financiën / Partnerbijdrage

Afbakening Jeugdhulp

Wanneer is er sprake van jeugdhulp en wanneer niet?

17 februari 2022

Een nieuwe modelverordening Jeugdhulp ZHZ is klaar!

Voor de 10 samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid zijn we aan de slag gegaan met de afbakening van jeugdhulp. Wanneer is er sprake van jeugdhulp en wanneer niet? De jeugdwet heeft een open karakter en dat is heel mooi maar brengt ook dilemma’s met zich mee. En dat zijn niet alleen financiële dilemma’s; er zijn of dreigen serieuze arbeidsmarktvraagstukken op korte en middellange termijn waardoor de huidige verordeningen van deze gemeenten tegen het licht gehouden moesten worden en geactualiseerd.

Jb Lorenz voerde allereerst een bureauonderzoek uit naar stand van zaken rondom de verordeningen jeugdhulp bij de gemeenten in NL. Het merendeel van de verordeningen is na 2015 niet meer wezenlijk aangepast aan de inzichten en ervaringen die zijn opgedaan. Eén van de transformatiedoelen in het jeugddomein is normaliseren en demedicaliseren. Dat vraagt om gedragsverandering van zorgaanbieders, toeleiding, ouders en hun omgeving en nadere definiëring van wat jeugdhulp daadwerkelijk is. Een goede en heldere verordening biedt een raamwerk om de transformatiedoelen te realiseren. Bij dit traject hebben we waardevolle inzichten en praktijkervaring opgedaan rondom de totstandkoming van een nieuwe verordening jeugdhulp.

We hebben voor de 10 gemeenten een concept-modelverordening tot stand gebracht waarbij de navolgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

  • Scherpere regionale afbakening (en eventueel betere aansluiting op aanpalende beleidsdomeinen). Hierbij ook nadrukkelijk aandacht voor de systeemgrenzen met de Wmo, Wlz, Zvw, e.d. 
  • Duidelijkheid voor inwoners op welke jeugdhulp zij kunnen rekenen en waarop zij zelf en maatschappelijke partners (zoals onderwijs) kunnen worden aangesproken bij het opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. Wat kan er van opvoeders zelf verwacht worden (gebruikelijke zorg) en wanneer overstijgt dit de “normale” opvoeding (bovengebruikelijke zorg)?
  • Een duidelijk richtinggevend kader voor de toegang tot de jeugdhulp voor de jeugdprofessionals (en andere die betrokken zijn bij de toegang) en het aanbod jeugdhulpaanbieders.

Na het verzamelen van de input, is de verordening uitgebreid juridisch getoetst door Tim Robbe. Door toevoeging van zijn kennis als jurist en ruime ervaring met de uitvoering van de Jeugdwet, ligt er nu een robuuste modelverordening in de regio Zuid-Holland Zuid gereed die in proces is gebracht door het merendeel van de gemeenten ter vaststelling door de gemeenteraden. De verordening is te downloaden als whitepaper, samen met een presentatie over het proces van de totstandkoming van de verordening jeugdhulp, het raamwerk voor de nadere regels en het afwegingskader voor de uitvoeringspraktijk.

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw gemeente of regio en wilt u komen tot een robuuste en juridisch goed getoetste verordening jeugdhulp, Wmo of een integrale verordening Sociaal Domein? Neem dan contact op met Bianca den Outer via 010-3040186 of bianca@jblorenz.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.