of 59250 LinkedIn

Rechtmatigheid doet er even niet zo toe

De algehele verwachting is dat door accountants bij de gemeentelijke jaarrekeningen over 2015 veel niet goedkeurende accountantsverklaringen zullen worden afgegeven. Fouten, onzekerheden en onduidelijkheden in het sociaal domein – de PGB-gelden en de zorg in natura – zijn daarvan de oorzaak.

Gemeenten nemen voor lief dat de jaarrekeningen over 2015 door de accountant vaak als financieel niet rechtmatig zullen worden bestempeld. Dat is wrang, maar er zijn volgens de gemeentelijke koepelorganisatie verzachtende omstandigheden.

Sociaal domein
De algehele verwachting is dat door accountants bij de gemeentelijke jaarrekeningen over 2015 veel niet goedkeurende accountantsverklaringen zullen worden afgegeven. Fouten, onzekerheden en onduidelijkheden in het sociaal domein – de PGB-gelden en de zorg in natura – zijn daarvan de oorzaak. Bij de omvangrijke decentralisatie van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg naar gemeenten lag de eerste prioriteit bij het zo goed mogelijk laten verlopen van die transitie. De gemeenten hadden even wat minder tijd voor de administratie en verantwoording.

Principieel onjuist
Ondanks een verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de accountantscontrole vanwege de buitengewone omstandigheden voor 2015 te versoepelen, houdt het rijk vast aan de reguliere uitvoering daarvan. Aanpassing van de regelgeving acht het rijk ‘principieel onjuist’ en ‘disproportioneel’ met het oog op onder andere de transparantie naar de raad.

Wrang
Dat die houding van het rijk zal resulteren in een beeld van veel niet goedkeurende verklaringen is volgens de VNG voor gemeenten wrang. ‘Hier komt bij dat de oorzaken van de onzekerheden en onduidelijkheden waar gemeenten mee worden geconfronteerd voor een groot deel buiten de macht van gemeenten liggen. Vanwege de systematiek werken ze echter door in het accountantsoordeel bij de gemeenterekening’, aldus de VNG.

Substantiële fouten
Het rijk heeft volgens de VNG in de gesprekken met het rijk over een versoepeling wel aangegeven zich ervan bewust te zijn dat een transitie als deze nu eenmaal tijd vergt en dat de oorzaken van substantiële fouten en onzekerheden deels ook buiten de gemeentelijke invloedsfeer liggen. Omdat het rijk ook vindt dat de zorgcontinuïteit in 2015 prevaleert, is het begrijpelijk dat gemeenten hun energie vooral moeten inzetten op getrouwheid van de jaarrekeningen ‘en dat rechtmatigheid in een fase van transitie niet de eerste prioriteit heeft.’ Wanneer een gemeente in het kader van de controle besluit om voor 2015 niet meer te investeren in het aantonen van de rechtmatigheid van de bestedingen, zou dat ‘een te respecteren keuze’ zijn.

Extra kosten
De VNG adviseert gemeenten het inregelen van de beheersorganisatie ten bate van de controle 2016 en 2017 voorop te zetten en de administratieve lasten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken, inclusief eventuele extra accountscontrolekosten ten behoeve van de jaarrekening van 2015. ‘Beter is het nu om de door het rijk gekozen lijn te volgen en zich te richten op een langer termijn perspectief. Gemeenten nemen dan ook hier een eventueel niet goedkeurend oordeel voor wat betreft de financiële rechtmatigheid voor lief’, aldus VNG-directievoorzitter Jantine Kriens in een ledenbrief aan de gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door EMLS op
Ingevolge de provinciewet controleert de provincie het financiële "reilen en zeilen" van een gemeente.

Wie is verantwoordelijk in de jaarstukken m.b.t. de vraag - wie Is verantwoordelijk voor de Haaksbergse - Zwolse variant Rood voor Rood met gesloten portemonnee + provinciale verplaatsingsregeling intensieve veehouderijen ( VIV ) en de vraag of dit toelaatbare staatssteun is? Zie :www.emls.webnode.nl

Door Rik ter Horst (Raadslid gemeente Rhenen) op
Het blijkt onmogelijkheid om tijdig financiële verantwoording van derde partijen in het sociaal domein binnen te krijgen. Dit is het gevolg van het feit dat de verantwoordingsmethodieken en perioden niet op elkaar aansluiten. Het ligt dus niet aan gebrek aan inzet op dit terrein (zeker niet bij onze gemeente) zoals in dit artikel wordt gesuggereerd.
Door maud arkesteijn (bestuurlder) op
ja het Rijk krijgt nu en koekje van eigen deeg, je kunt niet alles over de schutting gooien, de automatisering niet op orde hebben, de tijdsdruk te hoog en te snel en ook nog een bezuiniging door voeren en je dan verbazen dat gemeenten het niet voorl elkaar krijgen . gemeenten hadden gewoon moeten zeggen op deze manier gaan we het NIET doen.
Door Iets meer kennis van zaken op
Beste @Een ander geluid en @M van der Stelt. Hoe overduidelijk laten jullie je ondeskundigheid hier zien. De meeste gemeenten zullen voor hun eigen werkprocessen heel ver komen met een goedkeuring. Waar het probleem echter zit, is of we vast kunnen stellen dat er daadwerkelijk zorg is geboden die wordt gefactureerd. En dan blijkt dat gemeenten niet zo maar een controle hier op kunnen doen. Privacy en medisch geheim beperken de gemeenten. Gemeenten controleren wel op woonplaats en gezag (woont het kind in de gemeente en horen de uitgaven dus bij die gemeente).
Spanning zit er dus op de rechtmatigheid van hetgeen de aanbieders in rekening brengen. Hiervoor zijn in de contracten accountantscontroles bij de aanbieders afgesproken. De accountant van de zorgaanbieder verklaart dat het werkproces voldoende waarborgen biedt op de rechtmatigheid van hetgeen in rekening wordt gebracht. En juist daar is de verwachting dat er vaak geen verklaringen komen. Bij veel aanbieders is de administratie ook nog zeker niet op orde. Nog steeds hoeft er dan geen sprake van fraude te zijn. Maar het maakt het verkrijgen van een goedkeurende verklaring voor gemeenten wel moeilijk.

Er is het afgelopen jaar ongelooflijk veel werk verzet om de administratie en de werkprocessen op orde te krijgen. Het getuigt van onfatsoen om zo te reageren zonder enige kennis zoals @Een ander geluid en @ M van der Stelt. En waarom zouden bestuurders hier voor af moeten treden? Zijn dat dan gemeentebestuurders of bestuurders van zorgaanbieders? Zeg het maar.
Door Een ander geluid\ op
De jaarrekeningen zijn NIET ALLEEN ONRECHTMATIG. Ze krijgen GEEN goedkeuring. DUS ZE ZIJN GEWOON ONBETROUWBAAR. We hebben over FOUTEN en onzekerheden. Dat is echt iets anders. Het is gewoon niet duidelijk of het geld juist is besteed en in sommige vallen is het zelf duidelijk dat het geld onjuist is besteed. Bij een bedrijf zou dit betekenen dat bestuurders hoofdelijk (dus persoonlijk) aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen vanwege wanbestuur.

En dit wanbestuur is primair de VERANTWOORDELIJKHEID van het RIJK die een organisatie heeft opgetuigd die de declaraties niet juist kan verwerken.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Op zichzelf volkomen begrijpelijk dat gemeenten in de overgangsjaren (ga gerust uit van minimaal 2 jaar) niet in staat zijn om de rechtmatigheid van de gigantische 3 D - operatie tot drie cijfers achter de komma te waarborgen. Bij het Rijk was in deze sector frauduleus handelen regelmatig niet van de lucht. Naast de volledig uit de hand gelopen kosten willen we vooral ook daar vanaf. Dan moeten we er echter nu niet van opkijken dat er nog enige tijd wel eens wat mis kan gaan. Voordat deze enorme operatie is uitgevoerd en soepel loopt kunnen we zo maar 2 tot 3 jaar verder zijn.
Door A. Willemsen op
@ M van der Stelt.
FIOD is er voor fiscale fraude niet voor onrechtmatigheid. Dat is heel wat anders. U gaat ook makkelijk voorbij aan het feit dat de rijksoverheid (zeker op dit gebied) nooit goedkeurende accountantsverklaringen krijgt/kreeg. Dan kun je ook niet verlangen dat gemeenten dat in 1 jaar rechtbreien. Wat Ton Sonneveldt ook al aangeeft: alles is in een onmogelijk tempo er doorheengeramd. Alles om onder de 3% norm van Brussel te blijven want die bezuiniging tikte leuk aan. Dat gemeenten hiervoor (en uiteindelijk de hulpbehoevende) de rekening betalen doet ze daar in Den Haag niks.
Door jakov op
Waarom de normen versoepelen? Laat duidelijk tot uitdrukking komen dat het niet gaat zoals het moet gaan. Daar is toch niks mis mee? :-)
Door M. van der Stelt (adviseur) op
Ongelooflijk dat rechtmatigheid er niet toe doe. Als een onderneming zo zou werken krijgt deze binnen de kortste keren het fenomeen FIOD op de stoep, het zou overigens een goede zaak zijn als de Rijksoverheid ook de gemeenten vastpint op rechtmatig handelen.
Jaarrekeningen behoren in orde te zijn. Feitelijk behoren alle gemeenten onder verscherpt toezicht te komen.
De Rijksoverheid moet stoppen met taken over te hevelen naar instanties die niet bij zijn of er een rotzooi van maken.
Door Ton Sonneveldt (adviseur) op
Ook dit toont aan hoe onzorgvuldig en hals over kop dit Kabinet de decentralisatie van het sociale domein er door heeft gedrukt. Als dar meer tijd voor was genomen en er een paar pilots waren geweest had ook de administratie op orde kunnen zijn.
Maar het Rijk had haast - er moest immers een masieve bezuiniging bij de gemeenten over de schutting worden gegooid - en de VNG wilde maar al te graag meewerken omdat volgens hen iedere vergroting van taken (zelfs met een kwart minder budget dan het Rijk er voor nodig had) daar met gejuich wordt omarmt. Dat dat kortzichtige "belangenbehartiging" is blijkt wel uit de brandbrief van de wethouders Financiën van afgelopen najaar.
De financiële transparantie van de uitvoering van deze operatie zal overigens altijd onhelder blijven, al is het maar omdat de decentralisatie gepaard gaat met toegenomen bureaucratie (die niet wordt toegerekend) en omdat grote delen van de gedecentraliseerde taken worden uitgevoerd in gemeenschappelijke regelingen, die voor de afzonderlijke gemeenteraden nooit (bestuurlijk en financieel) transparant zijn.
Dat de VNG nu klaagt over de vereiste transparantie in de uitgaven zijn krokodillentranen.