of 60775 LinkedIn

Kabinet onderzoekt opsplitsing ABP

Het kabinet gaat het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in verschillende deelsectoren overwegen. Dat staat in een reactie van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) op een interdepartementaal onderzoek.

Het kabinet gaat het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in verschillende deelsectoren overwegen. Er moet in elk geval een structurele verbinding komen tussen het loon- en pensioenoverleg.

Dat staat in een reactie van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) op een interdepartementaal onderzoek. Die reactie van het kabinet te gaan nadenken over vereenvoudiging van het pensioenstelsel bij de overheid volgt ruim een half jaar na aanbieding van dat onderzoek – Eenvoud loont – aan het de minister.

 

Weinig grip

Volgens het onderzoek zijn de huidige onderhandelingen over cao en pensioen bij de overheid zijn te complex. Dat is onder meer een gevolg van het feit dat de pensioenpremie voor ambtenaren centraal wordt vastgesteld, terwijl over de cao's voor de veertien overheidssectoren telkens apart wordt onderhandeld.

Jaarlijks dragen de overheidswerkgevers in die sectoren ruim 7 miljard euro aan pensioenpremie af, maar ze hebben – zo klagen ze in het rapport – weinig grip hebben op de ontwikkeling van die pensioenpremie. Het in stukken knippen van het grootste pensioenfonds van ons land zou een oplossing voor dat probleem kunnen zijn. Het is in elk geval één van de vier opties.

 

Decentrale overheden

In de opknip-variant kunnen sectoren hun eigen pensioenregeling overeenkomen. ‘Bij splitsing kan er een scheiding gemaakt worden tussen alle veertien sectoren afzonderlijk of tussen clusters van sectoren die qua bestuurlijke inbedding, samenstelling, voorkeuren en beleidsopvattingen meer op elkaar lijken. Er kan gedacht worden aan een splitsing in drieën: kabinetssectoren, onderwijssectoren en decentrale overheden’, aldus het rapport. Sociale partners geven dan per sector invulling aan de pensioenregeling, zodat deze aansluit bij hun eigen voorkeuren, arbeidsmarkt en financiële draagkracht. Sectoren kunnen zich met deze variant een risico- en beleggingsbeleid aanmeten dat past bij hun achterban. Bij deze variant zijn de nieuwe pensioenfondsen vrij de pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoeringsbedrijf naar keuze.

 

 

Fundamentele herbezinning

In zijn reactie schrijft de minister dat ‘een fundamentele herbezinning' van het pensioenstelsel in de publieke sector ‘in de rede ligt’. Zo ziet hij voordelen in het meer structureel met elkaar verbinden van het cao-overleg en het pensioenoverleg, waarbij er sprake is van aparte onderhandelingstafels voor (clusters van) sectoren. Op die manier kan een integrale afweging tussen loon en pensioen plaatsvinden, rekening houdend met de verschillen tussen de overheidssectoren.

 

Voordeel hoogopgeleiden

De bij het ABP aangesloten werkgevers zijn divers van aard. De sectoren verschillen qua bestuurlijke inbedding, samenstelling van het personeelsbestand, aard van het werk en financiering. Deelname aan de bovensectorale pensioenregeling met heterogene sectoren beperkt volgen het rapport de mogelijkheden van sociale partners in hun specifieke sectorale behoeften te voorzien. Door de gezamenlijke deelname aan de pensioenregeling, vindt tussen de bij ABP aangesloten sectoren herverdeling van premiebijdragen plaats. ‘Deze is in het voordeel van vergrijsde, hoogopgeleide en feminiene sectoren’, aldus het rapport.

 

Voorjaar 2016

Een eventuele opsplitsing betreft volgens Plasterk een majeure operatie. Daarom zal het kabinet de komende periode een studie uitvoeren naar het ideale model om de gewenste verbinding tussen de cao-tafel en de pensioentafel te realiseren, zodat op de cao-tafel over pensioen(kosten) kan worden onderhandeld. De studie zal in het voorjaar van 2016 zijn afgerond.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Reiziger (Ambtenaar) op
Volledig eens met rekenaar slaat spijker op de kop . Worden volledig vertegenwoordigd en geleeft door mensen die alleen ter meerdere glorie en verrijking van zichzelf daar zitten en overal in meegaan en instemmen om zelf hogerop te komen . wordt tijd voor massaal verzet wordt wakker allemaal
Door Reiziger (Ambtenaar) op
Opsplitsing betekend verder uithollen van het ABP en waar ze aan denken oa kabinet sectoren het weer veilig stellen en verhogen van de pensioenen in hun sector het zijn en blijven gewoon boeven en rovers plasterk voorop . wel toevallig ander pensioen fonds geeft aan meer uit te kunnen keren en gelijk komt het rappalje uit den Haag met een opsplitsing om wederom een greep in de kas te kunnen doen en de gewone ambtenaren nog verder te korten . op de bonden hoef je ook niet te rekenen kijk maar naar het principe accoord van de gemeente ambtenaren wat 3,5 % is net 1% over 17 maanden de rest sigaar uit eigen doos en ABP verhoogt wederom de premie. Waarom wel staken bij politie om betere resultaten en niet bij de gemeentes denk dat de banen weer beginnen te lokken bij de politieke partijen zowel van links als bij de christelijke oplichters uit den Haag . iedereen moet dit cao accoord afwijzen en ze terug sturen naar de onderhandelings tafel . wij zijn de bonden en betalen hun salaris en pensioen ook die ons vertegenwoordigen bij de pensioenfondsen . en als ze niet luisteren massaal opzeggen dan kunnen ze meepraten met de andere mensen op de werk pleinen zonder werk waar ze ook niets voor gedaan hebben . wanneer worden jullie eindelijk nu eens wakker in overheids en gemeentelijke diensten en bij de bonden . Beter rechtop leven dan sterven op je knieën want we stevenen op het laatste af .
Door J.C. van Merode (gepensioneerd Justitie ambtenaar) op
Tot op dit moment komt er nog substantieel meer geld binnen in de pensioenpot dat er uit gaat. Het oogmerk van de pensioenfondsen en de regering kan niet anders zijn dat aan het eind van deze rit heel veel geld over te houden. De babyboom duurde van 1946 tot 1963. Daarna liep het aantal geboorten drastisch terug. Dit betekent dat na 2050 ook het aantal pensioenuitkeringen drastisch zal teruglopen. Als men nu een nieuw pensioenstelsel opzet voor hen die na 2050 met pensioen gaan, is er nu voldoende geld beschikbaar om alles wat de komende 15 jaar met pensioen gaat van een goed pensioen te voorzien. Men heeft nu dus de mogelijkheid om 40 jaar te sparen voor hen die dan met pensioen gaan. en er blijft in de huidige pensioenpot nog meer dan voldoende geld over om straks bij te storten in de nu nieuw te vormen pensioenregeling voor de toekomst. De regering en de pensioenfondsen doen het voorkomen alsof er voor toekomstige generaties niets meer over zal zijn als men nu gewoon de pensioenen uitkeert waar de huidige gepensioneerden hun hele leven voor gespaard hebben en waar zij dus recht op hebben. We moeten niet de aanvaarden dat er nu gekort moet worden om straks nog mensen een pensioen te kunnen geven, want die drogreden is gemakkelijk door te prikken. De regering zal blij zijn want dan kan men over 40 jaar wederom een grote greep uit de overvolle pensioenpot doen, zoals zij ook in de jaren 70 gedaan heeft.
Door Rekenaar (medewerker) op
Ik heb het al eerder in een reactie in BB Carrière geschreven: De aard en de hoeveelheid reacties op berichten die over het pensioenbeleid gaan, maken één ding duidelijk. De huidige ontwikkelingen zijn een doorn in het hart én de portemonnee van een toenemend aantal werkenden én gepensioneerden. Jammer genoeg blijkt uit de afzonderlijke reacties ook steeds meer dat de verschillende groepen die zich getroffen voelen, de schuld ergens anders neerleggen dan bij de echte verantwoordelijken, waaronder DNB, regering, SER en pensioenfondsen zelf. En dat ondermijnt de solidariteit en de positie van de getroffenen zelf. Ik wil in dit verband verwijzen naar het prima leesbare informatieve essay over pensioen van emeritus hoogleraar Van Praag in BB van
15-1-2016.
Nu het oproer kraait lijkt het me verstandig om niet te bakkeleien over wie nu de minste/meeste pensioenafdracht heeft betaald in zijn/haar werkzame leven en wie daar het minst/meest van profiteert maar om de kritische geluiden te (laten) kanaliseren door mensen met kennis, macht en invloed en gezamenlijk ten strijde te trekken. Jammer genoeg hebben de meeste vakbonden hun ware gezicht al laten zien in de pensioenkwestie dus daar moeten we het ook al niet van hebben.
Ik ontbeer dat alles maar mensen als Van Praag duidelijk niet. Zou het niet mooi zijn om een "tegenpartij" op te richten die aan de slag gaat met de leugens en een positie gaat verwerven op die plaatsen die er werkelijk toe doen. Ik ben bereid lid van zo'n club te worden en er jaarlijks ook nog voor te betalen. Wie volgt?
Door A. Willemsen op
Laten we vooral lekker op VVD en Pvda blijven stemmen eerstvolgende keer. Mijn stem krijgen ze al jaren niet meer en in de toekomst NOOIT meer. De dictatoriale trekjes van dit kabinet hebben mijn vertrouwen voorgoed weggevaagd. Er gaan mensen voor minder de bajes in.
Door Alfred Lohman (secretaris LGB Senioren CNV Connectief) op
Het moet in Den Haag niet gekker worden. Omdat men aan werkgeverskant niet samen kan werken, moeten de deelnemers hiervan de dupe worden. Feiten zijn dat steeds meer kleine pensioenfondsen besluiten om door middel van collectieve waardeoverdracht op te gaan in grotere fondsen. Dat brengt minder kosten met zich mee en verbeterd de opgebouwde rechten aanzienlijk. En wat doet de overheid? Het ABP in kleinere pensioenfondsen opsplitsen. Laten de heren politici dat maar met hun eigen rechten doen. Maar ga niet aan de rechten van ambtenaren zitten sleutelen.
Door l.a.m. aarden (geïnteresseerd volger) op
De geschiedenis herhaalt zich: Ien Dales is herrezen! Was het toen het vermogen van het ABP dat afgeroomd mocht worden om overheidstekorten te kunnen dekken, omdat de overheid als werkgever teveel premie zou hebben betaald. Een drogreden, omdat juist daardoor de buffer van het ABP niet meer toereikend was voor de groei van het aantal pensioengerechtigden. Nu wordt met de zg. wetenschappelijk onderbouwde smoes van het bestaan van (te) verschillende sectoren en cao-onderhandelingen wederom maar nu dodelijke ingreep gedaan. Zg. wetenschappelijk, omdat dit onderzoek met een vooropgesteld doel is uitgevoerd? Is Plasterk de reïncarnatie van Ien Dales?
Door Opmerker op
"Sectoren kunnen zich met deze variant een risico- en beleggingsbeleid aanmeten dat past bij hun achterban. Bij deze variant zijn de nieuwe pensioenfondsen vrij de pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoeringsbedrijf naar keuze".
1. Ik lees maar heel weinig (eigenlijk niet dus) de term "werknemer", dan wel een heldere omschrijving van die mens.
2. De laatste regel van dit stukje (uit: Decentrale overheden.......) is boeiend. Nog steeds letterlijk boeiend, want ik zie liever een vrije keuze voor de werknemer om zijn voor pensioen bedoelde financiën ergens onder te brengen. In deze moderne tijd van transparantie, participatie, eigen verantwoordelijkheid et cetera aan mooie bewoordingen, loopt de mens/werknemer nog immer aan de overheidslei(d)band.
3. In dit voorjaar is de studie afgerond? Dat klinkt, met inbegrip van eerder geventileerde ideeën, niet als een gedegen product.
4. "Interdepartementaal beleidsonderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden in
de collectieve sector". Dat is het rapport, waarin dan die lonende eenvoud. Ziehier eigenlijk ook de positie van het ABP.
5. Helaas kan ik mijn ingelegde pensioengelden niet aan de solidariteitspot onttrekken (alhoewel mijn FPU gelden wel onder korting en voorwaarde in de algemene pot is gegaan. En dan nog niet gesproken over de geleende gelden uit de pot, destijds....
6, Ik vrees met grote vreeze..........
Door Niels op
Eens met Sally. Maar dat zal wel niet gebeuren. Is namelijk verlies van werk in "onderhandelingsland"....
Door steven op
Misschien is het een idee om de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand evenwichtiger vorm te geven. Ook de samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke regelingen weer onder de werkgever brengen zal ook helpen. Ook de toename van werkervaringsplaatsen, stagiaires en andere goedkope vormen van het werk uitvoeren heeft negatief effect op de premie (geen bijdrage). Indien er geen verjonging plaats vindt is de premiesystematiek onhoudbaar

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners