financiën / Partnerbijdrage

Ministerie SZW maakt Subsidieregeling officieel bekend

ESF+ 2021-2027-regeling gepubliceerd, open vanaf 16 mei.

05 mei 2022
Student

Het doel van de regeling is voornamelijk het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het kan hierbij gaan om mensen die werken, werkzoekend zijn, een opleiding volgen of hun leven na detentie willen oppakken. Daarnaast zal de regeling op een later tijdstip worden uitgebreid, zodat ook subsidie kan worden verleend voor activiteiten die sociale inclusie bevorderen, arbeidsmarktdiscriminatie tegengaan en de meest behoeftigen ondersteunen met voedsel- en materiële hulp.

Met de regeling – de opvolger van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) – wordt uitvoering gegeven aan de € 413 miljoen die Nederland voor de periode 2021-2027 ontvangt uit het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+). De regeling bestaat momenteel uit de volgende onderdelen:

  • Hoofdstuk 1 Algemeen deel;
  • Hoofdstuk 2 Subsidie voor regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Algemeen deel

Dit onderdeel bevat de algemene bepalingen om voor subsidie in aanmerking te komen en bepaalt onder meer dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten kan bedragen.

Subsidie voor regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Dit onderdeel bevat de specifieke bepalingen om voor subsidie in aanmerking te komen. In het kader van dit onderdeel kan subsidie worden aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Het gaat om leerlingen die geen startkwalificatie kunnen behalen en voor het vinden van een werkgever hulp nodig hebben. Subsidie kan worden aangevraagd door het college van burgemeester en wethouders van een centrumgemeente.

Voor het schooljaar 2022-2023 wordt per leerling een maximumbedrag gesubsidieerd van € 1788. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s op basis van de verdelingssystematiek van het Participatiebudget. Het maximale subsidiebedrag per arbeidsmarktregio is weergegeven in bijlage 2 bij de regeling. 

Aanvragen

De eerste aanvraagperiode voor het onderdeel regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs loopt van 16 mei 2022 (09.00 uur) tot en met 1 juli 2022 (17.00 uur). Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 15 miljoen beschikbaar. 

Meer informatie

Meer weten over het ESF en onze dienstverlening? Kijk voor meer informatie ook op: Vindsubsidies

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.