of 59130 LinkedIn

Voorgenomen wijzigingen Evaluatiewet WNT

Reageer

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in het voorjaar van 2016 het ontwerp van de Evaluatiewet WNT ter consultatie opengesteld. Deze consultatie is inmiddels afgerond. Het is nu wachten op de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Wij hebben echter onlangs begrepen dat het wetsvoorstel nog steeds bij de Raad van State ligt voor advies. Het lijkt daarom ook niet realistisch dat de Evaluatiewet WNT nog vóór 1 januari 2017 zal worden aangenomen. De uitbreiding van de reikwijdte van de WNT voor instellingen in de (semi)publieke sector zal dan ook nog niet kunnen worden doorgevoerd met ingang van 2017. Om WNT-instellingen toch goed voor te bereiden op de invoering van de Evaluatiewet WNT, zetten wij de voorgenomen wijzigingen op een rijtje.

 

Normering bezoldiging gewezen topfunctionarissen

Het begrip ‘gewezen topfunctionarissen’ komt te vervallen. Dit betekent dat de bezoldiging van gewezen topfunctionarissen uit dien hoofde niet meer hoeft te worden opgenomen in de jaarrekening van de instelling. In plaats hiervan zal de bezoldiging van voormalige topfunctionarissen die in dienst zijn gebleven van de instelling nog 4 jaar moeten voldoen aan het bezoldigingsmaximum en moeten worden verantwoord in de jaarrekening.

 

Afschaffing verbod variabele beloningen

Het verbod op variabele beloningen wordt afgeschaft. Het afspreken van variabele beloningen (o.a. een bonus) met een topfunctionaris wordt weer toegestaan mits zijn totale bezoldiging het bezoldigingsmaximum niet overschrijdt.

 

Uitbreiding toepassing reikwijdte WNT

Beheers- en houdstermaatschappijen van WNT-instellingen komen ook onder de reikwijdte van de WNT te vallen, mits zij een doorslaggevende zeggenschap hebben in de WNT-instelling en ten minste 50% van haar inkomsten afkomstig zijn van een WNT-instelling. Voorheen was dit niet het geval en betekende dit dat een bestuurder van bijvoorbeeld een holding die op haar beurt bestuurder was van een WNT-instelling niet zonder meer aan het bezoldigingsmaximum hoefde te voldoen.

 

Gelieerde instellingen

Alle groepsmaatschappijen zullen worden aangemerkt als gelieerde instellingen. De bezoldiging van een topfunctionaris van een groepsmaatschappij moet dan worden meegeteld bij de toetsing van zijn bezoldiging van een WNT-instelling. 

 

Cumulatie van functies

Er komt een absoluut bezoldigingsmaximum voor leidinggevende topfunctionarissen ongeacht het aantal functies dat in de (semi)publieke sector wordt vervuld. Mocht een topfunctionaris bij meerdere (semi)publieke instellingen werkzaam zijn dan mag de totale bezoldiging nooit hoger worden dan het bezoldigingsmaximum.

 

Anti-misbruik bepaling

Er wordt een anti-misbruik bepaling toegevoegd voor structuurwijzigingen. De instelling zal voortaan zelf moeten bewijzen dat een structuurwijziging niet tot doel heeft gehad om de WNT te omzeilen.

 

Zorginstellingen en WTZi

Voor zorginstellingen geldt dat niet alleen de WTZi-entiteiten onder de WNT vallen maar ook alle entiteiten die de zorg feitelijk (doen) uitoefenen.

Ten aanzien van bovenstaande voorgenomen wijzigingen moet wel een voorbehoud worden gemaakt, omdat het wetsvoorstel zoals dat ingediend gaat worden bij de Tweede Kamer nog niet bekend is.

 

Planning

Voor veel WNT-instellingen kan de Evaluatiewet WNT tot een substantiële uitbreiding van het aantal te controleren entiteiten en het aantal topfunctionarissen leiden. Door de vertraging in het wetsvoorstel kunnen deze wijzigingen pas op zijn vroegst voor het boekjaar 2018 worden ingevoerd. Mocht het wetsvoorstel alsnog medio 2017 worden aangenomen, dan mag aan de beperkende bepalingen geen terugwerkende kracht worden gekoppeld.

 

Meer informatie

Neem contact op met Victor Kradolfer of Ann Luys van BDO Legal: (073) 640 57 99.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Belastingplan 2019

De publieke sector staat voor grote uitdagingen en kan extra middelen goed gebruiken. Maar fiscaal gezien is de sector op zichzelf aangewezen. Meer weten?

Kijk op www.bdo.nl/belastingplan

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers