of 58952 LinkedIn

Boeteregeling moet uit wurgwet Hof

Kabinet moet met de koepels van gemeenten, proivncies en waterschappen in kaart brengen welke investeringen vanwege de Wet Hof moeten worden geschrapt of uitgesteld, vindt het CDA. D66 wil de boeteregeling bij overschrijding van de tekortnorm van tafel.

De boeteregeling voor decentrale overheden bij overschrijding van de tekortnorm moet uit de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) worden geschrapt. Tevens moet in kaart worden gebracht welke investeringen vanwege de Wet Hof moeten worden geschrapt of uitgesteld. In de Kamer leven zorgen over de inperking van de beleidsvrijheid van gemeenten, provincies en waterschappen.

Onderhandelaarsakkoord

Dat is duidelijk geworden tijdens het Kamerdebat over het financieel onderhandelaarsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen. Daarin zijn afspraken gemaakt over de Wet Hof, het verplicht schatkistbankieren en het btw-compensatiefonds.

 

Amendement

Een amendement  om de boeteregeling uit de Wet Hof te halen, wordt bij de Kamerbehandeling van de wet door D66 ingediend, heeft Gerard Schouw desgevraagd laten weten. ‘Die boeteregeling vind ik gek; die moet van tafel’, aldus Schouw.

 

Uitstel en schrappen investeringen

Het CDA heeft dinsdag tijdens het door de fractie aangevraagde debat twee moties ingediend. In de eerste verzoekt het CDA de regering om samen met de koepels van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en de waterschappen (Unie van Waterschappen) in beeld te brengen welke investeringen als gevolg van de afgesproken tekortnorm voor deze kabinetsperiode moeten worden geschrapt of uitgesteld. De Kamer moet hierover uiterlijk 1 mei 2013 worden geïnformeerd, aldus financieel specialist van de CDA-Kamerfractie Eddy van Hijum, indiener van de motie.

 

Huidige regels toereikend

In een tweede motie stelt het CDA opnieuw dat de Wet Hof onnodig is, omdat de huidige Nederlandse wetgeving voldoende regels en voorschriften bevat over het begrotingsbeleid van decentrale overheden en het toezicht daarop. Hierbij baseert het CDA zich op de onderzoeksconclusies van het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven (BOR).

 

Investeringsruimte

Naast D66 en het CDA maakt onder meer ook de ChristenUnie zich zorgen over de investeringsmogelijkheden van de decentrale overheden. De coalitiepartijen VVD en PvdA zien dat probleem niet. De tekortnorm van 0,5% bestaat volgens hen al sinds 2003, en wordt nu alleen maar in wetgeving vastgelegd, zo stellen zij. Ook minister Jeroen Dijsselbloem (financiën, PvdA) ziet weinig problemen. Volgens hem blijft er voldoende investeringsruimte over. Provincies bestrijden dit. Bovendien wordt na enkele jaren bekeken of de nieuwe afspraken gemeenten te veel knellen, aldus de minister. De bedoeling is overigens wel dat die tekortnorm vanaf 2016 verder wordt verlaagd. Eind 2015 wordt in bestuurlijk overleg bekeken of dit haalbaar is.


Aantasting beleidsvrijheid

De Kamer stemt op 26 maart over de ingediende moties. D66 heeft een motie over schatkistbankieren nog even aangehouden. In een nieuw bestuurlijk overleg moet de minister benadrukken dat de beleidsvrijheid niet wordt aangetast. Doet hij dat niet, dan brengt Schouw de motie alsnog in stemming. Het amendement wordt bij de wetsbehandeling van de Wet Hof ingediend. Die vindt naar verwachting voor de zomer plaats.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Derckx (adm) op
De coalitiepartijen VVD en PvdA zien dat probleem niet, is een kreet die standaard herhaald wordt. Ziende blind voor alle argumentatie, wij zijn onderhandelaars en eisen 200%, GEVEN 40% TERUG, en zijn SLIM. IS HET WEL ZO SLIM OM JE EIGEN LANDGENOTEN TE BELAZEREN, JE MOET ERMEE SAMENLEVEN. Of is dit de reden dat steeds meer Nederlanders uit ergernis het land verlaten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners