of 59274 LinkedIn

Rijkssubsidie ook voor lokale partijen

Nu nog worden lokale partijen gefinancierd door de gemeente en lokale afdelingen van landelijke partijen ontvangen subsidie van de landelijke partij. Dat onderscheid moet volgens de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen verdwijnen; de subsidie moet afhangen van het aantal zetels en aantal inwoners.

Ook lokale politieke partijen moeten in aanmerking kunnen komen voor subsidie van het rijk. Volgens de commissie Veling moet het rijk daarvoor 7 miljoen euro in het gemeentefonds en provinciefonds storten.

Nu nog worden lokale partijen gefinancierd door de gemeente en lokale afdelingen van landelijke partijen ontvangen subsidie van de landelijke partij. Dat onderscheid moet volgens de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen verdwijnen; de subsidie moet afhangen van het aantal zetels en aantal inwoners.

Meer transparantie
Op dit moment moeten giften hoger dan 4.500 euro per donateur per jaar openbaar gemaakt worden. De commissie wil dat dit verlaagd wordt naar 2.500 euro. Ook zouden politieke partijen in het decentraal bestuur onder de transparantieregels moeten vallen, en niet alleen de landelijke partijen.

Buitenlandse giften
Verder beveelt de commissie Veling aan dat het voor politieke partijen niet langer mogelijk wordt om giften te ontvangen uit het buitenland. Met die aanbeveling gaat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken direct aan de slag. De minister schrijft dat aan de Tweede Kamer, na het in ontvangst nemen van het rapport ‘Het publieke belang van politieke partijen’ van de commissie Veling. De commissie onderstreept de cruciale rol van politieke partijen als schakel tussen de maatschappij en de overheid en doet aanbevelingen op het gebied van de financiering van politieke partijen die deze rol zou kunnen versterken.

Verhoging subsidie
De commissie vindt dat de subsidie per lid moet worden verhoogd naar een bedrag van 12 euro per lid (dat is nu ruim 7 euro), omdat het belangrijk is dat de politieke partij stevig in de samenleving verankerd is. Volgens de commissie kan dat worden bekostigd door een verschuiving binnen de subsidiesystematiek, waarbij de subsidie per Kamerzetel wordt verlaagd. De eis om 1.000 leden te hebben alvorens in aanmerking te komen voor de subsidie zou moeten worden geschrapt, maar nieuwe politieke partijen zouden wel pas subsidie mogen ontvangen als ze voldoende electorale steun hebben, in de vorm van ten minste één Kamerzetel.

Stapsgewijs
Om negatieve effecten van de schommelingen in de hoogte van de subsidie als gevolg van sterk fluctuerende verkiezingsuitslagen enigszins te dempen, moet de aanpassing van de subsidie na de Tweede Kamerverkiezingen stapsgewijs worden gerealiseerd, vindt de commissie. Na drie maanden moet de partij 25 procent van de subsidie per verloren Kamerzetel inleveren, 50 procent na zes maanden, 75 procent na negen maanden en 100 procent een jaar na de verkiezingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Allemaal prima, maar ga eerst het kippenhok van Nederland maar eens verbouwen, met andere woorden ga eerst eens een kiesdrempel invoeren.
Door Gerrit Piek op
@loekoek. Ik heb niet gezegd dat ik veel moet afdragen, ik constateer dat de stroom de andere kant op gaat: van de basis naar de landelijke organisatie. Ik heb mijn afdracht als bestuurder vanzelfsprekend gevonden. Ik heb er geen partij-oekaze voor nodig
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Gerrit Piek. Van een mevrouw (wethouder van het CDA) vernam ik al jaren geleden (medio 90-er jaren vorige eeuw) dat zij veel moest afdragen aan de landelijke partij. Ik noemde het toen maar de omgekeerde SP (waar men mij van verdacht). Ze zuchtte maar of ze het wilde begrijpen kan ik me niet voor de geest halen.
Door Gerrit Piek op
Het verbaast me elke keer weer dat gezegd wordt dat lokale afdelingen geld krijgen uit de landelijke vereniging. Als je er vanuit gaat dat de leden tot de plaatselijke afdelingen behoren dan gaat een groot van hun contributie naar de landelijke partij en blijft slechts een gering deel in de afdeling. Dat is de feitelijke situatie. Als leden van lokale partijen eenzelfde contributie betalen, zijn de lokale partijen rijk.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Gerrit. U hoeft niet direct met verwijten aan reageerders beginnen. Wat u ongericht schieten noemt, is voor velen wellicht aangeven waar de schoen wringt. Het gaat om de discussie en niet om uw vermeend eigen gelijk. U kunt denk ik ook wat meer lezen in deze. Bijv. op Elsevier.nl een artikel met dezelfde grondslag en de reacties van burgers, want daar gaat het om die kiezen hun vertegenwoordigers. Of dat de juiste keuze is, is in deze niet relevant. Dat is uitvoering.
De hele financiering vanuit het Rijk van politieke partijen is in mijn opinie een farce. Daar kan m.i. op termijn mee gestopt worden. In feite zijn politieke partijen verenigingen. Wie graag bijv. als vereniging een tafeltennisclub wil, moet er iets voor over hebben en niet afhankelijk zijn van een subsidie. Een hobby, politiek bijv.kost geld, maar levert op termijn soms veel op.

Wel relevant, maar in deze nog buiten de orde, subsidie is een gedrocht. Het is als verkeerd ingrijpen in het milieu door aalscholvers te beschermen waardoor de vis massaal het loodje legt.

Of investeringen vanuit het buitenland in een Nederlandse vereniging worden gedaan, kan hooguit onderworpen worden aan een rechterlijke toets wanneer aangetoond kan worden dat het oogmerk misbruik of erger is. Het is overigens eenvoudig te omzeilen.
Als in een vb. Shell UK een donatie wil doen aan de VVD of het CDA dan gaat dat gewoon via Shell Den Haag. Als er een moskee gesubsidieerd moet worden door Qatar dan gaat dat ook via een Nederlandse tussenpersoon. We leven nu eenmaal in een open wereld waarbij kapitalen in een seconde van bijv. de VS, S-Arabië enz.naar Nederland enz. gaan en v.v.

Uw opmerking m.b.t. de PVV gaat voorbij aan het geven dat de PVV op een onderdeel weinig krijgt op basis van het aantal leden (nl. 1).
Zie in het artikel: De commissie vindt dat de subsidie per lid moet worden verhoogd naar een bedrag van 12 euro per lid (dat is nu ruim 7 euro), omdat het belangrijk is dat de politieke partij stevig in de samenleving verankerd is. Volgens de commissie kan dat worden bekostigd door een verschuiving binnen de subsidiesystematiek, waarbij de subsidie per Kamerzetel wordt verlaagd.

Dat is een vetpot voor Wilders, daar kan hij nog niet van naar de kapper voor een flesje waterstofperoxide.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Zijn we nu echt niet in staat om een keer een zinnige reactie te plaatsen en meteen alleen maar vanuit de heup ongericht te schieten?
Als inds jaar en dag is er een wet die financiering van politieke partijen regelt, maar wel uit de tijd dat er alleen landelijke partijen waren. Nu een derde van de zetels in onder andere gemeenten is toebedeeld aan lokale politieke partijen is het heel voor de hand liggend dat dit stelsel wordt heroverwogen. Immers de Kieswet bepaalt wie kandidatenlijsten in mogen dienen en dat is niet gekoppeld aan landelijke politieke partijen, maar aan algemene voorwaarden waar ook lokale partijen aan kunnen en moeten voldoen. Dat ze daaraan voldoen bewijst het aantal raadsleden, leden van provinciale staten, leden van algemene besturen van waterschappen, Tweede Kamerleden en Eerste Kamerleden van onafhankelijke (dus niet aan landelijke partijen verbonden) fractieleden. Het is dus ook een uiting van toepassing van het gelijkheidsbeginsel dat ook lokale/onafhankelijke partijen een bijdrage krijgen uit de landelijke middelen voor scholing en vorming en voor een bestuurlijke organisatie. Nu mag zelfs lokaal geen bijdrage gegeven worden vanuit hetzelfde gelijkheidsbeginsel behalve aan een fractie, omdat dan ook per lid van een landelijke partij aan die lokale afdeling een bijdrage van de gemeente/provincie etc. gegeven zou moeten worden.
Daarom moeten lokale partijen in de genoemde vertegenwoordigingen het tot nu toe doen met voor een fractie verhoudingsgewijs eenzelfde bijdrage als de fracties van landelijke partijen.

Dat de commissie ook gekeken heeft naar inkomsten uit het buitenland is logisch omdat daar signalen van bekend zijn op landelijk niveau. Er is al een regeling voor het openbaar maken van externe bijdragen, maar kennelijk is die niet sluitend genoeg.
Door p op
@Wim en loekoek, wat een onzin weer. De PVV, met 1 lid, zal nu wel subsidie krijgen (1000 leden eis wordt geschrapt).
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Wim Vreeswijk. Inderdaad u slaat den spijker op den kop. Het systeem hangt van broodnijd aan elkaar. De "oude politiek" heeft heel veel blunders op de naam (o.a. Groningen) en maakt graag anderen verdacht.
Door Rob dautzenberg (raadslid gemeente Brunssum) op
In de gemeente Brunssum hebben wij als fracties afgezien van een bijdrage van gemeenschapsgeld uit de gemeentekas. Vreemd vinden wij het echter dat men 14 miljoen euro, ook gemeenschapsgeld, per jaar uitgeeft aan landelijke politieke partijen.Lokale partijen betalen alles zelf waarom dan ook niet de landelijke?
Door Surink FPWJ (Raadslid Fractievoorzitter Gemeentebelangen Epe) op
De lokale partijen maken een groot deel uit van gemeenteraden. Helaas zijn zij tot op heden als paria's behandeld.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners