financiën / Partnerbijdrage

Wat zijn de gevolgen van de Green Deal voor het Nederlandse kennisveld?

Wat zijn de gevolgen van de Green Deal voor het Nederlandse kennisveld?

27 november 2020
artikel-BB-green-deal-nov-2020.jpg

Sinds de lancering van de Green Deal, de Europese strategie voor verduurzaming, een jaar geleden is er veel meer duidelijk geworden rond dit grote ambitieuze allesomvattende plan. Neth-ER, Netherlands house for Education and Research, heeft de impact van de Green Deal op verschillende beleidsgebieden in beeld gebracht.

Sinds de lancering van de Green Deal is niet alleen de klimaatwet geïntroduceerd, maar voor ieder groen thema een bijpassende strategie die een bijdrage levert aan de klimaatdoelen. Hieronder vallen onder andere de Industriestrategie, het Actieplan Circulaire Economie en de biodiversiteitsstrategie. Ook heeft de Green Deal invloed op de Erasmus+ en Horizon programma’s met concrete ontwikkelingen die nu al ten uitvoer zijn gebracht. Zo heeft de EC onder andere een eenmalige Green Deal Call van € 1 miljard in het kader van Horizon 2020 gepubliceerd. Met deze call heeft de Green Deal betekenis voor het Nederlandse kennisveld.

 

Green Deal en de rol van het Onderwijs
Onderwijs speelt een rol in het bereiken van de klimaatdoelen. Zo riep het Europese Parlement al eerder op om Erasmus+ in te zetten tegen klimaatverandering, met aandacht voor de vergroening van studentenmobiliteit. Ook ziet het Parlement een rol voor het Europese Universiteiten-initiatief en de Centres of Vocational Excellence weggelegd om duurzame curricula op te stellen. Er wordt een  actieve rol bepleit voor de Europese onderwijs- en cultuurprogramma’s om de klimaatdoelen te behalen. Daarnaast wil de Commissie, in lijn met Green Recovery, ruimte maken voor leven lang leren in een groenere wereld na corona en een groene aanpak mogelijk maken via Next Generation EU: het Europees Herstelfonds.
Hiernaast wordt een nadruk gelegd op vaardigheden die aansluiten bij de groene transitie. De Skills Agenda besteedt aandacht aan vaardigheden die zijn gericht op industriële ecosystemen, groene transities – waaronder een rol in de groene renovatiegolf – en innovatie. Ook het Europees Sociaal Fonds + (ESF+), de opvolger van het huidige ESF-programma, sluit hierop aan. De Commissie had bovendien al eerder een fonds voor rechtvaardige transitie (JTF) opgezet, hoofdzakelijk is gericht op om- en bijscholing naar groene beroepen en vakgebieden. Nu wil zij het JTF aanvullen met € 10 miljard vanuit het Europees Herstelfonds.

 

Onderzoek als basis voor klimaatdoelen
De Green Deal is naast onderwijs ook onlosmakelijk verbonden aan onderzoek. Allereerst omdat de maatregelen die de Commissie neemt om de klimaatdoelen te bereiken worden bijgesteld op basis van onderzoeksresultaten, waaronder die van het Europees milieuagentschap en de wetenschappelijk hoofdadviseurs van de Commissie. Er wordt gekeken hoe wetenschappelijke instanties beter kunnen worden ingezet en hoe de wetenschap en het bedrijfsleven beter kunnen worden samengebracht. Een concreet voorbeeld hier van is de realisatie van het een kenniscentrum voor biodiversiteit. Daarnaast is onderzoek ook gekoppeld aan financiële percentages om de klimaatdoelen te volbrengen.

 

Onderzoek middels climate mainstreaming

In lijn met de Green Deal moet duurzaamheid in de Europese onderzoeksprogramma’s een basisthema worden. De Commissie maakt hierbij gebruik van climate mainstreaming: het gangbaar maken van klimaat in beleid en budget. Zo benoemt de Commissie in haar voorstel voor Horizon Europe dat climate mainstreaming op passende wijze wordt geïntegreerd in de inhoud van onderzoek en innovatie en wordt toegepast in alle fasen van de onderzoekcyclus. Daarbovenop geldt het no harm principle: onderzoeksinitiatieven die tegen de groene ambities indruisen, worden niet meer door de onderzoeksprogramma’s gefinancierd.

 

Kennis speelt een grote rol binnen strategieën en de Klimaatwet
De afgelopen maanden zijn er door de Commissie veel voorstellen voor de uitwerking van de Green Deal gepubliceerd. In zowel de strategieën, als ook de klimaatwet en de klimaatdoelen speelt kennis een grote rol. Sterker nog: alleen met behulp van onderzoek, onderwijs en innovatie kan de EU haar doelen behalen. Vindsubsidies volgt de ontwikkeling van deze voorstellen tot concrete programma’s waarin kansen liggen voor het kennisveld, bedrijfsleven en decentrale overheden.

 

Download ook de whitepaper van Vindsubsidies over de Green Deal om meer te lezen over de kansen binnen de EU Green Deal voor gemeenten en provincies.

 

Bron: Neth-ER.eu

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.