of 59821 LinkedIn

Gemeenten houden fors over op zorg

Financieel deskundigen durven op basis van wat ze tot nu toe hebben gehoord en gezien wel al te stellen dat de grootste overschotten worden geboekt op de post Wmo. Met betrekking tot de jeugdzorg is het beeld wisselender, maar van de eerder gevreesde megatekorten lijkt vrijwel nergens sprake.

Driekwart van de gemeenten houdt naar schatting geld over op het Wmo-budget. Op het vlak van de jeugdzorg komt de helft van de gemeenten geld tekort.

Duidelijke trend
De gemeente Overbetuwe houdt 2 miljoen euro over van de ruim 26,5 miljoen euro die was begroot voor de uitgaven in het sociaal domein. Teylingen houdt van 14,8 miljoen voor zorg 1,7 miljoen euro over. Deurne heeft een plus van 2,3 miljoen euro op het zorgbudget, Laarbeek enkele tonnen. Het is slechts een greep uit de eerste cijfers die gemeenten naar buiten brengen met betrekking tot de zorgkosten over 2015, maar de trend is duidelijk: gemeenten houden geld over – en soms flink ook. Een totaaloverzicht valt nog niet te geven, omdat lang niet alle gemeenten de jaarcijfers op een rij hebben.

Uitschieters
Financieel deskundigen durven op basis van wat ze tot nu toe hebben gehoord en gezien wel al te stellen dat de grootste overschotten worden geboekt op de post Wmo. Met betrekking tot de jeugdzorg is het beeld wisselender, maar van de eerder gevreesde megatekorten lijkt vrijwel nergens sprake. Marjanne Sint, voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd, zegt in een interview met Binnenlands Bestuur de indruk te hebben dat gemeenten redelijk met hun jeugdzorgbudgetten uitkomen en dat instellingen niet worden afgeknepen. ‘Er is geen sprake van een race to the bottom’, aldus Sint. ‘We horen overal een klein minnetje en klein plusje, incidentele uitschieters daargelaten.’

Krap en onzeker
Accountant Rein-Aart van Vugt (Deloitte) bevestigt het beeld van overschotten op de Wmo-budgetten. Hij signaleert ‘een landelijk beeld’ waarbij tot dusverre in meer dan 75 procent van de gevallen sprake is van (forse) overschotten op het Wmo-budget en dat bij de Jeugdwet het beeld fifty-fifty is van gemeenten waar geld wordt overgehouden en gemeenten die tekort komen. Gijs Oskam, financieel specialist van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zegt dat gemeenten ‘aardig’ lijken uit te komen met het Wmo-budget. De budgetten voor jeugdzorg noemt hij daarentegen ‘krap en onzeker.’
Exacte cijfers over 2015 met betrekking tot het sociaal domein kunnen volgens Oskam nog wel twee maanden op zich laten wachten wegens uitblijvende declaraties van zorgaanbieders en pgb-achterstanden bij de SVB. De meeste gemeenten voegen de overschotten toe aan de reserves, om toekomstige tekorten in het sociaal domein te kunnen betalen.


Verdeling middelen
De positieve saldi zullen naar verwachting aanleiding geven tot flinke discussies. Het zal koren op de molen zijn van degenen die vinden dat het rijk toch nog te ruimhartig is geweest richting gemeenten. Criticasters op de gemeentelijke bezuinigingen op het sociaal domein kunnen in de hoge positieve saldo’s de onderbouwing van hun noodkreet zien dat gemeenten te ver zijn doorgeslagen met het versoberen van de sociale voorzieningen. Met argusogen zullen veel gemeenten naar Den Haag kijken. Zien ze daar in die gunstige jaarcijfers ruimte om gemeenten extra te korten? Veel gemeenten zullen de stelling betrekken dat nog een slag om de arm moet worden gehouden, omdat lang niet alle rekeningen over 2015 binnen zijn. Er zullen eveneens gemeenten zijn die beweren dat de verdeling van de rijksmiddelen te globaal is. Maar ook het rijk zelf kan onderwerp van discussie en onderzoek worden. De overschotten kunnen er evengoed op wijzen dat de verantwoordelijke ministeries, toen die nog verantwoordelijk waren voor de zorgtaken, veel te kwistig zijn geweest in het verstrekken van bijdragen.

 

Beter maatwerk

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) weet wel wat er moet gebeuren met het geld dat een gemeente over heeft op de post zorg: dat moet alsnog worden besteed aan mensen die zorg krijgen. ‘Geld overhouden is niet de bedoeling. Mensen denken dat ze geen maatwerk kunnen krijgen omdat het geld er niet is. Als het geld er toch is, biedt dat ruimte om het goed te besteden aan beter maatwerk', aldus de belangengroep in reactie op de bevindingen van Binnenlands Bestuur.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 7 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arjan van Berlo (Financieel consultant) op
Ik vind de timing van dit artikel zeer ongelukkig, in de wetenschap dat veel gemeenten op dit moment enorme inspanningen leveren om de cijfers op orde te krijgen en om een zeer bewogen jaar correct te kunnen afsluiten.

Daarnaast wil ik de VNG graag wijzen op het artikel over de Rechtmatigheid Jeugd en Wmo, dat zij gepubliceerd hebben: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/ …

Hierin geven zij namelijk het volgende aan: "De kans is groot dat de accountant bij veel van de gemeentelijke jaarrekeningen over 2015 geen goedkeurende verklaring afgeeft. Onzekerheden en administratieve onvolkomenheden in het sociaal domein zijn de oorzaak".

De VNG geeft zelf aan dat de cijfers onbetrouwbaar zijn en dat er groot probleem in het vooruitschiet ligt in verband met de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteedbare middelen.

Hoe kan men dan nu al beweren dat er overschotten gaan plaatsvinden in een groot deel van de gemeenten, wetende dat de jaarstukken, nog niet gereed zijn en nog door accountants moeten worden getoetst?
Door Oscar Ramos (Adviseur) op
Leuk artikel om onrust te creëren binnen gemeenten waar men alles op alles zet om de zorg goed te organiseren voor haar burgers.

Dit artikel en de cijfers zeggen helemaal niets, maar enkel dat de gemeenten overhouden of een deel ervan tekort komen. Wat de EXACTE reden is dat men middelen overhoudt of te kort komt, komt niet naar voren in dit artikel. Wel wil ik men erop wijzen dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat hulpbehoevende burgers de nodige zorg mijden, doordat bijvoorbeeld de eigen bijdrage te hoog is, waardoor de nodige zorg voor hen niet bereikbaar is. Dit is één van de vele voorbeelden uit verschillende onderzoeken die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, die een "positieve" uitwerking zouden kunnen hebben op de "financiën" van gemeenten. De vraag is of dit wenselijk is. Lijkt mij van niet, sterker elke zorgbehoevende burger dient de nodige zorg te ontvangen die hij/zij nodig heeft. Indien alle burgers, incl. de zorgmijders, de nodige zorg zouden ontvangen (wat een utopie is), vraag ik me echter af of de cijfers er nog zo positief zijn.

Laten wij nou eens rust in de tent creëren en ervoor zorgen dat gemeenten de taken goed kunnen uitvoeren en organiseren, zonder zich nog eens druk te hoeven maken op extra bezuinigingen.

Naast dat, zorg ervoor dat de waarom vraag ook beantwoord wordt, in plaats van aannames te doen op basis van STATISTISCHE gegevens. Helaas is de wereld niet maakbaar en hebben gemeenten in het sociaal domein te maken met een zeer complex vraagstuk en situatie.
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Prima als gemeenten overhouden. Dan hebben ze reserves om ook 'onderbedeelde' sectoren als de jeugdhulp te versterken en door te gaan met kwaliteitsverbeteringen. Zo gaat het toch nog een goede kant op met de wmo.
Door Herman Nijskens op
Dat verbaast mij niets.
Aanvragers worden stelselmatig ontmoedigd om een aanvraag te doen. Uit angst voor een lagere indicatie vragen ze geen verzwaring aan of stappen direct over naar de langdurige zorg.

Relevante Parlementaire Dossiers

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners