of 59185 LinkedIn

Rioolheffing enkel en alleen voor riool

Dat volgt uit een arrest van de Hoge Raad. Daarmee bevestigde de Hoge Raad een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De zaak was aangespannen door een inwoner van de gemeente Overbetuwe. Doordat er minder in het plaatselijke riool hoefde te worden geïnvesteerd dan begroot, kwam er in de periode 2008-2012 bij die Gelderse gemeente meer aan rioolbelasting binnen dan er werd uitgegeven. In 2013 besloot de gemeente daarom bijna 7 miljoen euro over te hevelen naar de algemene middelen.

Geld dat gemeenten ophalen met rioolheffingen mag alleen worden gebruikt voor onderhoud aan het riool. Een eventueel overschot mag niet aan andere zaken worden uitgegeven.

Dat volgt uit een arrest van de Hoge Raad. Daarmee bevestigde de Hoge Raad een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De zaak was aangespannen door een inwoner van de gemeente Overbetuwe. Doordat er minder in het plaatselijke riool hoefde te worden geïnvesteerd dan begroot, kwam er in de periode 2008-2012 bij die Gelderse gemeente meer aan rioolbelasting binnen dan er werd uitgegeven. In 2013 besloot de gemeente daarom bijna 7 miljoen euro over te hevelen naar de algemene middelen.

Onderhoud
Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaat het bij rioolbelasting om geoormerkt gelden, die bij de burger zijn opgehaald voor de taak riolering. Dat dient als gevolg daarvan ook te worden aangewend voor onderhoud aan het riool, stelde het Hof. De Hoge Raad kwam afgelopen vrijdag in zijn arrest tot dezelfde conclusie. De strekking is dat gemeenten nauwkeuriger

Terugbetaling
Volgens de verantwoordelijk wethouder van Overbetuwe hebben de elf inwoners die bezwaar maakten tegen de heffing over 2013 dat geld inmiddels teruggekregen, zo liet hij optekenen in het Financieel Dagblad. Terugbetalen aan alle burgers zou volgens hem geen optie zijn. Die maatregel zou de gemeente 4 miljoen euro kosten. Om het daardoor ontstane gat in de begroting te dichten, zou vervolgens de onroerendezaakbelasting moeten worden verhoogd. De wethouder wil wel de mogelijkheid bekijken om, gespreid over een aantal jaren, het rioolhefftingstarief extra laag te houden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Vugt (voorzitter rekenkamercommissie Overbetuwe) op
Interessant is dat het arrest van de HR begint met de volgende vaststelling: "De Rekenkamer van de gemeente Overbetuwe heeft onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de tariefstelling van de riool- en afvalstoffenheffing gedurende de periode 2008-2012. In het daarvan opgestelde rapport is over de in die jaren geraamde kosten van 'investeringen en kapitaallasten riolering' onder meer vermeld: 'De grote verschillen tussen geraamde en gerealiseerde cijfers konden ontstaan, doordat de gemeente consequent de geraamde investeringen en kapitaallasten volgens het GRP (HR: Gemeentelijk Rioleringsplan) 2008-2012 in de begroting heeft opgenomen. Na het eerste jaar van uitvoering was echter al bekend dat het daadwerkelijke investeringsvolume zou achterblijven bij de ramingen volgens het GRP. De gemeente heeft deze ‘lagere verwachting’ echter niet doorvertaald in de daarop volgende begrotingen door lagere investeringen en kapitaallasten op te voeren.' "
Zo zie je maar weer dat onderzoeken van een lokale rekenkamer een doorwerking hebben tot zelfs de Hoge Raad.

Hoe ging het vervolgens bij de vaststelling van het rapport van de rekenkamer?
De gemeenteraad nam op 17.6.2014 de conclusies en (op één na) de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over, waaronder de aanbeveling om snel een andere systematiek toe te passen en een actueel onderhoudsplan te overleggen, hetgeen ook gebeurde.
Tevens adviseerde de rekenkamercommissie om op basis van deze nieuwe systematiek en cijfers een heroverweging te doen t.a.v. de onttrekkingen aan de bedrijfsreserve riool in 2011 en 2013. Alleen deze aanbeveling van de rekenkamercommissie werd per amendement niet door de gemeenteraad overgenomen.

Interessant is hoe de beslissing van de gemeenteraad op dit punt geweest zou zijn, als de uitspraak van de HR bekend zou zijn geweest. En wat de raad daar nu mee doet.

NB De tekst van de redacteur houdt plotseling op aan het einde van de 3e alinea


Door doeterniettoe (-) op
Die wethouder snapt het niet::
A) de gemeente heeft gewoon de wet overtreden
B) de gemeente negeert nu een rechterlijke uitspraak

Gewoon dat geld teruggeven. Jammer dat de OZB omhoog moet, maar dit is een gevolg van wat de gemeente (de Raad!) heeft besloten.
Door Niels op
Lees ik het nou goed dat slechts de bezwaarmakers het teveel betaalde krijgen teruggestort? En niet alle burgers die teveel hebben betaald? Is dit niet schofferen van de rechterlijke uitspraak?
Door Roel Hoogeboom (Raadslid ) op
De gemeente Overbetuwe zou na het bestuderen van de Notitie Riolen van de cie. BBV tot dezelfde conclusie kunnen komem. Nu werd er iets beweerd dat tegen beter weten in onjuist was en dat staat gelijk aan liegen. In dit geval is het dus stelen. Jammer dat de verantwoordelijken niet vervolgd kunnen worden door het OM.
Door K. de Beer (Adviseur) op
Hoe is het toch mogelijk dat gemeenten steeds vaker de fout in gaan met de basisbeginselen van gemeentelijke belastingheffing? Luistert de directie/controller niet meer naar de heffingsambtenaar? De straf is het onverbindend verklaren van de verordening met alle gedoe die daar aan vast kan zitten.