of 59250 LinkedIn

Plasterk zet streep door rekenkamercommissies

Minister Plasterk (BZK) zet een streep door de rekenkamercommissies. Gemeenten worden verplicht een rekenkamer te hebben. Daarin mogen geen raadsleden zitting hebben. Begin volgend jaar komt Plasterk met een wetsvoorstel dat dit moet regelen.

Gemeenten worden verplicht een rekenkamer te hebben. Daarin mogen geen raadsleden zitting hebben. De vele gemeenten met een rekenkamercommissie worden wettelijk verplicht deze om te bouwen tot een onafhankelijk controleorgaan. 

Actieplan

Begin volgend jaar komt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) met een wetsvoorstel dat dit moet regelen. Daarop vooruitlopend roept de minister gemeenten die nog geen rekenkamer hebben ‘zo spoedig mogelijk een rekenkamer of gemeenschappelijke rekenkamer in te stellen’. Dat schrijft Plasterk in zijn ‘actieplan lokale rekenkamers’. Gemeenten die de komende tijd hun commissies gaan omvormen tot rekenkamer, moeten nagaan of het niet handiger is een gemeenschappelijke rekenkamer in te stellen of aansluiting te zoeken bij een bestaande. ‘Zeker voor kleinere gemeenten is het aantrekkelijk om deze samenwerking te zoeken’, meent Plasterk.


Budget

Raadsleden moeten op een of andere manier wel betrokken kunnen zijn bij de rekenkamer, vindt Plasterk. Bij de voorbereiding van de wetswijziging wordt ook gekeken of rekenkamers aanvullende bevoegdheden nodig hebben om onderzoek te kunnen verrichten bij organisaties waar de gemeente een contractrelatie mee heeft, zoals gemeenschappelijke regelingen. De ontwikkeling van de budgetten van rekenkamer blijft Plasterk nauwlettend in de gaten houden. Er wordt al jarenlang beknibbeld op de lokale rekenkamers. Het totale rekenkamerbudget is de afgelopen gedaald van circa 18 miljoen euro in 2013 naar circa 15 miljoen euro dit jaar.


Controlegat

‘De huidige vormgeving van de rekenkamerfunctie geeft gemeenten te weinig richting, waardoor de wettelijke opdracht onvoldoende gewicht wordt toegekend of soms zelfs wordt genegeerd’, schrijft Plasterk aan de Kamer. ‘Ik constateer daarmee dat er in sommige gemeenten een controlegat in de horizontale verantwoordingsstructuur zit. Aangezien gemeentelijke taken en bevoegdheden en daarbij behorende middelen vanwege de decentralisaties alleen maar zijn toegenomen, zijn goed functionerende, onafhankelijke rekenkamers meer dan ooit van grote toegevoegde waarde voor de raad en het bestuur.’


Slapend bestaan

Veruit de meeste gemeenten hebben gekozen voor de rekenkamerfunctie, die in de meeste gevallen wordt uitgevoerd door een rekenkamercommissie. Die kunnen naar eigen wens worden ingevuld. Dit heeft er echter in de praktijk toe geleid dat er ‘nogal wat niet of nauwelijks functionerende vormen van rekenkamerfuncties zijn’, aldus Plasterk. ‘Hieronder vallen gemeenten zonder rekenkamerfunctie, langdurige inactiviteit of een slapend bestaan van de rekenkamerfunctie en gemeenten die zeer fors bezuinigen op de rekenkamerfunctie. Ook zijn er vormen van rekenkamerfuncties die (bijna) nooit onderzoek verrichten en gemeenten waar de rekenkamerfunctie wordt uitgevoerd door alleen raadsleden. In al die gevallen wordt aan het belang van een goede rekenkamerfunctie onvoldoende gewicht toegekend.’ Een wetswijziging om de positie van rekenkameronderzoek op lokaal niveau te versterken, is volgens Plasterk noodzakelijk. ‘Dit schept duidelijkheid over de positie van de rekenkamer binnen het gemeentelijk bestel.’


Gemeenschappelijke rekenkamers

Vanwege het toenemende belang van gemeenschappelijke taakuitvoering en de omvang van de bijbehorende geldstromen die gemeenschappelijk in het kader van de decentralisaties van jeugd, zorg en werk worden besteed, juicht Plasterk de instelling van gemeenschappelijke rekenkamers toe. ‘Door meer en betere samenwerking kunnen belangrijke schaalvoordelen (bundeling van budgetten, slagkracht, efficiency en kennis) worden behaald.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willemijn Jansen (Beleidsambtenaar) op
Eens met het afschaffen van rekenkamercommissies. De daling van het rekenkamerbudget van 18 naar 15 mln euro is begrijpelijk. Dankzij de rijkskortingen in de afgelopen jaren moesten gemeenten op alles bezuinigen.
Door A.H.Mulder (raadslid) op
Laat de minister dan ook de kosten voor de rekenkamers en voor de onderzoeken voor zijn rekening nemen.. Nu zijn de kosten in de hand te houden.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Raadsleden in rekenkamer(kamers/commissies) is hetzelfde als 'slagers die hun eigen vlees' keuren. Daarom eerder vandaag dan morgen beëindigen.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Gemeenteraadsleden dragen de eindverantwoordelijkheid voor integere en kwalitatief hoogstaande bestuurlijke besluitvorming.

Met beide is het bij gemeenten droevig gesteld. Er is nauwelijks een idee wat die verantwoordelijkheid inhoudt en hoe verreikend die integriteit en kwaliteit de bestuurlijke besluitvorming zullen beïnvloeden.

Bestuurlijke besluiten waarvan de raad heeft getoetst dat die voldoen aan de hoge eisen van kwaliteit en integriteit dienen, los van ondergeschikte politieke belangen, ongewijzigd door de raad aangenomen te worden.

De onafhankelijkheid van raadsleden in de politieke besluitvorming is ver te zoeken. Daar moeten de eisen aan de bestuurlijke besluitvorming voor in de plaats komen.
Door Nico van Duijn (Raadslid Almere) op
Waar bemoeit de minister zich mee? Wij hebben een uitstekend functionerende en productieve rekenkamer, met 2 vaste raadsleden die zelf bepalen welk onderzoek ze doen, 1-2 per jaar. Nu doen Chris Janssen (PVV) en Jersey Soetekouw (PvdA) dit. Per onderwerp doen wisselende raadsleden mee, een stuk of vier. Ze doen dit graag, een eervolle taak. Budget is er voor professionele ondersteuning, van onze tien-man sterke griffie waaronder vier hooggekwalificeerde bestuurskundigen, en vaak een extern bureau. Veel goedkoper dan vaste mensen. Rijk: laat los die gemeenten
Door Een ander geluid op
Een goed begin. Ik hoop dat plassterk ook kijkt naar een manier om de kwaliteit van rekenkamers te verbeteren. die is vaak bedroevend. Niet vergelijkbaar met zijn eigen rekenkamer. Misschien een norm voor minimaal budget en toezicht door de algemene rekenkamer?
Door M. van der Stelt (adviseur) op
Een goed besluit van de NVRR. Heb het altijd al uitermate vreemd gevonden dat raadsleden zichzelf controleren, dat kan nooit goed gaan. Het is alleen jammer dat dat al niet veel eerder is gedaan.
Destijds bij de instelling van de rekenkamers had het automatisch een verbod moeten zijn dat raadsleden toetraden toto welke rekenkamer dan ook, om volledige partijdigheid uit te sluiten!!