of 60220 LinkedIn

Profijtbeginsel kan ruimtelijke investering bevorderen

Als eigenaren en gebruikers van vastgoed meebetalen aan de waardestijging door ruimtelijke projecten, dan kan dat bouwprojecten ten goede komen. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een beleidsnota. Een van de meest kansrijke instrumenten daarvoor is een verhoging van de ozb-tarieven.

Als eigenaren en gebruikers van vastgoed meebetalen aan de waardestijging door ruimtelijke projecten, dan kan dat bouwprojecten ten goede komen. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een beleidsnota. Een van de meest kansrijke instrumenten daarvoor is een verhoging van de ozb-tarieven.

Profijt

Als overheden investeren in ruimtelijke projecten, zoals een nieuwe lightrail-verbinding, een groenzone of een overkluizing van een snelweg, dan profiteren de vastgoedeigenaren daar vaak van. Een goed voorbeeld is de ondertunneling van de A2 in Maastricht. Die kostte de gemeente zo’n 95 miljoen euro, maar heeft gezorgd voor een waardestijging van naar schatting 370 miljoen euro van de woningen en bedrijven naast de A2. Maar gemeenten hebben nauwelijks de mogelijkheid om degenen die profiteren van ruimtelijke ingrepen mee te laten betalen. Uiteindelijk schat het CPB dat slechts 7 procent van de baten die gebouweigenaren en gebruikers hebben van de ondertunneling van de A2, bij de gemeente Maastricht is terechtgekomen.

 

Middel

Terwijl het belasten van baten en het vergoeden van lasten wel een heel goed middel kan zijn om betere keuzes te maken in ruimtelijke projecten, betoogt het CPB. ‘Een groot voordeel van bekostiging op basis van profijt is dat het een doelmatige afweging stimuleert bij investeringen in het ruimtelijk domein. De lusten en lasten van een investering kunnen immers beter tegen elkaar worden afgewogen als die bij dezelfde partij liggen.’ Daardoor is volgens het planbureau het risico lager dat een overheid teveel of te weinig investeert in een project.

 

Eerlijk

Bovendien wordt een compensatie waarschijnlijk gezien als een eerlijke maatregel. ‘Het idee dat baathebbers meebetalen en gedupeerden worden gecompenseerd, draagt bovendien bij aan het gevoel van rechtvaardigheid, wat de maatschappelijke houding ten aanzien van overheidsinvesteringen in het ruimtelijk domein kan bevorderen.’

 

Sturingsmaatregel

Volgens het CPB zijn vooral de onroerend zaakbelasting en de ingezetenenbelasting geschikt als sturingsmaatregel. Maar vooral die ozb kent in de huidige vorm teveel beperkingen. Door het afschaffen van het gebruikersdeel kan een huurder profiteur, maar geen betaler zijn. Bovendien wordt een gemeente, bij een hogere opbrengst uit de ozb, gestraft door de vereveningssystematiek van het gemeentefonds.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
M.i. moet je deze ingewikkelde materie als volgt te lijf gaan:
1. ga eerst eens goed inventariseren op welke wijze vastgoedeigenaren en huurders op dit moment al op wonen worden belast (grond, wo/ozb, box 1/3, overdrachtsbelasting, huurwaardeforfait, waterschapsbelasting e.d.)..
2. ga vervolgens na wat voor Gemeenten, Waterschappen, Provincies en Rijk een redelijke bijdrage zou zijn om bij te dragen aan kleine/grote infrastructurele ontsluitingen van bouwprojecten.
3. bedenk daarna een geheel nieuw -niet bureaucratisch en niet subjectief- belastingsysteem voor vastgoedeigenaren (bedrijven/particulieren) en huurders.
Door Hans op
Vroeger had je daar de baatbelasting voor, hoewel dat om kleinere ruimtelijke investeringen op gemeente niveau was.Als instrument had je er niets aan: trekken aan een dood paard. Via de ozb lijkt het me correcter door de taxatiewaarde te verhogen dan de tarieven.
Door Frank van Unen (Adviseur ruimtelijke kwaliteit) op
Op zich is het een goed en rechtvaardig idee om, in evenwicht met planschadevergoedingen, ook planwinstkosten door te berekenen aan belanghebbenden. Aan de andere kant trek je misschien een doos van Pandora open: belanghebbenden gaan bezwaar maken tegen inversteringen omdat ze dan moeten gaan betalen. Ze gaan dat dan zien als gedwongen meebetalen aan investeringen waar ze zelf geen invloed op hebben en niet om hebben gevraagd. Leer mij de Nederlanders kennen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Een veel betere methode is om de bureaucratische en regelmatig zeer subjectief gehanteerde OZB-belasting volledig af te schaffen en te vervangen voor een ingezetenenbelasting. Zo nodig kunnen huurders worden gecompenseerd.
Via exploitatieovereenkomsten bij (nieuw)bouwplannen en/of het invoeren van baatbelasting hebben gemeenten al voldoende instrumenten om excessieve waardestijgingen van onroerend goed te belasten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners