of 60775 LinkedIn

Verloedering basisscholen dreigt

Diverse risico's liggen op de loer bij de overheveling van de budgetten voor buitenonderhoud van basisscholen van gemeenten naar schoolbesturen. Hiervoor waarschuwt de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer.

Gemeenten houden vanaf 2015 mogelijk onvoldoende geld over om nieuwe scholen te bouwen als het budget voor het buitenonderhoud van basisscholen naar schoolbesturen wordt overgeheveld. Dit heef te maken met de verlaging van het gemeentefonds van 256 miljoen euro die gelijktijdig met de overheveling van de onderhoudsbudgetten gepaard gaat. 

Herverdelingseffecten

Het is nog ongewis hoe het uitpakt als 158,5 miljoen euro vanuit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de schoolbesturen, schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie van Onderwijs weet onder meer nog niet hoe de herverdelingseffecten gaan uitpakken. Gemeenten blijven in de plannen van staatssecretaris Dekker (VVD) wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding.

 

Financiële risico’s

Ook financiële risico’s en gebrek aan expertise bij schoolbesturen voor  − de aanbesteding van − onderhoud van de buitenkant van de scholen worden door de Algemene Rekenkamer als risico van Dekkers' plannen bestempeld. Basisscholen kampen met krapper wordende budgetten. De Algemene Rekenkamer betwijfelt of schoolbesturen die er nu al financieel slecht voor staan, na overheveling van deze onderhoudstaak hun gebouwen wel gaan onderhouden. Zowel kleine als grote schoolbesturen hebben moeite de eindjes financieel aan elkaar te knopen.

 

Nijpend probleem

Dit probleem is vooral nijpend voor schoolbesturen in gemeenten die de afgelopen jaren weinig aan buitenonderhoud of aanpassing hebben uitgegeven, aldus de brief aan de Kamer. In 2015 worden zij geconfronteerd met hoge kosten voor achterstallig onderhoud. Financieel zwakke schoolbesturen komen hierdoor mogelijk in financiële problemen of plegen noodgedwongen geen onderhoud, zelfs niet als dat hard nodig is. Ook preventieve onderhoudsuitgaven en aanpassingen ten behoeve van onderwijskundige eisen (zoals passend onderwijs) worden mogelijk uit- of zelfs afgesteld.

 

Krimp

In krimpsituaties is het risico van uit- of afstel van onderhoud nog sterker. De inkomsten als gevolg van de afname van het aantal leerlingen dalen sneller dan de min of meer gelijkblijvende kosten voor onderhoud, stelt de Algemene Rekenkamer.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kees van den Heuvel (Adviseur maatschappelijke accommodaties BMC) op
Hoe je het ook draait of keert, de gemeenten zijn dankzij een onvolledig en dus slecht onderzoek en gelobby van de PO-raad € 256 miljoen kwijt die men niet aan huisvesting kan besteden. Onderwijs heeft meestal wel een streepje vóór bij de politiek, maar dat betekent niet automatisch dat de gemeenten dit gat zomaar even gaan opvullen. Er zal dus heel constructief met de schoolbesturen samengewerkt moeten gaan worden om de huisvestingskwaliteit op peil te houden of te krijgen.
Door Alberto Boon op
Schoolbesturen èn gemeenten kiezen voor kwalitatieve onderwijshuisvesting. Toch?! Ook in 2014 is het sleutelwoord: samenwerking!!
Door Harry Timp (partner vastgoed publieke zaak) op
De lering van de forumdiscussie op 8 november jl. met bestuurders van gemeenten en scholen was: beschouw het niet als technisch probleem of als erfenis uit het verleden, maar probeer toekomstgericht naar oplossingen te zoeken vanuit een samenwerkingsverband met onderling verschillende specialisaties: onderwijsinhoud, gemeentelijke onderwijsplanning en vastgoedmanagement (o.a. voldoende schaalgrootte voor strategisch portefeuillemanagement).
Door H. Wiersma (gepens.) op
Weer zo'n weinig doordachte maatregel van dit Kabinet. Op een discutabele manier 250 miljoen bij de gemeenten weghalen en vervolgens 200 miljoen aan diezelfde gemeenten teruggeven (jeugdzorg). Daar schieten de gemeenten wat mee op. Deze Overheid krijgt steeds meer de trekken van een roverheid.
Door wim hokken (senior beleidsmedewerker onderwijshuisvesting Smallingerland ) op
De korting en de overheveling zijn voor een gemeente die al een decennium lang heel veel investeert in onderwijshuisvesting harde klappen. Harde klappen omdat vergeten is dat het merendeel van de gemeenten in Nederland van het rijk in de 90'er jaren een verouderd en slecht scholenbestand kreeg overgedragen.
De gemeente Smallingerland heeft intussen het merendeel van de gebouwen op orde. Daarvoor is wel een bedrag van € 100 miljoen geïnvesteerd. In dit decennium wilden we de laatste pijnpunten wegwerken.
Dat gaat zo niet lukken, en dat is spijtig. Spijtig omdat de korting van € 256 miljoen gebaseerd is op slecht onderzoek naar de zogenaamde onderbesteding, bij de overheveling geen rekening is gehouden met het feit dat door de in onze gemeente gedane investeringen in nieuwbouw de komende jaren gerekend was op een overschot op de voor onderhoud geraamde uitgaven. Dat overschot gaat nu naar de besturen, die wij dat overigens graag gunnen, maar het is bij ons minder beschikbaar voor nieuwbouw.
Een laatste pijnpunt bij de overheveling wil ik niet onvermeld laten. Er zijn in onze gemeente een aantal schoolbesturen met relatief lage onderhoudsverplichtingen in het komende decennium. Er zijn echter ook enkele kleine schoolbesturen die een gebouw beheren dat pas in het komend decennium in aanmerking kan komen voor nieuwbouw. Zo'n schoolbestuur vraagt om een overgangsmaatregel. De PO raad zegt op zijn site nog te onderhandelen over een overgangsmaatregel. Bij wie gaat men de overgangsmaatregel neerleggen: de gemeente, de schoolbesturen die te veel ontvangen, het rijk?Het aanspreken van de gemeente lijkt mij een onmogelijkheid. Wij leveren macro meer in dan wij kwijt zouden zijn aan het normale buitenonderhoud. En toch, als er een overgangsmaatregel komt, dan zal men de gemeente wel weer uitschudden.
Door Anoniem (projectleider) op
En hoe zit het dan met het kwaliteitsverschil van huisvesting? Wordt daar rekening mee gehouden? De gemeente was en blijft verantwoordelijk voor de realisatie van huisvesting. De ene school is relatief oud (1975) omdat het is opgetrokken uit hout (lijken wel noodgebouwen), terwijl het andere gebouw vrij nieuw en hierdoor ook onderhoudsarm is uitgevoerd (steen en kunststof).
Door Daniël van Noordennen (Zelfstandig Publiek Professional) op
De discussie over hoe het geld verdeeld wordt is momenteel een onderwerp op zich. Volgens mij is er nog steeds hetzelfde geld voor huisvesting beschikbaar en is het probleem dat niet wordt geloofd dat de ander het goed uitgeeft. Ga samenwerken aan kwalitatief goede huisvesting en vergeet wie het geld van het rijk ontvangt, maar besteed het aan waar het voor is bedoeld. Een oproep voor het vrijwillig oormerken van gelden en focus op het goed besteden. Zoek daarvoor kennis op doelmatig investeren ipv kennis van regelgeving.
Door Jan Sloter (nvt) op
Laatst nog uitgebreid in het nieuws hoe m.n. oudere docenten worden weggepest door schoolbesturen, of het protest van docenten tegen overvolle klassen, of de abominaal slechte staat van een schoolgebouw. Enz, enz. Ik schat over zo'n 5 jaar een parlementaire enquete: "Hoe onderwijs in Nederland naar de kl*ten is geholpen"
Door Mijn mening op
De verloedering is op vele fronten al jaren aan de gang...en het einde is nog lang niet in zicht met al die geldwolven aan de leiding.
Door Seakle Satter (beleidsadviseur) op
Als er sprake is van verloedering is dat vaak het gevolg van het niet uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud. Daarvoor zijn de schoolbesturen verantwoordelijk en vanaf 1 januari 2015 ontvangen zij hiervoor de volledige bekostiging van OCW. Heeft dus niets te maken met het onttrekken van 256 miljoen. En of de gemeenten dan wel of geen voldoende financiele middelen hebben om (vervangende) nieuwbouw c.a. te bekostigen is afhankelijk van de politieke keuze die op lokaal niveau wordt gemaakt. Het signaal van de Rekenkamer dat de wetswijziging 1 januari 2015 er wel eens flink kan inhakken bij de schoolbesturen is denk ik terecht.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners