of 59082 LinkedIn

Den Haag telt tot tien bij aanpak crisis

Hans Bekkers 1 reactie
Opmerkelijk stil bleef het na het overleg tussen rijk, provincies en gemeenten over de aanpak van de economische crisis. Den Haag lijkt eerst te willen weten hoe erg het is, om vervolgens met plannen te komen.

Provincies en gemeenten zijn bereid honderden miljoenen euro’s te steken in het op gang brengen van de stilvallende economische motor. Regionale en lokale bestuurders - van links tot rechts - willen met name investeringen in infrastructuur en onderhoud naar voren te halen. Alle bereidwilligheid ten spijt, zijn vorige week tijdens het Overhedenoverleg geen knopen doorgehakt. Ambtenaren van rijk, provincies en gemeenten gaan onder auspiciën van Binnenlandse Zaken en Financiën eerst voorstellen maken voor een collectieve versnellingsagenda en een gezamenlijk stimuleringspakket.

 

Dat kan duiden op onenigheid. Landelijk lopen tussen de coalitiepartners de meningen uiteen over de bestrijding van de crisis: wel (PvdA en CU) of niet (CDA) het begrotingstekort laten oplopen. Achter de schermen is zo’n zelfde strijd gaande. Het Centraal Planbureau (CPB) voelt weinig voor het voeren van een anticyclisch beleid en adviseerde gemeenten daarom eerder al, niet te drastisch te investeren, maar de crisis gewoon uit te zitten. De ambtelijke top van het ministerie van Financiën zit naar verluidt op dezelfde, prudente lijn.

 

Topambtenaren van Economische Zaken neigen volgens ingewijden naar een actievere, keynesiaanse aanpak van de crisis. Zij zijn met name benauwd voor de schade die een al te zeer voortwoekerende recessie oplevert voor het bedrijfsleven. Intussen timmeren diverse decentrale overheden op eigen houtje wel al aan de weg door onder andere geplande investeringen naar voren te halen.

 

Voor het talmen van Den Haag valt wel iets te zeggen. Als nu al tot maatregelen wordt besloten, bestaat immers de kans dat de overheid te vroeg, met te grof geschut of juist met te licht kaliber schiet. Het CPB komt komende week met nieuwe cijfers over de stand van zaken van de economie. Die gegevens zullen de basis vormen voor het maken van een analyse van de crisis door de Centrale Economische Commissie - met daarin de kerndepartementen, het CPB en De Nederlandsche Bank.

 

Nuchter bekeken lijkt dat een goede volgorde: eerst het probleem helder - ook de omvang - dan pas aan de oplossing beginnen. Minister Bos van Financiën kan er nog een ander, geldelijk voordeel mee doen. Hij gokt erop dat de dichter bij de burger staande decentrale overheden zelf concrete projecten starten en financieren. Geld dat de lagere overheden in de economie steken, kan de toch al onder druk staande rijksbegroting aardig verlichten. Den Haag, zo is tijdens het Overhedenoverleg duidelijk geworden, legt voortvarende provincies en gemeenten geen strobreed in de weg.

 

Het gevaar is dat Den Haag door deze afwachtende houding - minister Bos riep vorige week op tot ‘een paar maanden’ geduld - er niet in slaagt de regie over de crisisbestrijding naar zich toe te trekken, omdat de lokale en provinciale overheden sneller iets willen doen voor hun zwaar getroffen particulieren en ondernemers. Want met die reeds onder eigen verantwoordelijkheid ingezette aanpak gaan gemeenten en provincies als Limburg en Brabant onderwijl onverdroten door. Het wachten is op een beetje sturing - en geld.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Myra Koomen (CDA-wethouder Werk & Inkomen Enschede en voorzitter Platform Onderwijs, Werk&Inkomen in Twente) op
Nederlandse gemeenten zijn bereid te investeren op regionaal niveau om de gevolgen van de economische crisis, blijkt uit verschillende artikelen in Binnenlands Bestuur. Dit is echter zinloos als de banken niet meewerken. Veel ondernemers krijgen geen geld meer van hun bank. Ondernemers die lef tonen, risico nemen door te blijven innoveren maar met een bank te kampen hebben die weigert te financieren.

Een webwinkeleigenaar in Enschede kan door een omzetdaling haar rente nauwelijks meer betalen. Een regeling blijft echter onbespreekbaar, terwijl het perspectief van de webwinkel positief is. Ooit heb ik er wellicht zelf ook aan mee gewerkt. Ik heb tenslotte ruim drie jaar bij een bank gewerkt. Vervolgens werd ik lid van de Tweede Kamer en woordvoerder financiële markten.

Mijn ogen gingen op een andere manier open en er werd tot mijn grote genoegen nieuwe wetgeving gemaakt waar ik een stevige bijdrage aan heb mogen leveren. Scherpere wetgeving op het gebied van transparantie in provisies en beloningen, het verlagen van de rente op kredieten en strengere eisen aan de deskundigheid van financieel adviseurs. Dit alles om te voorkomen dat nog meer producten worden verkocht aan mensen en bedrijven die ze niet nodig hebben maar slechts dienen om de bankiers en verzekeraars nog rijker te maken.

Regio Twente vangt mensen op die met werktijdverkorting, werkloosheid en aanstaande bijstand worden geconfronteerd. Door hen naar een andere baan te begeleiden of middels scholingsprogramma’s in hun vak bij te laten blijven of om te scholen. De regio financiert dit uit eigen gelden en opleidingsfondsen. Ook staat Twente werkgevers, ZZP-ers en kleine ondernemers bij in het verstrekken van kleinere kredieten om hun liquide middelen op te lossen.

Daarnaast investeert Twente 70 miljoen euro om burgers te scholen en de kennis op peil te houden. Het doel is om mensen hun baan te laten behouden of een nieuwe baan te vinden. De aanpak van Twente voorkomt niet dat innoverende en groeiende ondernemers in de kou blijven staan.

Wanneer de banken angstvallig de hand op de knip houden, vervalt Nederland in een nog grotere economische crisis dan nu al het geval is. Het faillissement van bedrijven dat hieruit voorkomt, kost de overheid miljarden aan bijstandsuitkeringen, armoedebeleid en re-integratie.

Bankiers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en juist nu risico’s nemen om het geldverkeer en de economie op gang te helpen. Alleen met vertrouwen in banken is het mogelijk om de instortende economie te redden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners