of 59250 LinkedIn

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

We leven in een tijdperk van grote maatschappelijke veranderingen. Of het nu gaat om de energietransitie, de zorg voor kwetsbaren, de leefbaarheid en veiligheid of de inrichting van onze leefomgeving, om succesvol te zijn moeten deze opgaven voldoende draagvlak hebben in de samenleving. Daarvoor is een nieuwe verstandhouding tussen burger en lokaal bestuur nodig.

 

De burger moet niet alleen worden geïnformeerd, maar worden gezien als gelijkwaardige partner die meedenkt, meewerkt en initiatief neemt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur. Dat is de nieuwe realiteit waaraan de lokale democratie zich zal moeten aanpassen.

 

Om hieraan een impuls te geven organiseert Binnenlands Bestuur, het Nederlands Gesprek Centrum en het ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. In een vijftal middagbijeenkomsten rondom verschillende thema’s en op verschillende plaatsen in het land verkennen we hoe de betrokkenheid van de burger eruit kan gaan zien. Welke initiatieven spelen er, wie neemt het voortouw, hoe verloopt de samenwerking tussen burger en bestuur en wat leveren de projecten op? Welke vernieuwingen van het lokaal bestuur zijn er voor nodig?


Doordat de ervaringen van de ene bijeenkomst uitgangspunt vormen voor de volgende bijeenkomst ontstaat een estafette van succesvolle aanpakken van burgerparticipatie en vernieuwing van de lokale democratie.

De middagbijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is mee te praten over nieuwe verhoudingen tussen burgers en bestuur en geïnteresseerd is in de vele voorbeeldprojecten die er zijn op dit gebied.

 

Afbeelding      Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Sessies en thema's

Samenwerken in het sociaal domein

Datum: 19 september 2018
Locatie: Gemeentehuis Leeuwarden
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen

Afbeelding

Friesland is voorloper op het gebied van het betrekken van bewoners bij het sociaal domein, daarvan zijn vele voorbeelden in deze provincie. In het Armoedepact Leeuwarden komt een groot aantal maatschappelijke organisaties, burgers en overheid regelmatig samen om ambitieuze doelen te bereiken, zoals dat geen kind in armoede zal opgroeien. In de Dream Machine bestuderen lectoren van de Hogeschool Leeuwarden samen met burgers, overheid en maatschappelijke organisaties hoe professionals op het sociale domein moeten worden opgeleid: een unieke samenwerking. Nieuw is ook een veel sterkere focus op tevredenheid van cliënten van WMO en Jeugd, dit levert verrassende inzichten op. In Súdwest Fryslân, wat betreft oppervlakte de grootste gemeente van Nederland, wordt het sociaal domein gebiedsgericht aangepakt. Tot slot zijn er ook voorbeeldprojecten uit andere delen van Nederland, zoals Deurne, waarin gesprekssessies met burger al tot diverse beleidswijzigingen hebben geleid. Deze en tal van andere succesvolle initiatieven op het gebied van bewonersparticipatie in het sociaal domein worden belicht en besproken tijdens deze middag in Leeuwarden. In kleine groepen spreekt u met voorbeeldprojectleiders en andere betrokkenen hoe projecten verder gebracht kunnen worden. 

 

Draagvlak voor de energietransitie

Datum: 1 november 2018
Locatie: Gemeentehuis Amersfoort
Dagvoorzitter: Hans Kennepohl

 

Afbeelding

Niemand kan er meer omheen: de Nederlandse samenleving zal de komende jaren drastisch moeten veranderen. Burgers, bedrijven en lokale overheid moeten samenwerken in duurzame en energievriendelijke initiatieven. Een van de landelijke voorlopers is Meentkracht uit Hilversum, waar veel ervaring is opgedaan. Bewonersvereniging de Windvogel is bijzonder omdat zij principieel uitgaan van minimaal 50 procent eigenaarschap van bewoners. Zij zijn bij veel initiatieven betrokken, zoals Rijne Energie (www.rijne-energie.nl), een groot windproject met veel weerstand en dus interessante inzichten. Misschien wel een van de meest actieve buurten van Nederland is het Soesterkwartier uit Soesterberg. Op energiegebied gebeurt daar veel: uiteraard zon en wind, maar ook deelauto's. Deze en tal van andere succesvolle initiatieven op het gebied van energie worden belicht en besproken tijdens deze middag over energie in Amersfoort. In kleine groepen spreekt u met burgers en ambtenaren hoe projecten verder gebracht kunnen worden.  

 

Veiligheid en leefbaarheid als coproductie

Datum: 22 november 2018
Locatie: Debatcentrum Arminius
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen

 

Afbeelding

Op gebied van leefbaarheid en veiligheid heeft Rotterdam misschien wel de grootste transitie doorgemaakt van heel Nederland, het sentiment rondom deze stad is omgeslagen van negatief naar positief. Betrokkenheid van de burger is hierin essentieel geweest. Zo is bedrijventerrein Spaanse Polder in nauwe samenwerking met ondernemers terugveroverd op de criminelen en opnieuw tot bloei gebracht. In de wijk Middelland is geëxperimenteerd met een buurtbudget. Hangjongeren zijn betrokken bij de buurt door hen verantwoordelijkheid te geven. Tal van succesvolle initiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid worden belicht en besproken tijdens deze middag. In kleine groepen spreekt u met burgers en ambtenaren hoe projecten verder gebracht kunnen worden.

       

Onze omgevingswet
Datum: 13 december 2018
Locatie: Gemeentehuis Haarlem
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen
Opening door:

 

Afbeelding

Nergens is de inbreng van de burger zo noodzakelijk als bij de inrichting van de openbare ruimte. De omgevingswet heeft geen vast protocol over de rol van de burger. Het wordt juist aan iedere gemeente zelf overgelaten om daar samen met de burger vorm aan te geven. De veranderende samenleving vraagt immers om een nieuwe rolverdeling tussen overheid, inwoners en bedrijven. Steeds meer wil men al in het voortraject betrokken worden als gelijkwaardige partner. Bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving wordt zo vooraf draagvlak gecreëerd en over en weer gewerkt vanuit vertrouwen. Participatie is dan ook een kernbegrip van de Omgevingswet. Haarlem pioniert voor de Omgevingswet met overheidsparticipatie. Hoe kun je als gemeente met succes initiatieven vanuit de samenleving faciliteren? En: welke rol spelen de ruimere kaders van de Omgevingswet daarbij?

 

 

Kompas 2019
Datum: 17 januari 2019 
Locatie: Kasteel Helmond
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen
Opening door: Eric de Kluis

 

AfbeeldingDe lokale democratie verandert. Burgers nemen er niet langer genoegen mee eens in de vier jaar gehoord te worden, maar willen continu bij het lokaal beleid worden betrokken. Van september tot en met december zijn Binnenlands Bestuur, het Nederlands Gesprek Centrum en het ministerie van Binnenlandse Zaken door Nederland getrokken met de Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Bij elk van deze bijeenkomsten stond de vernieuwing van de lokale democratie en de rol van de burger bij een van de grote maatschappelijke veranderingen centraal. Tijdens deze slotconferentie in Helmond worden de conclusies van deze sessies gepresenteerd en bekijken we hoe we de ervaringen van de ene transitie toepasbaar zijn bij de andere transitie. Kunnen de ervaringen met burgerparticipatie in het sociaal domein worden gebruikt bij de invoering van de omgevingswet? Kunnen coproducties tussen burger en overheid op het gebied van leefbaarheid en veiligheid dienen als model voor de lokale samenwerking rondom de energietransitie? 

Tijdens deze middag wordt ook de Beste Lokale Bestuurder 2018 bekendgemaakt.

 

Algemene informatie

Deelname is gratis en mogelijk voor één of meerdere sessies. U kunt kiezen tussen de volgende sessies:

 

Afbeelding

 

19 september 2018

Samenwerken in het sociaal domein

Gemeentehuis Leeuwarden

 

1 november 2018

Draagvlak voor de energietransitie

Gemeentehuis Amersfoort

 

22 november 2018

Veiligheid en leefbaarheid als coproductie

Debatcentrum Arminius

 

13 december 2018

Onze omgevingswet

Gemeentehuis Haarlem

 

17 januari 2018

Lokale democratie; een nieuwe start

Kasteel Helmond

 

 

Tijd: 12:30 - 17:00 uur
Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding