of 63000 LinkedIn

Kabinet onderzoekt opsplitsing ABP

Het kabinet gaat het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in verschillende deelsectoren overwegen. Dat staat in een reactie van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) op een interdepartementaal onderzoek.

Het kabinet gaat het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in verschillende deelsectoren overwegen. Er moet in elk geval een structurele verbinding komen tussen het loon- en pensioenoverleg.

Dat staat in een reactie van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) op een interdepartementaal onderzoek. Die reactie van het kabinet te gaan nadenken over vereenvoudiging van het pensioenstelsel bij de overheid volgt ruim een half jaar na aanbieding van dat onderzoek – Eenvoud loont – aan het de minister.

 

Weinig grip

Volgens het onderzoek zijn de huidige onderhandelingen over cao en pensioen bij de overheid zijn te complex. Dat is onder meer een gevolg van het feit dat de pensioenpremie voor ambtenaren centraal wordt vastgesteld, terwijl over de cao's voor de veertien overheidssectoren telkens apart wordt onderhandeld.

Jaarlijks dragen de overheidswerkgevers in die sectoren ruim 7 miljard euro aan pensioenpremie af, maar ze hebben – zo klagen ze in het rapport – weinig grip hebben op de ontwikkeling van die pensioenpremie. Het in stukken knippen van het grootste pensioenfonds van ons land zou een oplossing voor dat probleem kunnen zijn. Het is in elk geval één van de vier opties.

 

Decentrale overheden

In de opknip-variant kunnen sectoren hun eigen pensioenregeling overeenkomen. ‘Bij splitsing kan er een scheiding gemaakt worden tussen alle veertien sectoren afzonderlijk of tussen clusters van sectoren die qua bestuurlijke inbedding, samenstelling, voorkeuren en beleidsopvattingen meer op elkaar lijken. Er kan gedacht worden aan een splitsing in drieën: kabinetssectoren, onderwijssectoren en decentrale overheden’, aldus het rapport. Sociale partners geven dan per sector invulling aan de pensioenregeling, zodat deze aansluit bij hun eigen voorkeuren, arbeidsmarkt en financiële draagkracht. Sectoren kunnen zich met deze variant een risico- en beleggingsbeleid aanmeten dat past bij hun achterban. Bij deze variant zijn de nieuwe pensioenfondsen vrij de pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoeringsbedrijf naar keuze.

 

 

Fundamentele herbezinning

In zijn reactie schrijft de minister dat ‘een fundamentele herbezinning' van het pensioenstelsel in de publieke sector ‘in de rede ligt’. Zo ziet hij voordelen in het meer structureel met elkaar verbinden van het cao-overleg en het pensioenoverleg, waarbij er sprake is van aparte onderhandelingstafels voor (clusters van) sectoren. Op die manier kan een integrale afweging tussen loon en pensioen plaatsvinden, rekening houdend met de verschillen tussen de overheidssectoren.

 

Voordeel hoogopgeleiden

De bij het ABP aangesloten werkgevers zijn divers van aard. De sectoren verschillen qua bestuurlijke inbedding, samenstelling van het personeelsbestand, aard van het werk en financiering. Deelname aan de bovensectorale pensioenregeling met heterogene sectoren beperkt volgen het rapport de mogelijkheden van sociale partners in hun specifieke sectorale behoeften te voorzien. Door de gezamenlijke deelname aan de pensioenregeling, vindt tussen de bij ABP aangesloten sectoren herverdeling van premiebijdragen plaats. ‘Deze is in het voordeel van vergrijsde, hoogopgeleide en feminiene sectoren’, aldus het rapport.

 

Voorjaar 2016

Een eventuele opsplitsing betreft volgens Plasterk een majeure operatie. Daarom zal het kabinet de komende periode een studie uitvoeren naar het ideale model om de gewenste verbinding tussen de cao-tafel en de pensioentafel te realiseren, zodat op de cao-tafel over pensioen(kosten) kan worden onderhandeld. De studie zal in het voorjaar van 2016 zijn afgerond.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Becks (vm hoofd Financien) op
Ik stel voor om de sinds begin 1990 bestaande overheidssectoren weer samen te voegen tot één overheidsorganisatie. Eén cao en één pensioenfonds. We hebben sinds 1990 geleerd, dat we niet beter worden van de sectorindeling; indeling, het heeft veel gekost.
Door Ton Sonneveldt op
Voor dit Kabinet dat de sociale zekerheid stelselmatig afbreekt - omdat PvdA en VVD sterke verdedigers zijn (geworden) van minder overheid en meer markt - zijn pensioenpremies en pensioenen alleen "kosten", die zoveel mogelijk moeten worden beheerst (= terug gedrongen). Zie het afbraakbeleid van staatssecretaris Klijnsma, waardoor indexatie (= aanpassing aan de stijgende kosten van levensonderhoud) voor het ABP al onmogelijk is gemaakt.
Niet voor niets vindt Plasterk dat loononderhandelingen en pensioenpremie (= pensioenrechten) aan elkaar moeten worden gekoppeld. Het laatste CAO-akkoord is immers al grotendeels betaald door het verminderen van pensioenrechten en de PvdA-bewindslieden op dit dossier willen niet dat dat leidt tot hogere pensioenpremies, omdat pensioenen voor hen te bestijden kosten zijn en geen uitgesteld loon.
Het opbreken van het ABP maakt het voor dit en een volgend anti sociale zekerheid Kabinet eenvoudiger om pesioenpremies te verlagen en pensioenrechten verder af te breken.
Nu maar hopen dat het CNV niet door de pomp gaat en de bonden zich gemeenschappelijk tegen dit voorstel verzetten. In de Kamer heerst alleen het virus van kostenbeheersing (= afbraak zorg en sociale zekerheid) en daar komt geen enkele grote partij meer voor betaalde en opgebouwde pensioenrechten op.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaat) op
In het kader van de verdeel- en heerspolitiek heeft het rijk dit eerder bij de vakbonden gedaan. Dat heeft slecht voor ons uitgepakt want die zijn daardoor een tandeloze tijger geworden.
Door Sally op
Ik zou het liever willen omdraaien: voeg de CAO-onderhandelingen van een aantal overheidssectoren samen (waar dat mogelijk is). Nu komt de gemeente-ambtenaar er iedere keer bekaaid vanaf. Bovendien mogen alle ambtenaren nu mee betalen aan de 'loonverhoging' uit de CAO van het Rijk, door verlaging van de pensioenpremies waarbij vooral de rijksambtenaren hiervoor wat terug zien in hun salaris...
Door A.Wiersma (gepensioneerd ambtenaar) op
Breek de macht en heers!

Een pensioen per sector betekent meer kans op 'slijtage' in de Cao-onderhandelingen en geeft de overheid meer macht!

De overheid toont zich meer en meer een crimineel dan een goede werkgever!.
Door HB op
Weer een waanzinnig idee van Plasterk.
conclusie: ONGESCHIKT!! >> DUS WEG ERMEE
Door Paul (consulent verhaal) op
Opsplitsing ABP???? Hoe dan wel, naar de 8 overheidssectoren, c.q. 8 CAO onderhandelingstafels??
Of is het al de inleidende slag om de ABP miljarden (greep in de kas).
Opsplitsing betekent verzwakking van de financiële positie van het ABP. Slechte zaak dus.
Niet aan beginnen.
Overigens komt dit bericht na de meldingen gisteren dat de PFZW voorman pleit voor een andere rekenmethode voor de dekkingsgraad en indexering van de pensioenen (ER ZIJN GEEN TEKORTEN, MAAR GROTE WINSTEN).!!!
Door Criticus (Ambtenaar) op
Verdeel en heers!

Een pensioen per sector betekent meer kans op 'slijtage' in de Cao-onderhandelingen. Een pijnlijk punt waar onze rechtspositie t.a.v. een redelijk salaris en een redelijke pensioen al behoorlijk aan onderhevig is.

De overheid toont zich meer en meer als een boef dan een sociaal ingestelde werkgever!.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners