of 59250 LinkedIn

Precariobelasting vult gemeentekas aan

Gemeenten gaan steeds vaker over tot het heffen van precariobelasting. De opbrengst stijgt komend jaar liefst 27 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke begrotingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen onder, op of boven de grond komt in 2016 uit op 200 miljoen euro.
5 reacties

Gemeenten gaan steeds vaker over tot het heffen van precariobelasting. De opbrengst stijgt komend jaar liefst 27 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke begrotingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen onder, op of boven de grond komt in 2016 uit op 200 miljoen euro. De stijging van bijna 27 procent is volgens het CBS in lijn met de opbrengstontwikkeling in de laatste jaren. In vijf jaar is de begrote opbrengst aan precariobelasting verdubbeld. ‘Deze toename hangt vooral samen met de groei van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft op ondergrondse kabels en leidingen en met de verhoging van tarieven daarvan’, aldus de onderzoekers.

 

Opbrengst ozb stijgt beperkt

De opbrengst van alle gemeentelijke heffingen groeit in 2016 naar verwachting met 2,3 procent tot meer dan 9 miljard euro. Vijf jaar geleden inden gemeenten nog 8 miljard aan heffingen. Van de drie omvangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht.

De ozb en de riool- en reinigingsheffingen zijn goed voor ruim 7 miljard euro, ongeveer driekwart van de gemeentelijke heffingen. Gemeenten begroten voor 2016 bijna 3,8 miljard euro aan inkomsten uit de ozb, een stijging van 2,9 procent ten opzichte van 2015. Dit is een relatief beperkte stijging. In de laatste vijf jaar namen de ozb-opbrengsten gemiddeld met 4,3 procent toe.

 

Rioolheffing

De rioolheffingen brengen in 2016 naar verwachting 1,6 miljard euro op, ruim 2 procent meer dan in 2015. In de afgelopen vijfentwintig jaar is de stijging van de rioolheffingen niet zo laag geweest. De afgelopen jaren stegen de rioolheffingen al minder hard dan daarvoor. Dit komt vooral doordat steeds meer gemeenten de kosten van het riool al bijna volledig dekken uit de opbrengst van de rioolheffing en gemeenten niet extra mogen innen. Over de afgelopen 25 jaar bedraagt de gemiddelde stijging bijna 8 procent.

De begrote opbrengst aan reinigingsheffingen daalt in 2016 met een half procent tot 1,7 miljard euro. Reinigingsheffingen dalen al enige jaren licht door een efficiëntere inzameling en verwerking van het afval.

 

Toeristenbelasting

Naast de precariobelasting nam de toeristenbelasting relatief gezien het meest toe. Voor de inkomsten uit toeristenbelasting, eveneens een in omvang kleinere heffing, verwachten de gemeenten voor 2016 een stijging van 8,5 procent. In 2015 bedroeg de verwachte groei nog 2,3 procent. Met het aantrekken van de economie groeit ook het toerisme sterker.

 

Bouwleges

De begrote opbrengst van de bouwleges blijft ten opzichte van 2015 met bijna 0,4 miljard euro nagenoeg onveranderd. De minimale stijging van 0,1 procent volgt na jaren van dalende opbrengsten uit bouwvergunningen. De bouwactiviteiten zijn aan het aantrekken en de verwachting bij gemeenten is dat dit zal doorzetten in 2016.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marco op
De precariobelasting in heel NL komt in 2016 uit op 0,2 miljard euro. Dit terwijl de gemeentelijke belastingen voor 2016 uitkomen op zo'n 9 miljard. Bedenk dat van de precariobelasting maar een (beperkt) deel voor kabels en leidingen is. We hebben het dus hier over peanuts!!! Ondoorzichtig is het allerminst ...
Dit is weer eens zo'n rad die voor de ogen wordt gedraaid, zodat we onze ogen afwenden van de wérkelijke belastingen: de Rijksbelastingen.
Deze zijn een veel, veel, veelvoud van waar we het hebben over gemeentelijke belastingen, laat staan de precario over kabels en leidingen.
Laten we het dan nog maar eens even niet hebben over belastingen als BTW, overdrachtsbelastingen, erfbelastingen, etc.. over verborgen belastingen gesproken!
Zullen we ook maar zwijgen over het feit dat het Rijk vele taken overhevelt naar de gemeenten, maar daar 1. minder geld tegenover stelt dan ze zelf er voor nodig hadden; 2. de Rijksbelastingen er zeker niet minder op worden, terwijl dat wat ze leveren (diensten, producten, etc.) duidelijk wel minder worden! We betalen meer voor minder.
Daar hoor ik niemand over en accepteren we kennelijk maar al te graag. Nee, liever klagen en spreken we schande over de zéér geringe stijging van gemeentelijke belastingen (op zich al een fractie van alle belastingen die we betalen), terwijl ze steeds meer (rijksoverheids)taken moeten uitvoeren.
Typisch Nederlands (?): klagen over futiliteiten en totaal geen oog of kennis over de grote, wezenlijke zaken in het leven.
Door H. Wiersma (geoens.) op
Nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, glasvezel, cai e.d.) zijn collectieve voorzieningen. Via het heffen van precariorechten ontstaan wild - west situaties, omdat iedere vergunning-gever zelf zijn tarieven gaat bepalen. Wederom dreigt de burger de dupe te worden van dit schimmige spel.
Het leggen van kabels en leidingen in bijv. gemeentegrond is gemakkelijk te regelen via een gebruiksovereenkomst, waarbij alleen een kostendekkende administratieve vergoeding in rekening wordt gebracht. In die overeenkomst kunnen dan voorwaarden worden gesteld voor oplevering in de oude toestand en voor het herstel van beplanting/straatwerk e.d. Kortom, hier behoeven gemeenten dus helemaal geen schade te lijden. Mogelijk dat BIZA nog steeds niet met een wettelijke regeling komt, omdat Financiën/Domeinen al jarenlang forse precariorechten/vergoeding int?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is wel duidelijk dat als Plasterk niet snel ingrijpt het PRECARIO-DOSSIER volledig uit de klauwen gaat lopen. Indirect zijn/worden burgers de klos via de zoveelste verhoging van belasting of lasten. Wanneer zet hij zijn wel zeer trage stoomtrein eens in beweging of heeft hij daar nog niet aan gedacht?
Door Opmerker op
Openbaar gebied - gemeentelijk gebied. Het moet wel worden beheerd. Iedere graverij voor of "volstalling" met bijvoorbeeld kabels of reclameborden, betekent weer aantasting - letterlijk bezien. Daartegenover mag wel wat kosten vergoeding staan als huur of herstel. Het moet niet zo zijn - zoals nu structureel dreigt te worden - dat ieder "nutsbedrijf" maar klakkeloos gaat doorberekenen aan de klant. Wat kan men daartegen doen?
Door K. de Beer (fin adviseur) op
De lobby vanuit de netwerkbeheerders is zo sterk dat ik verwacht dat de landelijke politiek daarvoor gaat buigen en precario voor ondergrondse zaken gaat afschaffen. Maar gemeenten worden wel verantwoordelijk gehouden voor alle rotzooi die in de grond zit. Een onbegrensde precariobelasting is daarom noodzakelijk voor gemeenten.