of 59250 LinkedIn

Financiële tegenvaller gemeenten in 2015

Gemeenten krijgen dit jaar fors minder geld van het rijk dan in 2014 was voorgespiegeld. Er stroomt volgens de meicirculaire in totaal 221 miljoen euro minder in het vat van het gemeentefonds dan eerder geraamd.

Gemeenten krijgen dit jaar fors minder geld van het rijk dan in 2014 was voorgespiegeld. Er stroomt in totaal 346 miljoen euro minder in het vat van het gemeentefonds dan eerder geraamd.

Dat blijkt uit de gisteravond door Binnenlandse Zaken gepubliceerde meicirculaire 2015. Die bevat de gegevens over de hoogte van de algemene uitkering waarop de gemeenten hun begroting voor 2016 moeten baseren. Voor de meeste gemeenten is het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron.

 

Onderuitputting

Met terugwerkende kracht is allereerst het zogeheten accres – de groei dan wel krimp van het gemeentefonds – voor 2014 neerwaarts bijgesteld. Dat accres is uiteindelijk vastgesteld op 332 miljoen euro. Dat is 125 miljoen euro minder dan waarop was gerekend. De reden is dat het rijk in 2014 minder heeft uitgegeven dan geraamd. Omdat overheden het stelsel van samen-de-trap-op, samen-de-trap-af hanteren, hebben de gemeenten daar last van. Als het rijk als gevolg van bezuinigingen of onderuitputting immers minder geld uitgeeft dan begroot, krijgen decentrale overheden naar rato minder uit de Haagse potten. Omgekeerd geldt dat gemeenten meer krijgen als de uitgaven van de rijksoverheid groter zijn dan aanvankelijk begroot.

 

Minder studieleningen

Nu blijkt dus dat het rijk in 2014 minder heeft uitgegeven, onder andere aan bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag en andere kindregelingen. Ook blijkt sprake van minder studieleningen en onderuitputting bij het innovatiefonds. Verder leidt de onderbesteding op de departementale begrotingen van bijna 200 miljoen euro tot een neerwaartse bijstelling. Die onderuitputting heeft zich met name voorgedaan op de begrotingen van Veiligheid en Justitie, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Lagere loonontwikkeling

Daarnaast stelt Binnenlandse Zaken ook het accres voor 2015 in neerwaartse zin bij ten opzichte van de raming in de septembercirculaire 2014. Dat is volgens minister Plasterk ‘het resultaat van een veelheid aan mutaties op de rijksbegroting.’ Allereerst is sprake van veranderingen in de macro-economische ontwikkelingen zoals gepresenteerd in het Centraal Economisch Plan van het CPB, het Centraal Planbureau. In 2015 en 2016 is sprake van een lagere prijsontwikkeling dan eerder geraamd en dat werkt door op de begrotingen van de departementen. Bovendien is er in 2015 een lagere loonontwikkeling dan eerder geraamd.

Dat leidt in totaal tot een neerwaartse bijstelling van het accres in 2015 met ongeveer 221 miljoen euro. De belangrijkste beleidsmatige verklaringen voor de daling van de rijksuitgaven en daarmee de negatieve bijstelling van het accres in 2015 betreffen minder uitgaven aan kinderopvangtoeslag en studieleningen en een ramingsbijstelling bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 

2016 positief

In 2016 zal daarentegen juist sprake van een hogere loonontwikkeling dan eerder geraamd, hetgeen naar verwachting leidt tot een positief effect op het accres. Het jaar 2016 mogen de gemeenten op basis van de huidige regelingen rekenen op een accres dat liefst 347 miljoen euro hoger uitpakt dan vorig jaar was voorzien. Voor het jaar daarop (2017) noteert de meicirculaire echter weer een min van 200 miljoen euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
@collega,

Het wordt tijd om die afspraken dan na ruim 20 jaar nog eens op redelijkheid en billijkheid te gaan bekijken. Heb je ook de slotpagina's van de circulaire gelezen? Die gaan over oa schuldontwikkeling.
En ondertussen knijpt Plasterk zelf gewoon gemeenten af zodat de schuld in dit jaar bij veel gemeenten onvoorzien verder toeneemt.

Een verdeling van het gemeentefonds moet/ mag geen vrijblijvendheid voor het rijk inhouden. Dat is het nu wel geworden. Gemeenten baseren daarop hun mogelijkheden/ ambities en gaan verplichtingen aan. Het is geen prospectus voor een aandelenemissie!
Door Herman Nijskens op
De genoemde 346 miljoen zijn verdeeld over twee begrotingsjaren.
Onze gemeente wist 300.000 euro over te houden over 2014.
Na reserve mutaties.
Dat is ongeveer 15 euro per inwoner.
Bovendien hebben we zo'n 40 euro per inwoner gereserveerd voor tegenvallers in de drie grote decentralisaties. De genoemde 346 miljoen bij gelijke spreiding over het land is ongeveer 20 euro per inwoner en geldt voor twee jaar. Bovendien wordt al een voordeel van 347 miljoen voor het jaar 2016 verwacht, en 2015 is al bijna half om, waar hebben we het over?
Door D (adviseur) op
Goed zo kabinet, flink bezuinigen, dat is goed voor de economie (behalve voor de werkgelegenheid). Er volgt vast aan het einde van 2015 weer een nota uit Brussel van 620 miljoen of meer en anders zijn we het wel kwijt aan de Grieken! Geweldig dat we onze besparingen voor de Nederlandse burgers zo goed weten te beRUNnen
Door collega op
Beste Pierre,
In feite zijn de EU-bijdrage en het samen de trap op en samen de trap af-systeem vergelijkbare dingen: Je spreekt een rekenmethodiek af om bijdragen van de een aan de ander vast te stellen. Dat komt wel eens vervelend uit, en soms ook beter.
De methode "trap op - trap af" is volgens mij al in de jaren '90 door VNG en BZK afgesproken. Om daarmee Plasterk als een onbetrouwbare debiteur af te doen is een beetje onzin, en gewoon maar wild om je heen schoppen.


Door Pierre op
En de septembercirculaire zal dan wel de aardgastegenvaller tonen, zodat gemeenten nog minder krijgen, neem ik aan? Of vult het kabinet dat nog een beetje op met gedeeltelijke verkoop ABN AMRO?
Dit kabinet is goed in doseren van tegenvallers/langzaam partners in eigen land om zeep helpen. Behalve natuurlijk als het om de EU bijdrage gaat. Dan kan ineens zomaar even 640 miljoen betaald worden.

Plasterk heeft nog de euvele moed om in zijn voorwoord gemeenten veel succes te wensen. Waarmee? In het verkopen van bezuinigingen naar de lokale kiezer? BZK gedraagt zich als de meest onbetrouwbare debiteur van gemeenten ooit! En krijgt geen beslaglegging.

Plasterk zou een motie van wantrouwen wegens volstrekte onbekwaamheid verdienen.