of 65101 LinkedIn

CPB: rijk moet 2 miljard extra bezuinigen

Gemeenten en provincies krijgen tot 2017 meer ruimte om te investeren. Om dat mogelijk te maken, zal het rijk 2 miljard euro extra moeten bezuinigen. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk advies van het Centraal Planbureau – in handen van Binnenlands Bestuur – aan het ministerie van Financiën. De minister had om deze nieuwe doorrekening van verdeling van het EMU-tekort tussen de overheden gevraagd.

Gemeenten en provincies krijgen tot 2017 meer ruimte om te investeren. Om dat mogelijk te maken, zal het rijk 2 miljard euro extra moeten bezuinigen.

EMU-tekort

Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke adviesvariant van het Centraal Planbureau (CPB) – in handen van Binnenlands Bestuur – aan het ministerie van Financiën. De minister had om deze nieuwe doorrekening van verdeling van het EMU-tekort tussen de overheden gevraagd.

 

Investeringen gemeenten

Het CPB houdt in de nieuwe variant nadrukkelijk rekening met de investeringsbehoefte van decentrale overheden. In de andere, nooit eerder vrijgegeven varianten wordt uitgegaan van een voor gemeenten en provincies veel ongunstigere verdeling van het maximaal toegestane EMU-tekort. In die modellen was het toegestane tekortvoor decentrale overheden in 2017 teruggebracht tot nul – net als dat van het rijk overigens.

Het CPB stelt op basis van investeringsuitgaven van de voorbije vijf jaar, dat decentrale overheden veel meer investeren dan het rijk: liefst twee keer zo veel. Het aandeel van de centrale overheid in de periode 2007-2011 in de netto overheidsinvesteringen was één derde en dat van de lokale overheid twee derde. Met dat gegeven moet volgens het CPB rekening worden gehouden bij de verdeling van het EMU-saldo per overheidslaag. Om de continuïteit van de overheidsinvesteringen niet in gevaar te brengen, moeten de decentrale overheden dus een EMU-tekort mogen hebben: in plaats van 0 procent in 2017 een tekort van 0,29 procent van het bbp van circa 600 miljard euro. In absolute getallen uitgedrukt, komt die 0,29 procent overeen met 2 miljard euro.

 

Nieuw kabinet

De consequentie is, dat om als totale overheid in 2017 volgens afspraak op een structureel EMU-sado van 0 procent uit te komen, het rijk dan 2 miljard euro (0,29 procent van het bbp) minder zal mogen uitgeven. Met die harde boodschap van het CPB kan met de formatie van het nieuwe kabinet rekening worden gehouden.

Met deze variant wordt voor een deel tegemoetgekomen aan de kritiek van de Raad van State, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) op de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof). Volgens hen wordt in het wetsvoorstel onvoldoende rekening gehouden met de andere manier van boekhouden van de decentrale overheden – het baten- en lastenstelsel. De CPB-variant ‘borgt de positieve langetermijneffecten van overheidsinvesteringen op het Nederlandse groeipotentieel.’

 

Wet Hof

Het IPO laat via woordvoerder Hanneke Andringa weten verheugd te zijn met ‘elk flankerend rapport of advies’ aangaande de Wet Hof en de verdeling van het EMU-saldo. ‘Vanmiddag is er in de Tweede Kamer een procedurevergadering financiën. Het zou mooi zijn als ze dit advies, naast dat van de Raad van State, in die vergadering meenemen’, zegt ze.  

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bas (Logicus) op
@ H. Wiersma, beste heer, ik vermoed dat u een aantal zaken niet goed op uw netvlies heeft en zal het daarom voor u verduidelijken. Een dag na publicatie van mijn stuk (WOZ deel) werd e.e.a. al door de kranten bevestigd.
1. Vermogensbelasting bestaat nog wel alleen vond iemand het nodig er een andere noemer aan te geven : vermogensrendement heffing. Puntje bij paaltje, men betaald hetzelfde. En iedereen die vermogen heeft wordt hiermee geconfronteerd. Zoals u schreef: De waarde van de hoofdwoning telt niet mee voor de inkomstenbelasting. Maar de overwaarde rekent de fiscus toch echt tot uw eigen vermogen. De overwaarde valt onder vermogensrendement heffing.
2. Vermogensrendement heffing is bedraagt niet 1,2% van 4% van de waarde van de woning(en).
De belasting gaat uit van een rendement op eigen vermogen van 4% op jaarbasis en van dat deel rendement gaat 1.2% naar de fiscus en 2.8% naar de eigenaar .
3. De gemeentes zullen de OZB tarieven inderdaad wat naar boven willen aanpassen om de WOZ daling mee op te vangen. Maar zoals blijkt is de WOZ gemiddeld met 19% gedaald. Als je dit wilt compenseren dan moetende OZB tarieven met bijna 23½ % omhoog. En zo’n extreme verhoging moeten ze dan wel eerst door de gemeenteraad hen loodsen en dan nog aan het volk presenteren.
4. Vind ik een hele naïeve zienswijze gezien het feit dat onze overheid ongestraft fout op fout blijft stapelen. Tenminste als men het onder de noemer fouten wil schuiven want vaak is het gewoon een bewuste carrière zet.
Ik zal uw vraag aan Henk Daalder ook maar verduidelijken. De versoepeling ontslagrecht komt werkgevers heel goed uit. Ontsla de dure krachten en huur goedkopere in. De goedkopere is vaak een jongere of “niet Nederlander”. De jongere koste de Staat als bij zijn ouders inwonend nagenoeg geen uitkering. En de “niet Nederlander” koste sowieso al niets. De salarissen van beide groepen zijn erg laag en de oudere garde verdiend gauw drie tot vijf maal zoveel. Dat betekent:
1. een enorm gat aan inkomstenbelasting.
2. van geen tot lage uitkeringen naar hoge WW uitkeringen.
3. toename in vraag naar toeslagen vanwege lage inkomsten.
En dit dan nog naast de sociaal maatschappelijke ontwrichting die ook nog eens miljarden gaat kosten.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Bas (Logicus),
De tekst waarmee je ons confronteert is niet duidelijk en bevat minder logica dan je denkt.
1. vermogenbelasting betaalt niemand meer. Je hebt als eigenaar te maken met een zgn. woningforfait in box 1. De waarde van de woning in box 1 telt verder niet mee voor de inkomstenbelasting.
2. de waarden van tweede woningen en ander onroerend goed worden belast in box 3 en bedraagt 1,2% van 4% van de waarde van de woning(en). Hoe meer ik er naar je rekensommetje kijk hoe onduidelijker wordt het.
3. de verlaging van de WOZ-waarden hebben over het algemeen geen nadelige gevolgen voor de OZB inkomsten van gemeenten omdat deze hun tarieven daaraan aanpassen.
4. je kunt er vanuit gaan dat met minder inkomsten op dit vlak al in de (meer)begrotingen van Overheden rekening wordt gehouden.
@Henk Daalder.
Waar komt die 2 miljard vandaan? Wat hebben (eventuele) financiële consequenties van een versoepeling van het ontslagrecht te maken met de financiën van Overheden?
Door MT van Rijn (Teamleider financieel beleid) op
Interesante gedacht wanneer we rekening houden met methodiek van de algemene uitkering en het herinvoeren van samen de trap op en af. Iedereen maakt zich al zorgen over een bezuinigingspakket van 1,2 miljard!
Door Henk Daalder Duurzame Brabanders op
Met de voorgenomenversoepeling van het ontslagrecht heeft de vvd 2 miljard weggegeven aan bedrijven,laat ze dat maar weer terughalen, door de plannen voor dat ontslagrecht sterk en sociaal te houden.
Door Bas (Logicus) op
Door de enorme daling op de WOZ is bij de meeste huishoudens de overwaarde volledig verdampt en bij 20% van de huishoudens is er zelfs sprake van een onderdekking. De gemiddelde woningprijs lag recent nog op € 265.000,- maar is inmiddels gezakt tot onder de € 215.000,-. Dat betekent dat elke woning eigenaar ± € 60,- minder aan WOZ belasting betaald en ± € 600,- aan vermogensbelasting. In Nederland is 54% eigenaar/ bewoner (3½ miljoen)en bijna 700.000 mensen hebben een tweede woning. Dat betekent een tenminste verdamping van 4.2 miljoen maal € 660,- per jaar. Dus € 2.772 miljard loopt de Staat daar aan inkomsten mis op jaarbasis.

Leuk hoor al open grenzen. Paul de Krom stelde stoer dat de MOE-landers heel productief zijn en ook belasting betaalden. Hoera Nederland vangt belasting over € 3,- /€ 6,-bruto per uur terwijl een Nederlander gemiddeld op € 13,- bruto per uur zat. Met de vrijstellingen die gelden betalen de MOE-landers dus nagenoeg niets. Wel hebben ze recht op huurtoeslag en zorgtoeslag. Niet alle 400.000 komen in aanmerking maar het kost de Staat wel € 200 miljoen per jaar. Tegenover de ruim 300.000 Nederlander die nu werkeloos op de bank zitten en normaliter de Staat per jaar € 8.000,- opbrachten maar nu de staat aan uitkering € 12.000,- kosten. Een schadepost van € 6 miljard per jaar.

Beide berekeningen zijn incompleet en daarbij ook nog eens naar beneden bijgesteld. Zo is er geen rekening gehouden met 3e of volgende woningen, eigen winkelbezit, OG belasting op kantoren, zwartwerk regeert ook onder MOE- landers, De belastingschade uit MOE- lander hotels is niet meegecalculeerd (AFV, RIOE, werkdruk toename sociaal stelsel)

Dit betekent voor de komende kabinetsperiode nog een extra bezuiniging nodig is van minimaal € 8 miljard per jaar.
Door Wim de Oude (Financieel beleidsmedewerker) op
Uiteraard heeft de heer H.Wiersma gelijk en wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend.Wel zou het Rijk het mercantillisme moeten stimuleren, waardoor we handelsoverschotten kweken en onze middelentekort kunnen compenseren.Rutte en Samson zouden in no time op deze wijze ons financieringstekort op kunnen lossen.
Door d.kuipers (friese burger) op
Nog beter lijkt het mij dat de veel te goedkope uitvoer contracten van het aardgas worden herzien? België zou slechts 0,013ct betalen? Zo zijn er wellicht meer zaken.....te verbeteren!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Wellicht zou het Rijk de inkomstenraming van het aardgas voor 2013 kunnen stellen op 14 miljard euro in plaats van 12 miljard. Naar verwachting zullen de inkomsten in 2012 namelijk al 14 miljard euro bedragen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners