of 64621 LinkedIn

Wet Huis voor Klokkenluiders versus integriteitsbeleid

J. Coopmans 1 reactie

In Binnenlands Bestuur d.d.  22 juli 2006 worden onder de kop "aandacht voor integriteit mag onsje meer" op basis van een enquête onder de burgemeesters van 32 kleine- en middelgrote gemeenten conclusies getrokken over het integriteitbeleid : gemeenten kunnen meer doen aan hun beleid omtrent integriteit, de vereiste aandacht is er niet altijd door ontbreken van jaarverslagen, jaarlijkse budgetten en integriteitsfunctionarissen.

Capra relativeert in het artikel de uitkomsten en stelt onder andere "veruit de meeste ambtenaren zijn integer". Artikel 125quater van de Ambtenarenwet bevat voor gemeenten verplichtingen tot het voeren van een integriteitsbeleid en het jaarlijks afleggen van verantwoording daarover.  De vraag is waarom er geen verantwoording wordt afgelegd en hoe erg is het dat dit niet gebeurt. Waarom wordt wel een jaarrekening opgesteld en geen jaarverslag integriteit ? Is geld belangrijker ?  

 

In het artikel wordt geen aandacht geschonken aan de omgekeerde situatie, namelijk dat ambtelijk klokkenluiders  een (maatschappelijke) misstand melden en daardoor ontslagen worden. In zo'n situatie kan sprake zijn van een integriteitsschending door het bevoegd gezag. In de afgelopen decennia en uit literatuur is gebleken dat klokkenluiders hoogstzelden erkenning en bescherming van werkgevers en rechters kregen.   


Juist daarvoor is per 1 juli 2016 de wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden.

Weg met de lappendeken aan externe onderzoeksinstituties maar met een gespecialiseerd onderzoeksinstituut met vergaande onderzoeksbevoegdheden die eerstgenoemde instituties meestal niet hebben. Met verder een groot verschil : een integere klokkenluider die een melding doet mag niet benadeeld worden.

 

Overheden die wettelijke/eigen integriteitsregels schenden verliezen hun eigen geloofwaardigheid.

Voordat een klokkenluider zich tot het Huis kan wenden moet het bestuursorgaan zelf eerst de interne route bewandelen. Een aanpak die strookt met het systeem van de Algemene wet bestuursrecht : bij bestuursbesluiten en klachten eerst een verplichte bezwaarschriftenprocedure resp. interne klachtbehandeling.


Een lerende organisatie heeft er immers baat bij om eerst zelf te (laten) onderzoeken of een bestuursbesluit correct is genomen en of een klacht (on)terecht is (interne 'check and balances').    

 

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) is een van de basisnormen voor het openbaar bestuur. P&O' ers zijn vaak zelf betrokken bij ontslagprocedure en meldprocedure in éénzelfde zaak. Dat kan leiden tot op grond van de Algemene wet bestuursrecht verboden vooringenomenheid/belangenverstrengeling. De uitoefening van de functie van vertrouwenspersoon voor klokkenluiders door een coördinator P&O is volgens de Nationale ombudsman in strijd met het vereiste van onpartijdigheid.

 

Van belang is dat advocatenbureaus die worden ingeschakeld in het kader van een ontslagzaak  professioneel werk leveren door te adviseren conform het geldend arbeidsrecht en jurisprudentie (dejuridiseren). In plaats van elke opdracht voetstoots accepteren, dure uren maken en declareren (juridiseren). Soms worden door gemeenten volstrekt onnodig tonnen uitgegeven aan ontslagprocedures waar het algemeen belang niet mee gemoeid en gebaat is. Slechts advocaten(bureaus) zijn daar goed mee.      

       

Integriteitbeleid is gebaat met maximale openheid en objectieve verantwoording richting iedereen.   

Een jaarverslag integriteit draagt bij aan bewustwording en draagvlak bij alle geledingen : medewerkers, leiding, bestuur en volksvertegenwoordiging hetgeen in lijn is met de wet Huis voor Klokkenluiders.   

 

J. Coopmans           

 

   

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marquis de Canteclaer op
Alle maatregelen, jaarverslagen en boekhoudkundige minkukelarijen ten spijt is er voor integriteit maar één ding nodig: eerlijke mensen en geen bestuurders die begluurders werden.Selectie op kwaliteit is beter dan brandweermaatregelen