of 59179 LinkedIn

Ook voor gemeenten lonkt de ‘methode Duisenberg’

Pieter Duisenberg, Marcel van den Heuvel Reageer

'Versnippering en vrijblijvendheid in de wijze waarop de financiële administraties van de gemeente waren ingericht'; 'onvoldoende aandacht van college, raad en ambtelijke top'; 'onduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk was'. Dat waren vorig jaar de harde conclusies van de enquêtecommissie van de Amsterdamse raad die onderzoek deed naar de chaos in “de financiële functie”: het huishoudboekje van de gemeente.

De enquêtecommissie vindt dat dat beter kan en beter moet. En niet alleen in Amsterdam bestaat de behoefte bij raadsleden om meer greep te krijgen op de financiële huishouding van het lokaal bestuur, we horen deze roep uit het hele  land.

 

De meest opmerkelijk conclusie was wel het gebrek aan interesse van de politiek voor de ‘pecunia’. Slechte leesbaarheid en transparantie van de financiële stukken bleken de belangrijkste oorzaak van die desinteresse voor de Amsterdamse begroting die inmiddels wel was gegroeid tot een omvang van ruim 6 miljard.

 

Opmerkelijk genoeg speelde dezelfde frustraties een paar jaar eerder in de landelijke politiek.

 

De Kamercommissie besloot destijds tot het invoeren van de zogenoemde ‘Duisenberg methodiek’ : twee commissieleden, één van de regeringscoalitie en één van de oppositie, fungeren als een audit-commissie en gaan als rapporteurs te werk. Aan de hand van een checklist kijken de beide leden of beleidsdoelen duidelijk zijn geformuleerd; of deze zijn gehaald; welke prestaties worden beoogd en welke ook daadwerkelijk worden geleverd; wat de kosten zijn; of het gevoerde beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is; en welke conclusies kunnen worden getrokken voor toekomstig beleid.

 

Kamervoorzitter Arib gaf bij haar aantreden al aan dat zij de methode Kamerbreed wil inzetten. En ook de Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002-2014 schreeuwt in haar analyse in feite om een ‘methode Duisenberg’ voor in Amsterdam. De Amsterdamse rekeningencommissie ging hiermee aan de slag. Uitgangspunt was het versterken van de controlerende taak van de gemeenteraad.

 

Met de ontwikkeling van de laatste jaren waarbij steeds meer zorgtaken overgaan naar de gemeenten en waarbij steeds complexere samenwerkingsvormen ontstaan, is het cruciaal de controlerende taak van gemeenteraadsleden verder te professionaliseren. De ‘methode Duisenberg’ draagt daar aan bij, maar voor het uitvoeren van de analyses is wel adequate ondersteuning nodig.

 

Net zoals de rapporteurs bij de rijksbegroting in de Tweede Kamer worden ondersteund door een professioneel bureau, heeft de gemeenteraad eenzelfde ondersteuning nodig wil de methode Duisenberg op lokaal niveau haar vruchten afwerpen. Dit bureau zal de Amsterdamse rapporteurs ondersteunen bij de voorbereiding van de behandeling van de begroting en de rekening. De rekeningencommissie stelde de Amsterdamse raad daarom voor om analoog aan de Tweede Kamer een gemeentelijk Bureau Ondersteuning Onderzoek Raad op te richten.

 

Amsterdam gaat in 2017 starten met de ‘methode Duisenberg’ bij drie raadscommissies in het sociale als het fysieke domein. De rapporteurs commissies zullen door raadsleden uit alle diverse partijen worden bemenst. Na elk ‘project’ waarbij het bureau wordt betrokken, vindt een evaluatie plaats. De eerste algehele evaluatie van de Amsterdamse variant van de ‘methode Duisenberg’ vindt eind dit jaar plaats.

 

De politiek inhoudelijker, levendiger en doelgerichter maken. Hierdoor wordt de betrokkenheid van politici versterkt. Dat was destijds voor zowel de Kamer, als nu ook de gemeente Amsterdam, het doel van het toepassen van de ‘methode Duisenberg’. En natuurlijk transparanter, niet alleen voor politici, maar vooral voor de burger.

 

Pieter Duisenberg is lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Woordvoerder Onderwijs & Wetenschap en voorzitter van de Kamercommissie Financiën

 

Marcel van den Heuvel is gemeenteraadslid in Amsterdam voor D66. Voorzitter van de raadscommissie Financiën en vml. voorzitter van de Rekeningencommissie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.