of 64740 LinkedIn

Provincies zien financiële malaise bij gemeenten

Dat er volgend jaar slechts tien van de dan 352 gemeenten onder curatele staan van de provincies mag een klein wonder heten. Volgens de provincies is het voor alle gemeenten moeilijker geworden. ‘Dit lijkt nog maar het begin.’

Dat er volgend jaar slechts tien van de dan 352 gemeenten onder curatele staan van de provincies mag een klein wonder heten. Volgens de provincies is het voor alle gemeenten moeilijker geworden. ‘Dit lijkt nog maar het begin.’

De schulden nemen toe, de reserves slinken en de onroerendezaakbelasting stijgt met meer dan de inflatie. In Gelderland bijvoorbeeld gaat de ozb komend jaar gemiddeld met 5 procent omhoog, hetgeen een stijging betekent van ruim 10 procent in twee jaar tijd.

Per saldo blijft er, ondanks die belastingverhogingen, in veel gemeenten nauwelijks nog iets over. ‘Er is nauwelijks financiële ruimte om tegenslagen op te vangen’, zegt gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel.

 

Onderhoud wegen

Met slechts twee van de 26 Utrechtse gemeenten die door de ondergrens heen zakken, kan het lijken alsof er niet zoveel aan de hand is, ‘maar we hebben gemerkt dat veel gemeenten erg veel moeite hebben hun begroting rond te krijgen”, verduidelijkt Utrechts gedeputeerde Robert Strijk. Gemeenten putten vrijwel over de hele linie uit hun reserves voor met name de tekorten in de jeugdzorg of langdurige zorg. Daardoor is er soms geen geld meer voor andere voorzieningen, zoals zwembaden of het onderhoud van groen of wegen.

 

Kaalslag

In Noord-Holland valt komend jaar van alle 47 gemeenten alleen Castricum om financiële redenen onder verscherpt toezicht van de provincie. Dat is volgens gedeputeerde Ilse Zaal echter allerminst reden tot optimisme of opluchting. ‘Wie verder kijkt dan alleen deze cijfers, ziet dat er nog een andere werkelijkheid achter schuilgaat. Veel gemeenten geven al langere tijd aan dat het niet goed gaat met de gemeentelijke financiën. De taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein en de gevolgen van het coronavirus zorgen ervoor dat veel gemeenten zich in een lastige situatie bevinden. Daarnaast verwacht men ontwikkelingen die mogelijk de situatie nog verder (kunnen) verslechteren, zoals de herverdeling van het gemeentefonds. Los van de consequenties van het COVID-19 virus stevenen veel gemeenten af op een financiële malaise wanneer van rijkswege de geldkraan niet wordt opengedraaid’, schrijft ze in haar blog.

‘Er is extra geld nodig zodat gemeenten hun taken goed kunnen blijven uitvoeren en hun inwoners goede voorzieningen kunnen bieden. Een kaalslag van de kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen en de invloed hiervan op de inwoners is nauwelijks te voorkomen.’ 

 

Sociaal domein

In Gelderland maakt gedeputeerde Jan Markink zich net zulke grote zorgen. ‘Dit lijkt nog maar het begin, het ijs was vorig jaar al dun bij veel gemeenten, maar nu kraakt en scheurt het in heel Gelderland.’ De gemeenten staan er volgens hem over de  hele linie slechter voor dan een jaar geleden. Met name het sociaal domein drukt zwaar.

De provincie Zuid-Holland ziet dat de mogelijkheden voor gemeenten om structureel middelen vrij te maken voor het sociaal domein uitgeput raken. De provincie maakt zich zorgen over de mogelijkheden die gemeenten hebben om met eigen geld en beleid bij te sturen. Daarom doet Zuid-Holland nu zelf onderzoek naar de beleidsvrijheid van gemeenten binnen het sociaal domein.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Gemeenten moeten in het Sociaal Domein gewoon niet meer uitgeven dan er inkomt. Dat betekent dat er veel/nog stringenter op de uitgaven moet worden gemanaged. Klachten doorsturen naar 'het klachtenloket' van het ministerie. Misschien worden ze dan wakker in Den Haag.
Door van der bron (ambtenaar) op
Het rammelt nogal, dit artikel.
1. Onder preventief toezicht uitkomen is niet zo moeiijk: zorg dat de begrotingsjaarschijf structureel sluit. De latere jaren doen er dan (formeel) niet toe. Verder reikt het begrotingstoezicht niet.
2. Reserves aanspreken is voor het provinciaal oordeel niet relevant met dien verstande dat de onttrekkingen niet als strucrturele dekking mee tellen. Reserves zijn er voor om aangesproken te worden. Gebeurt dat niet, dan wordt onnodig belastinggeld opgepot. Gemeenten zijn inkomensbestedende huishoudens en niet gericht op vermogensvorming.
3. Groeiende schulden komen in een begroting niet naar voren tenzij er (aanzienlijke) begrotingstekorten zijn. En dat mag niet volgens de wet. Schuldengroei zegt niet zoveel.

Het is mooi dat provincies zich het lot van de gemeenten aantrekken maar hun rol als toezichthouder is vrij beperkt, hoe graag ze zelf ook meer willen dan wat in de gemeentewet staat.

Door Jahe (Financieel beleidsmedewerker) op
Hoe het in de overige provincies gaat, is blijkbaar niet zo interessant of zijn deze niet benaderd en gevraagd? Misschien zijn daar de problemen en kopzorgen misschien nog wel groter.
Door Opmerker (orig) op
En dan hebben we nog niet eens gesproken over de later gemeentelijke verplichting te zorgen voor beschermd wonen...Man bijt hond vraagt u: ...wie gaat dàt betalen?
Hahahahahaha.........
Door Marijke van der Meer (Raadslid, Actiecomité Raden in Verzet) op
Geen wonder. Er is de opschalingskorting (de verhoging is geschrapt maar de korting is gebleven) er is de weigering van het Rijk om de aanzuigende werking van de Wmo aan de gemeente te vergoeden, en inmiddels is uit het onderzoek van Rijk en VNG gebleken dat de gemeenten in 2019 ca. 1,7 MILJARD tekort kwamen en dat heeft de gemeente met 300 miljoen gecompenseerd. Er is acuut en structureel meer geld nodig. Raden in Verzet blijft knokken. Zie ook onze website!