of 59179 LinkedIn

Nieuw begrip bouwterrein

Reageer

De levering van een onroerende zaak is als hoofdregel vrijgesteld van btw. De levering van een bouwterrein is daarop een uitzondering en daarom belast met btw. Vanaf 1 januari 2017 wordt het begrip bouwterrein ruimer uitgelegd. Er is dan eerder sprake van een bouwterrein. Hiermee dient nu al rekening te worden gehouden bij lopende projecten.

Huidig begrip bouwterrein

Op grond van de huidige btw-wetgeving is sprake van een bouwterrein als sprake is van onbebouwde grond:

  1. waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden; en/of
  2. ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond; en/of
  3. in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; en/of
  4. ter zake waarvan een omgevingsvergunning is verleend;

alles met het oog op bebouwing van die grond.

 

Nieuw begrip bouwterrein

Vanaf 1 januari 2017 wordt onder bouwterrein verstaan: Onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met één of meer gebouwen of een gedeelte van een gebouw.

Op het tijdstip van de levering dient te worden beoordeeld of sprake is van onbebouwde grond die bestemd is om te worden bebouwd. Hiervan is in ieder geval sprake als aan één van de vier voorwaarden uit de huidige wetgeving wordt voldaan. Ook uit andere objectieve gegevens kan blijken dat de koper de intentie heeft om de onbebouwde grond te bebouwen. De intentie kan bijvoorbeeld blijken uit de aanvraag van een omgevingsvergunning (deze hoeft dus nog niet te zijn verleend) of gemaakte architect kosten. In veel gevallen zal de intentie van de koper duidelijk zijn. Tot op heden kan de grond dan toch nog als niet-bouwterrein, vrijgesteld van btw worden geleverd. Als de intentie tot bebouwing duidelijk is, zal de grond vanaf 1 januari 2017 wel als bouwterrein kwalificeren. Partijen zullen dan rekening moeten houden met 21% btw in plaats van 6% overdrachtsbelasting. 

 

Het is van groot belang om de fiscale aspecten van de lopende projecten (waar bijvoorbeeld de inschrijving al is gestart) in kaart te brengen. Waar mogelijk kan nog worden gestuurd op een levering in 2016.

 

Contactpersoon:

Marco Beerens, Partner Belastingadvies - specialist btw BDO Breda

(076) 571 49 00 / marco.beerens@bdo.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Belastingplan 2019

De publieke sector staat voor grote uitdagingen en kan extra middelen goed gebruiken. Maar fiscaal gezien is de sector op zichzelf aangewezen. Meer weten?

Kijk op www.bdo.nl/belastingplan

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers