of 62688 LinkedIn

Compensatie motorrijtuigenbelasting voor provincies

Het rijk wil elektrische auto’s in de periode 2021-2024 volledig vrijstellen van motorrijtuigenbelasting. Hybride auto’s hoeven volgens de kabinetsplannen in die periode maar de helft van de motorrijtuigenbelasting (MRB) te betalen.

Als het rijk elektrische auto’s vrijstelt van motorrijtuigenbelasting is dat een aantasting van de belastinggrondslag van de provincies. Het ligt in de rede dat het rijk de gederfde inkomsten vergoedt, stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Het rijk wil elektrische auto’s in de periode 2021-2024 volledig vrijstellen van motorrijtuigenbelasting. Hybride auto’s hoeven volgens de kabinetsplannen in die periode maar de helft van de motorrijtuigenbelasting (MRB) te betalen.

Dit heeft gevolgen voor de inkomsten van de provincies; de opcenten zijn de belangrijkste inkomstenbron voor de provincies. Binnenlandse Zaken vroeg de ROB mede namens provinciekoepel om advies hoe om te gaan met deze inkomstenderving. In zijn advies kijkt de ROB vooral naar de interpretatie van artikel 2 van de Financiele- verhoudingswet (Fvw). Daarin is vastgelegd dat het rijk zich rekenschap moet geven van de financiële gevolgen van zijn beleid voor decentrale overheden. Daarnaast moet het rijk aangeven hoe de gevolgen ervan kunnen worden opgevangen. De (gedeeltelijke) vrijstelling van motorrijtuigenbelasting is een eenzijdige rijksmaatregel die de open huishouding van de provincies aantast. Door de inperking van de belastinggrondslag lopen zij potentiële inkomsten mis.

Bij de vaststelling of sprake is van derving moet niet worden gekeken naar de voorspelde groei van het aantal voertuigen op fossiele brandstoffen en zwaardere voertuigen, en daarmee toenemende inkomsten voor de provincie. Ook het feit dat de provincie hun meerjarenraming dan maar op de nieuwe situatie moeten aanpassen, gaat bij de vaststelling van de hoogte van de compensatie niet op, vindt de ROB. Elke euro die de provincie aan opcenten kan heffen als de elektrische en hybride auto’s niet van de MRB waren vrijgesteld, moet door het rijk worden vergoed. Het gaat voor de periode 2021-2024 om 372 miljoen euro voor alle provincies.

Uitschieter
Als het rijk niet tot volledige compensatie wil overgaan – de Fvw verplicht dat niet –, krimpt het eigen belastinggebied van de provincies in 2024 met gemiddeld 5,9 procent, ten opzichte van het scenario waarin provincies wel (volledige) opcenten MRB hadden kunnen heffen op elektrische en hybride auto’s, zo berekent de ROB. Er zijn wel grote provinciale verschillen. Zo krimpt het belastinggebied van Zuid-Holland met 4,4 procent, en dat in Flevoland met 14,5 procent. Gemiddeld dalen de provinciale baten in 2024 met 2,2 procent, met Flevoland weer als uitschieter met een min van 4,9 procent.

Als de provincies de inkomstenderving zelf moeten opvangen door de opcenten voor voertuigen op fossiele brandstoffen te verhogen, gaat dat gemiddeld om een verhoging van 6,2 procent (€12,57) in 2024. In Flevoland stijgen de opcenten met een krappe 30 euro; een stijging van ruim 17 procent. De Raad stelt dat het ‘onmogelijk is om eenduidig vast te stellen welke gevolgen de derving heeft voor de uitvoering van taken’. Sommige provincies zouden hun reserves kunnen aanspreken, maar dat is in de ogen van de ROB geen structurele oplossing.

Het rijk kan er ook voor kiezen provincies vrij te laten in de keuze opcenten te blijven heffen voor elektrische en hybride auto’s. Met zo’n maatregel zijn echter hoge uitvoeringskosten gemoeid en de stimulans om elektrisch te gaan rijden wordt zo deels tenietgedaan, tekent de ROB aan. Het rijk kan provincies ook toestaan de gederfde inkomsten op te vangen door een verhoging van het opcententarief op voertuigen op fossiele brandstoffen. Dat zou elektrisch rijden stimuleren.

Als het rijk besluit tot compensatie, adviseert de Raad de provincies zowel voorals achteraf te compenseren op basis van berekeningen van de gederfde inkomsten per provincie. Vooraf op basis van de voorspelde derving aan de hand van het voorspelde aantal elektrische en hybride auto’s per provincie. Achteraf op basis van de gerealiseerde derving aan de hand van het aantal geregistreerde elektrische en hybride auto’s. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs. E. Nabled op
Heb - tot mijn grote verdriet - ooit bij een provincie gewerkt: in 1 woord: verschrikkelijk! Iedere werkdag kwam er voor zo'n € 1.000,- aan extreem luxe broodjes etc. voor GS. Had je een paar uur met een lege maag op zo'n gedeputeerde in zo'n stadspaleis op de gang zitten te wachten rond het middaguur in de hoop een broodje mee te kunnen eten: vette pech. De bodes gooiden (in opdracht) alles wat over was - en dat was veel - weg. En zo ging het met alles; voor zo'n half miljard euro's aan niet doorgegane projecten in 1 bestuursperiode! Zelden zo'n ergerlijke geldverspilling - en non-chalance daarover gezien.
Door Jasper op
Links om of rechts om, een elektrische auto neemt net zo goed asfalt in beslag als een niet-elektrische. De dure Tesla's zullen vaak lease zijn en zitten dan extra veel op de weg. Onzin dus om die belasting niet te heffen op elektrische auto's.
Door Call me @ (actieve watcher) op
Dacht ik eindelijk een door corona actueel geworden discussie te kunnen lezen. VAUT. Het gaat om het meest onzinnig geworden bestuurslaagje dat nog vegeteert. Prima dat die minder geld krijgen zodat ze kunnen stoppen met hun feestprogramma. Het schatrijke Gelderland doet niks anders dan een bedrijf sponseren waar elke wernemer bulkt van het geld. M.a.w. een Vuelta en dat soort onzin naar hun provincie halen. Of het feest der democratie vieren voor tonnen waar geen hond kwam. Terwijl zelfs de kiezers niet meer naar hen toekomen.
De echte discussie van dit zeker nu onzichtbare fenomeen is: OPHEFFEN. En dan niet wel of niet maar hoe snel.
Door sivert Dieters (inwoner wingewest Groningen) op
Nonsens ; laat deProvincie zich maar aanpaassen en bv. leges heffe van zonneparken en windmolens ; overigens ben ik milleubewust en LPG gaan rijden en wat gebeurt er ; mijn motorrijtuigenbelasting wordt verhoogd;hoe gek is dit land van Wiebes en consorten dat al het geld ook nog eens schenkt aan KKLM Pleurt op VVD
Door Karel op
In één woord: belachelijk ! We betalen allemaal of allemaal niet.
Door Teun Juk op
De raad voor het openbaar bestuur kan zich beter sterk maken voor meer geld voor de locale overheid in plaats van de provincies die toch al ruim in de financiële middelen zitten.
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
ooit kochten we van ons laatste spaarcentje een gebruikte Prius: kon precies uit ,geen wegenbelasting to de financiering. Toen kwam het volle pond ook wb over het gewicht van het accupakket dus 850 kg wb en opcenten in de duurste provincie van Nederland. Auto met verlies verkocht .E auto's wegen nog een beetje meer dus goed voor al die slappe polderwegen.....Lost zich vanzelf op na de aanleg van een laadpaal en een onmogelijkheid op tijd de batterij vol te krijgen. En dan hoor ik niks bij de driedubbele inhaalslag. Overigens ben ik van mening : alle provincies opheffen: tehuis voor afdankertjes uit politiek Den Haag of gemeenten. Blijkt ook aan de beschikbare prov ambtenaren: alle activiteit is over de gemeentelijke schutting gegooid.
Door Spijker (n.v.t.) op
Helemaal juist, maar het is nog beter om 'dit melkkoetje' van de provincies volledig af te schaffen. De inkomsten van provincies kunnen vervolgens via de nationale begroting worden gedekt. Of nog beter: de gemeenten en provincies op te laten gaan in regio's.
Door Ria Huisman (directeur) op
Verlaag de motorruituigenbelasting nu er minder verkeer op de weg is kom transportondernemingen daarmee ook tegemoet.
Die opcenten evenals jet kwartje van Kok is toch een wassen neus.
Jan modaal mag altijd de rekeningen achteraf betalen.
Zo zijn we nu toch ook solidair met de bedrijven groot en klein rekening volgt of voor ons nageslacht.
Door Cees (Beleidsmedewerker) op
En ja hoor, jan-met-de-pet die zich geen duur hybridevoertuig kan veroorloven, zal weer solidair zijn met degene die dat wel kan.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners