersoneel zoveel mogelijk geld aan andere doeleinden te besteden.
Door Logica op
De VNG wil meer ruimte voor een moderne verlofregeling. Dat wordt straks als volgt uitgelegd:
tandarts, dokter, ziekenhuis: eigen tijd, want flexibel verlof. Kind plotseling ziek: eigen tijd, immers flexibel verlof. Calamiteitenverlof: niet nodig, flexibele verloftijden. Vandaag ligt het ICT systeem eruit: later inhalen want: flexibel verlof!
Ziek? Geen probleem, kun je later wel inhalen: flexibel verlof.....
etc etc...
Door Opmerker op
Gelukkig ben ik niet deskundig, maar als de pensioenpremie eerst (kortgeleden) omlaag kon, kan die toch niet straks weer omhoog? Diepere rekenkundige achtergronden uiteraard, maar de laatste jaren gelooft men echt in de eigen opregte en rare jokkerijen! Is het volk nou echt zo dom, politici en vakbonden, VNG bevolkers en overigen. Wanneer gaan we weer eens goed staken?