of 65101 LinkedIn

Opgavegericht werken; op weg naar een nieuwe organisatiefilosofie

Opgavegericht werken; op weg naar een nieuwe organisatiefilosofie.
BDO Accountants & Adviseurs Reageer

De samenleving verandert. Burgers worden steeds mondiger en vragen meer ruimte voor het tot stand brengen van eigen initiatieven en participatie in de beleidsvorming en uitvoering. De laatste jaren zien we dan ook een veranderende relatie tussen burgers, ondernemers en overheid. Dit geeft een groeiende behoefte aan betrokkenheid in sturing en uitvoering.

Takenpakket voor gemeenten breidt zich uit

In lijn met deze ontwikkeling is beleid en uitvoering dichter bij de burger gebracht en zijn taken gedecentraliseerd naar de ‘eerste overheid’; de gemeenten. Die verschuiving vindt voornamelijk plaats in het takenpakket van het Rijk naar de provincies en naar de gemeenten. Zo zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor werk en inkomen (Participatiewet), jeugdzorg (Jeugdwet) en ondersteuning van langdurige zieken en ouderen (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze decentralisaties hebben als gevolg dat steeds meer taken onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen en dat zij dit met minder middelen moeten uitvoeren dan voorheen voor deze taken beschikbaar was. En daar blijft het niet bij, want de komende jaren zullen nieuwe taken onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.

 

Deze toename in complexiteit van de maatschappelijke opgave leidt tot een zoektocht naar een efficiëntere manier van organiseren binnen overheden. 


Behoefte aan onderzoek naar opgavegericht werken

De decentralisaties en behoefte aan betrokkenheid van de burger zorgen ervoor dat gemeenten efficiënt moeten samenwerken op zowel bestuurlijk als op ambtelijk gebied. Een term die de laatste jaren steeds vaker gehoord wordt als het gaat om efficiënt organiseren in publieke organisaties is ‘opgavegericht werken’, een organisatieprincipe dat door overheden steeds vaker wordt gehanteerd als sturingsfilosofie (Bekkers, 2018). Omdat BDO als accountants- en adviesbureau actief is in de publieke sector heeft zij de behoefte dit onderwerp nader te analyseren. Op dit moment wordt er geen eenduidige betekenis van dit begrip. Zo wordt in de bestaande literatuur geen eenduidige definitie gehanteerd. Logischerwijs volgt hieruit de behoefte naar een concrete definitie van opgavegericht werken. Daarnaast belicht het huidige onderzoek de mate en manier van toepassing van deze sturingsfilosofie in Nederlandse publieke organisaties. Cijfers over het aantal organisaties dat opgavegericht werkt, of dat al stappen in de richting van de implementatie hiervan heeft gezet, zijn namelijk nog niet bekend. Naast de behoefte aan een definitie en inzicht in de mate van toepassing van opgavegericht werken binnen Nederlandse gemeenten en provincies, wordt onderzocht op welke manier opgavegericht werken het beste kan worden toegepast en of implementatie hiervan daadwerkelijk leidt tot verbetering in de organisatie.


Bekijk resultaten

Benieuwd naar de resultaten? Download het onderzoek.

DOWNLOAD ONDERZOEK


Contact

Anton Revenboer

Partner BDO Advisory - branchegroep Lokale overheid
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers