of 63966 LinkedIn

Overheden beknibbelen op kwijtschelding minima

Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen.

Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen.

Groningen, Schiedam, Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland. Op het onlangs gehouden landelijk invorderingsoverleg van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) werden zomaar wat grote decentrale overheden opgesomd waar een begin is gemaakt met het versoberen van het kwijtscheldingsbeleid.

 

Meer solidariteit

Hoogheemraadschap Delfland is met ingang van dit jaar begonnen met het afbouwen van de kwijtschelding voor de zuiveringsrechten voor minima. Delfland liep door de kwijtschelding, die gold voor 54.000 huishoudens, naar schatting 15 miljoen euro mis. Het hoogheemraadschap beoogt met de afschaffing van de kwijtschelding te zorgen voor ‘meer solidariteit’. Als de minima niet betalen, moeten anderen immers meer betalen. Kwijtschelding betekent namelijk dat een deel van de huishoudens geen belastingen betaalt. De gederfde inkomsten als gevolg van kwijtschelding worden verdeeld over de overgebleven groep belastingbetalers. Die betalen dan ook een hoger bedrag naarmate de aanslag voor meer huishoudens wordt kwijtgescholden.  

Vooral voor burgers met een inkomen net boven het minimumniveau pakt kwijtschelding onrechtvaardig uit, aldus een speciale onderzoekcommissie voor de waterschappen, de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB).

 

Grootstedelijk probleem

Het kwijtschelden van waterschapsbelasting blijkt voor een aantal waterschappen een probleem te worden, en dan vooral voor ‘grootstedelijke’ waterschappen zoals Delfland. Onderzoek van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) in Groningen bevestigt het beeld dat de Randstedelijke waterschappen een groter probleem hebben. In Delfland – met inliggende gemeenten als Den Haag en Zoetermeer – was in 2014 6,8 procent van de opbrengst van de waterschapsheffingen nodig om te compenseren voor inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding. In totaal was in Nederland dat aandeel in dat jaar 3,1 procent, tegen gemiddeld 4,6 procent in de Randstadwaterschappen. In 2015 steeg het landelijke percentage zelfs verder door naar 3,6 procent.

 

Afvalstoffenheffing

Maar ook waterschappen in niet bepaald verstedelijkte gebieden als de Achterhoek hebben te maken met een flinke stijging van het aantal kwijtscheldingen. Zo zag het Waterschap Rijn en IJssel bijna een verviervoudiging van het aantal kwijtscheldingen tussen 2010 en 2014.

Waar eerst 100 procent kwijtschelding werd verleend, wordt die her en der afgebouwd tot circa 50 procent. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Rotterdam. Ook Arnhemmers die op een bijstandsniveau leven, moeten vanaf 2018 gaan betalen voor de afvalstoffenheffing. De gemeente Arnhem stopt over 2 jaar met het volledig kwijtschelden van deze gemeentelijke belasting. Voor een gezin betekent dat een extra uitgave van circa 112 euro per jaar. Het college van burgemeester en wethouders wil dat de gemeente vanaf 2018 54 procent in plaats van 100 procent van de gemeentelijke heffing kwijtscheldt. Dat levert Arnhem 761.000 euro op.

 

Kwetsbaren

De Haagse PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh heeft geen goed woord over voor een verregaande versobering van het kwijtscheldingsbeleid. ‘De gemeente is verantwoordelijk voor het schulden- en armoedebeleid voor haar inwoners. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk en niet sociaal als gemeenten, die als geen ander zouden moeten weten wat de gevolgen van armoede en schulden zijn voor haar burgers, zouden besluiten om de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen af te schaffen. In plaats van een vangnet te bieden trek je dan de bodem onder de voeten van de meest kwetsbaren vandaan.’

 

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 22 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Herde Hamer (Eindbaas) op
De Regionale Belastinggroep (RBG) dreigt met loonbeslag op de bijstandsuitkering als minima de waterschapsbelasting niet kunnen betalen. Zie vandaag gestuurde brief van de Harde Hamer aan de gemeenteraad in Delft: http://ris.delft.nl/internet/ingekomen-stukken_3 …

Beste mensen,

Zie onderstaande reaktie op bincker.nl (geschreven door een coordinator vluchtelingenwerk in November 2016).

In een heleboel gemeenten bestaan nu zogenaamde Raad*Daad-winkels of ' formulierenbrigades' die mensen helpen alle formulieren voor kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, toeslagen, speeltuinsubsidie en wat dies meer zij in te vullen. Voor een kwijtscheldinkje van 100 euro wordt 200 euro aan fte/uren uitgegeven. Schaf dat af en laat ambtenaren nuttig werk doen op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld. Verlaag gemeentelijke heffingen voor iedereen, dan hoef je ook geen kwijtscheldingsbeleid te voeren.

Ben benieuwd hoeveel werkgelegenheid voor ambtenaren en hulpverleners er overal bijkomt als de gemeenten Den Haag, Delft , Schiedam, Vlaardingen etc allemaal weer hun eigen regeltjes voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting gaan verzinnen.

Ik ben enige tijd geleden (in naam der Koning!) door de Regionale Belastinggroep (RBG) gesommeerd om binnen twee dagen een aanzienlijk bedrag te betalen. Ze kunnen de pot op. Wat opvalt is de klantonvriendelijkheid en aggressieve toon van de RBG. Er is zelf gedreigd met loonbeslag op de bijstandsuitkering door deze Schiedamse incasso maffia.

Ik beraad me thans (op advies van de Haagse Ombudsman) op een klacht bij de Nationale Ombudsman. Graag verneem ik uw commentaar.
Door Maud op
Help die mensen toch gewoon als je zelf in zo'n situatie belandt dan zou je daar ook superblij en gelukkig van worden. Vooral als je het zelf goed hebt kunt eten en slapen,alle rekeningen kunt betalen en geen stress hebt. Ik gun het ze dat stukje verlichting, hoop en nieuwe kansen waar de meesten echt van leren.
Door ir.G.J. van den Brandhof (Fractievoorzitter ChristenUnie Vallei en Veluwe) op
De veel gehoorde argumentatie dat waterschappen niet aan inkomenspolitiek moeten doen, vind ik een zwak argument. De consequentie is dat Waterschappen gemeenten niet willen ondersteunen om de zogenoemde ‘sociale lasten’ op te brengen. Ook het fenomeen inkomensval wordt genoemd. Dit is op te lossen door de heffingsgrondslag niet op 100% van de bijstandsnorm te zetten, maar op 90%. De redenatie dat alle inwoners net als voor gas, water en licht, ook voor zuivering van afvalwater moeten betalen houdt evenmin stand. Inwoners hebben namelijk geen invloed op de hoogte van de heffing door hun consumptiegedrag aan te passen. Een tweepersoons huishouden wat nauwelijks water gebruikt, en dus ook weinig afvalwater loost, betaalt namelijk net zoveel als een gezin met twee tieners die veelvuldig douchen vanwege allerlei (sportieve) activiteiten. Aanpassing van de heffing op basis van werkelijk geloosd afvalwater is niet wenselijk, omdat hierdoor innovaties worden tegengewerkt. Afvalwater wordt namelijk meer en meer gezien als een grondstoffenstroom die kan bijdragen aan de verlaging van de zuiveringslasten. Er zijn naar mijn mening geen zwaarwegende argumenten om de kwijtscheldingsregeling deels of volledig af te schaffen.

Naast de voornoemde bezwaren maak ik me daarnaast zorgen over het democratisch proces van besluitvorming in de waterschappen. Ter voorbeeld: in Delfland bestaat het bestuur uit 21 leden die voor de zogenaamde categorie ‘ingezetenen’ gekozen zijn, en 9 leden die benoemd zijn en de zogenaamde ‘geborgde' zetels vertegenwoordigen. Veelal nemen de fractieleden één zelfde standpunt in, en wordt niet verdeeld gestemd. De kleuring van de fracties ongebouwd (LTO) en bedrijfsgebouwd (KvK) is veelal conservatief of liberaal. Bij stemming over het onderwerp kwijtschelding voor ingezeten, kunnen zij net het verschil maken en hiermee de doorslag geven om kwijtschelding af te schaffen. Ik hoop dat in de discussie over het aantal geborgde zetels de gevolgen voor de politieke verhoudingen in het waterschapsbestuur zorgvuldig worden meegewogen. Tenslotte wil iedereen dat de Waterschappen een representatieve, betrouwbare en constructieve partner zijn voor alle ingezetenen, bedrijven en andere overheden. We hebben elkaar namelijk hard nodig om de lasten in de toekomst op te kunnen brengen en terug te dringen.
Door peter-paul pannenborgh (voorzitter klankbordgroep buurthuiswerk) op
Onderzoek: toeslagstelsel houdt onrendabelen lui
Nieuw bewijs dat het toeslagenstelsel in Nederland helemaal KAPOT is en we er zo snel mogelijk vanaf moeten. HBO-studenten Kevin Dobbe en Martijn Weusthof (10 met een griffel, guys) hebben het uitgezocht dus het is zo. En wij hebben het ook nog even op de officiële rijksoverheid.nl-approved pagina gecheckt, want ja, HBO-studenten. Verdien je 22.100 euries per jaar, ben je een zielige knuffelarmoedzaaier en heb je recht op €1536 hoersoepsiedie van de overheid. Maar als je ook maar één euro meer verdient, dan ben je volgens de architecten van onze verzorgingsstaat een vieze vuile gore kudt grootverdiener en krijg je dientengevolge helemaal nix. Ook voor andere inkomensgroepen en gezinssituaties marginale-drukt dat hele toeslagenstelsel de pan uit, kijk maar naar het plaatje hierboven. Dat is niet uit te leggen. Dames en heren Tweede Kamerleden, kap nou eens met al die spoeddebatjes voor de bühne en ga aan het werk. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat meer dan driehonderd duizenden onderdanen worden gedwongen tot salarisdaling in UW naam?
-http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/11/rov …
Door MG (VP Thuiszorg) op
Als ik naar mijn totaal plaatje kijk, ben ik als alleenstaande werkende moeder, alleen maar meer afhankelijk gemaakt, door het aanvragen van de toeslagen en kwijtschelding. Ik heb liever een duidelijk tekort, dan dat mij het idee werd dat ik iets kon uitgeven, dat later in het jaar weer wordt terug gevorderd, omdat ik een paar uur extra heb gewerkt. Het systeem is achterhaald en maakt dat mensen lam gaan liggen wachten totdat een ander het onderliggende probleem oplost. Het werkt net als symptoombestrijding, bijvoorbeeld een paracetamol nemen ivm hoofdpijn, je pijn is even weg. De paracetamol lost je probleem niet op. Ik voede me door krijgen van toeslagen ook als mens niet serieus genomen. Ik werk, zorg voor mijn kinderen, betaal mijn rekeningen, haal zo veel mogelijk eten bij boerenbedrijven, ik vermijd zo veel mogelijk supermarkten, houd €10 per maand over om iets leuks te doen, spaar niets. Wat ik wil zeggen is, dat één ieder met of zonder hulp erbij, kan bekijken wat de mogelijkheden zijn om je onafhankelijk te laten zijn. Ik kreeg ruim €500 tegemoetkoming, was al bijna in gedachten nog minder te gaan werken, want hier kon ik niet tegenop werken... Nu heb ik alles opgezegd, ik wil zelf weten hoeveel uren ik werk, ik wil zelf weten hoe mijn leven te leven. Ik zeg, Andersom denken, niet Lamleggen. Amfors groep Amersfoort is een mooi voorbeeld van jou als mens serieus nemen en je leven leren her-vormen.
Door Martin Duif (Participatiewet) op
Dat artikel van daskapital is gebaseerd op een nibud rapport van 2013. Dat is nog voor de huidige situatie.
Door john de vet (invorderaar) op
"Het is echt bully, klinkklare nonsens om te stellen dat met de toeslagen en kwijtschelding(en) de uitkeringsgerechtigden er netto meer overhouden"

Dat is niet een of twee keer, dat is de laatste jaren herhaaldelijk uitgerekend. Daar is ook herhaaldelijk over gepubliceerd.
Klik op de links in het bijgaande artikel: http://daskapital.nl/2013/12/kijk_geld_verdienen …
Door Joh (Werk & Inkomen / Schuldhulp ) op
Haagse wethouder slaat de spijker op de kop; de regelingen zijn niet zomaar in het leven geroepen, als de noodzaak hiertoe niet aanwezig was. Je vraagt niet zomaar een toeslag of kwijtschelding aan en alles is afhankelijk van je inkomen. Iemand die na 35 jaar loondienst en de laatste 4 jaar parttime heeft gewerkt, zal als die in de WW komt onder het bestaansminimum bevinden; Je zou maar rond moeten komen van slechts €45 per maand ! Dan is een vangnet van kwijtschelding en/of toeslag wel fijn om dan iets meer financiële ruimte te hebben om je versleten schoenen / kleding te vervangen, dat je meer dan één maaltijd per dag kunt nuttigen en kun je ook weer de verjaardagen van je directe naasten bezoeken mét een cadeau ( vooral mensen met kleine kinderen), die ook nog eens afhankelijk zijn van giften en de voedselbank. Laten we dit oog in oogschouw nemen, dat de mensen die het moeten hebben van deze regelingen vaak in een sociaal isolement geraken als het wordt opgeheven. Het zijn niet alleen de werkzoekenden maar vergeet ook niet de ouderen met hun AOW (en minimale aanvullende pensioen). Het is echt bully, klinkklare nonsens om te stellen dat met de toeslagen en kwijtschelding(en) de uitkeringsgerechtigden er netto meer overhouden. Wake up ! Doe die oogkleppen af en stap af van die 'ivoren toren'. Laat die vangnet ook daadwerkelijk dienst doen als waar het voor in het leven geroepen is.
Door M (CDA-lid) op
@ANBI-Status:
"Zowel Gemeenten, de Belastingdienst, de Staat áls Waterschappen hebben in dit land ene ANBI status; hiermee vallen de zogenaamde belastingen die zij vragen over het algemeen gelijk aan ene donatie aan een ANBI Instelling... Dit betekent geheel simpel dát wanneer de belasting voldoet aan de voorwaarden van een donatie zij geheel en wel 100% fiscaal aftrekbaar zijn als donatie aan een ANBI..... "

Wat een onzin, alleen maar om weer onder de gemeentelijke belastingen uit te komen! Als Wajong'er betaal ik ook netjes mijn gemeentelijke lasten, ook uit solidariteit met werkenden met een laag inkomen. Als minima moet je gewoon je gemeentelijke lasten betalen, als je dat ook kunt betalen. Kwijtschelding dient op maatwerk gebaseerd te zijn.
Door De Sjaak op
In het artikel, noch in de reacties wordt vermeld dat mn de uitkeringsgerechtigden slachtoffer zijn van het (ultra) rechtse beleid van de laatste 30 jaar. Die uitkering is jaar -in jaar-uit niet verhoogd, bevroren en zelfs verlaagd en inmiddels is die uitkering zó laag dat er naast vaste lasten als (door overheid veroorzaakte belachelijk hoge huren en zorgkosten) nauwelijks geld overblijft voor fatsoenlijk eten. Kleding en schoenen horen allang tot onmogelijke uitgaven, evenals openbaar vervoer etc.. En dan hoor ik nog steeds geluiden dat minima voorgetrokken worden. NEe, ook mensen met inkomen op minimumloon verdienen te weinig (en wie is er toch steeds voor dat het minimumloon (waar elke arbeider met gauw bovenkomt door onregelmatigheidstoesla etc..) vooral niet omhoog mag? Inderdaad, met de vvd als koploper is bijna het hele kabinet schuldig aan de verarming van de minste inkomens. Dus zorg voor inkomens waar iedereen ruimte overhoud om ook belasting van te betalen of hou op met miepen over vrijstelling!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners