of 63966 LinkedIn

5 tips voor succesvol taakgericht organiseren en bekostigen van zorg en ondersteuning in het sociaal domein

De taakgerichte uitvoeringsvariant in het sociaal domein rukt op. Steeds meer gemeenten en regio’s kiezen ervoor om zorg en ondersteuning vanuit een langdurig partnerschap met zorgaanbieders te organiseren en te bekostigen en de verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van deze wettelijke taken met partners te delen. Dat is slim; want met het gegeven van de complexe maatschappelijke opgaven die er in het sociaal domein liggen, is het spreiden van risico’s en het bundelen van krachten het meest duurzame model om lokaal duurzame en veerkrachtige gemeenschappen te creëren. Taakgerichte bekostiging is natuurlijk niet de enige variant waarmee je dit kan bereiken, maar biedt wel de meeste aanknopingspunten om te komen tot gewenste maatschappelijke resultaten. Doorontwikkeling van taakgerichte bekostiging naar populatiegerichte bekostiging ligt daarmee voor de hand.
Reageer

De taakgerichte uitvoeringsvariant in het sociaal domein rukt op. Steeds meer gemeenten en regio’s kiezen ervoor om zorg en ondersteuning vanuit een langdurig partnerschap met zorgaanbieders te organiseren en te bekostigen en de verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van deze wettelijke taken met partners te delen. Dat is slim; want met het gegeven van de complexe maatschappelijke opgaven die er in het sociaal domein liggen, is het spreiden van risico’s en het bundelen van krachten het meest duurzame model om lokaal duurzame en veerkrachtige gemeenschappen te creëren. Taakgerichte bekostiging is natuurlijk niet de enige variant waarmee je dit kan bereiken, maar biedt wel de meeste aanknopingspunten om te komen tot gewenste maatschappelijke resultaten. Doorontwikkeling van taakgerichte bekostiging naar populatiegerichte bekostiging ligt daarmee voor de hand.

De afgelopen jaren was er maar mondjesmaat aandacht vanuit gemeenten om te sturen op een robuuste zorginfrastructuur; de focus lag bij veel gemeenten en regio’s bij het anders organiseren van de zorg en ondersteuning en het bieden van een maximale keuzevrijheid voor inwoners. Daardoor hebben veel gemeenten en regio’s nu soms te maken hebben met honderden aanbieders. Daar waar de gemeente dan door de bomen het bos niet meer ziet, is de kans dat er een hechte zorginfrastructuur tot standkomt, natuurlijk ook minimaal geworden.

 

Er zijn inmiddels talloze handreikingen om door te worstelen. Daarom hebben wij voor gemeenten die willen inzetten op partnerschap en die de meerwaarde zien van samenwerken in het sociaal in dit artikel de 5 belangrijkste tips geformuleerd over de taakgerichte uitvoeringsvariant in het sociaal domein. Dat hebben we gedaan op basis van onze praktijkervaring van 10 jaar lang onderzoeken en ontwikkelen en literatuuronderzoek.

 

Download hier meer informatie (waarin we onder andere uitleggen hoe je binnen 5 jaar populatiegericht zou kunnen bekostigen in het sociaal domein) en meld je ook aan voor ons webinar op donderdag 1 juli a.s. van 11.00 uur tot 12.00 uur. Dan praat Bianca den Outer jullie in 1 uur bij over de ins en outs van taakgericht bekostigen en hoe je kunt komen tot een populatiegerichte bekostiging van zorg en ondersteuning in het sociaal domein binnen jouw gemeente! Meld je hier aan.

 

Tip 1: Werk vanuit een gedeelde visie en een gelijkwaardig partnerschap

Omdat er bij de taakgerichte variant sprake is van een langdurige en gelijkwaardige relatie, is het zaak om in een vroeg stadium de dialoog met elkaar aan te gaan en te komen tot een gedeelde visie en ambitie. Het ontwikkelen van een partnerschap met aanbieders is onontbeerlijk om de taakgerichte variant succesvol toe te passen, omdat het sturen plaatsvindt op inhoud en gedeelde verantwoordelijkheid. Investeren in een gelijkwaardig partnerschap is cruciaal bij de uitvoering. Er zullen zich altijd onvoorziene situaties voordoen en dan is het belangrijk dat de oplossing gezocht wordt via gezamenlijke verantwoordelijkheid

 

Tip 2: Harmoniseer bekostigingssystemen voor maximaal maatschappelijk rendement

Het maatschappelijk en financieel rendement van taakgerichte bekostiging komt pas echt tot recht in een omgeving waar de bekostiging van het totale zorglandschap passend is bij de taakgerichte variant. Wanneer bekostigingsvarianten als bijvoorbeeld P*Q toegepast wordt op hoog-volume /laag-specialistische zorg waar specialistische jeugdhulp taakgericht bekostigd wordt, dreigen perverse prikkels, bijvoorbeeld afwentelgedrag naar specialistische jeugdhulp wanneer casuïstiek ingewikkelder wordt en dus niet “repeterende” zorg is. We adviseren daarom om de bekostigingssystemen in ieder geval te harmoniseren of te synchroniseren. Hiermee richt de gemeente of de regio de zorgorganisaties in dezelfde richting en worden perverse prikkels voorkomen.

 

Tip 3: zorg voor voldoende schaal en langere looptijd van contracten

De inschatting van het bedrag dat ter beschikking gesteld wordt aan partners, hangt nauw samen met de schaal van de taak en met de looptijd van de contracten. De schaal van de taak moet voldoende groot zijn voor aanbieders om hun werk te kunnen doen. Het is dus belangrijk om te kijken of de schaal van de gemeente of de schaal van (sub)regio voldoende groot is. Daarbij moet de looptijd lang genoeg zijn voor zorgaanbieders om voordelen te halen uit efficiëntie en innovatie. Een voldoende schaal en looptijd geven de aanbieder vertrouwen om te investeren in de transformatiedoelen die gesteld zijn in plaats van winsten op de korte termijn te maken. De looptijd zal op z’n minst 4 jaar moeten zijn, maar liever nog 6 tot 10 jaar.

 

Tip 4: leidende principes zijn onmisbaar

Rust en reinheid in de zorginfrastructuur is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen op- en afschalen in zorg. Wanneer professionals elkaar kennen en weten te vinden, zal overdracht gemakkelijker zijn en komt dit de kwaliteit van zorg ten goede. De gemeente moet dus op veel borden schaken en als regievoerder keuzes maken waarbij rekening gehouden moet worden met het feit dat er ook vrijheid moet zijn voor het maken van keuzes door zorgaanbieders en binnen hun opdracht hiertoe gefaciliteerd dienen te worden. Het maken van die keuzes dient goed onderbouwd kunnen worden en daar kunnen leidende principes bij helpen.

 

Tip 5: Veranker innovatie en behalen van transformatiedoelen in de opdracht

De bereidheid om een langdurig partnerschap aan te gaan, is een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot een maximaal maatschappelijk rendement voor gemeenten en samenleving. De opdracht die neergelegd wordt bij zorgaanbieders vraagt om forse investeringen en daarvoor is langdurig partnerschap een voorwaarde. Er is soms huiver bij gemeenten om een langdurig partnerschap aan te gaan omdat hierdoor een prikkel voor innovatie zou ontbreken omdat zorgaanbieders comfort zouden voelen. Door innovatie en behalen van transformatiedoelen expliciet te verankeren in de opdracht aan en samenwerking met zorgaanbieders, kunnen gemeenten dit voorkomen en de vrees voor dit gedrag wegnemen. Tegelijkertijd biedt de vorm van taakgerichte bekostiging in combinatie met langdurig partnerschap ook de kans om het gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen in bijvoorbeeld populatiegerichte bekostiging.

 

Zoals iedere variant van bekostiging in de zorg, zijn er kansen en risico’s bij het implementeren van een taakgerichte uitvoeringvariant. Wil je meer weten over de risico’s van de taakgerichte uitvoeringsvariant en wil je weten waar de kansen liggen bij deze uitvoeringsvariant? Wij houden ons al vanaf 2014 bezig met populatiegerichte bekostiging in het sociaal domein. En hebben een werkzaam model ontwikkeld waarbij het mogelijk is om in 5 jaar tijd door te ontwikkelen naar een populatiegerichte bekostiging. Het theoretisch kader en een praktisch instrument (de enige echte monitor maatschappelijk resultaat, nu Lorenzscan) is hiertoe al door ons in 2014 en 2015 ontwikkeld vanuit een programma gestuurde proeftuin in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis in opdracht van de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond. In 2016 al was onze monitor maatschappelijk resultaat prijswinnend model van de VNG! Al meer dan 10 jaar pleiten wij voor een populatiegerichte bekostiging in het sociaal domein en het is hoopvol dat we nu de beweging op gang zien komen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingjb Lorenz

Postbus 30223

3001 DE Rotterdam

010-3040186

www.jblorenz.nl

info@jblorenz.nl

Meer nieuws

Lorenz Scan

Met de Lorenz scans worden gevalideerde data en kengetallen op maat ontsloten voor diverse maatschappelijk relevante thema’s. Bekijk hieronder de video met uitleg.


Afbeelding

Wat doen wij?

Whitepapers