of 63082 LinkedIn

Veel leveranciers laks met NUP-standaarden KING

Leveranciers die hebben beloofd te voldoen aan de standaarden voor Operatie NUP blijven wat twee belangrijke standaarden betreft veelal in gebreke, stelt KING.

Leveranciers die in een convenant met KING hebben beloofd te gaan voldoen aan de standaarden voor Operatie NUP (de realisatie van de e-overheid), blijven wat twee belangrijke standaarden betreft veelal in gebreke, blijkt uit een KING-onderzoek.

Zaakgerichte standaard

In het convenant, initieel vastgelegd in maart 2012, hebben leveranciers zich voor de NUP-bouwstenen (en later ook de oplossingen voor in het sociaal domein) vastgelegd op het ontwikkelen en implementeren van standaarden in hun software. Dat gebeurde in samenwerking met KING, samenwerkingsverbanden en gebruikersverenigingen. Van het dozijn standaarden waarover via 'addenda' planningsafspraken zijn gemaakt heeft KING nu van twee daarvan gericht gekeken hoe ver de leveranciers daarmee zijn gevorderd; de 'Zaak en Documentservices' en 'MijnOverheid/Lopende Zaken'. 

3 van de 22
Dat valt tegen. Van de 22 leveranciers die het convenant hebben ondertekend, inclusief het addendum voor de standaard Zaak- en Documentservices, voldoen er inmiddels drie aan de standaard. Negen zijn er nog bezig en de overige tien hebben nog geen zichtbare actie ondernomen. En dat terwijl het volgens dat addendum per 1 juli klaar had moeten zijn. Voor gemeenten is de standaard belangrijk bij het kiezen van software voor het zaakgericht werken, waarbij veelal met andere systemen gekoppeld moet worden.

Testinspanningen
Het addendum Mijn Overheid/Lopende Zaken is voor veertien leveranciers ondertekend. Slechts vijf van hen voldoen per 1 juli volledig. Twee zijn er nog bezig en zeven hebben nog geen zichtbare actie ondernomen. De onderzoekers van KING hebben onder andere gekeken naar de testinspanningen die de leveranciers zich getroost hebben. Hun conclusie is niet bepaald positief.

Verwachtingen gewekt 

'Op grond van de geconstateerde feiten is maar één conclusie mogelijk: de realisatie van de standaard Zaak- en Document services 1.0 laat zien dat een aanzienlijk aantal door leveranciers aangeboden producten, niet voldoet aan de standaard. Dat geldt in feite ook voor de standaard MijnOverheid/Lopende Zaken. Opvallend is dat de ondertekenaars van convenant en addenda wel snel hun producten hebben vermeld in de Softwarecatalogus, maar veel minder vaart zetten achter het ook feitelijk waarmaken van de verwachtingen die zij daarmee wekken. Opmerkelijk is het grote aantal leveranciers dat feitelijk geen enkele actie heeft ondernomen om de afspraken van het convenant en de addenda na te komen.' 

Afstemsessies
De belangrijkste aanbevelingen van KING om aan de laksheid van de leveranciers wat te veranderen zijn nut en noodzaak van de standaarden nog eens onder de aandacht brengen en op korte termijn 'afstemsessies' te organiseren om te zien waar nu het probleem ligt. Gemeenten zouden de standaarden en bijbehorende testrapporten explicieter in hun aanbestedingen moeten noemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Harm Steijn (IPM) op
Vraag de eigen leverancier naar de redenen waarom ze nog niet voldoen aan de afspraken gemaakt in het convenant. Ik ga het mijn leverancier in ieder geval voorleggen. Wij als overheidsorganisaties hebben immers ook de plicht dit proces te bevorderen! Dus mailen/bellen, en vraag!
Door Kees Groeneveld (Leveranciersmanagement) op
Beste Jeanette,

Dat is lastig te beoordelen: In het algemeen kun je stellen dat er nog veel maatwerk in het land gebruikt wordt (of een dialect van een standaard) tussen oplossingen van leveranciers. Waar we als gemeenten baat bij hebben is het consequent toepassen (en door expliciet te vragen naar positieve testrapporten uit het stuftestplatform) van standaarden. Alleen op die manier kunnen we zorgen dat er geen maatwerk en duur onderhoud meer benodigd is

Beste Mark,

Bijgaand nog de link naar het rapport: https://www.kinggemeenten.nl/sites/king/files/De …

De drie leveranciers die voldoen: Zijn BCT, Centric en Metaobjects.
Door P.J. Westerhof (Projectmanager Sr.) op
Uit eigen ervaring. Nu moeten we wél goed beseffen dat we al een aantal jaren bezig zijn.
Diegenen die doen alsof ze het niet begrijpen diskwalificeren zich automatisch. Zowel Opdrachtgever als Leverancier. Dat mag dan best aan de grote klok worden gehangen.

Als het aan de Leverancier schort is het makkelijk: uitsluiting van offerte/aanbesteding.
Als het aan de Opdrachtgever ligt mag de Leverancier best een klacht indienen. Daarnaast bieden de meeste trajecten ruimte voor vragen. Als de Leverancier dan meldt 'Uw vraagstelling deugt niet' of 'Uw vraagstelling geeft ons aanleiding tot de volgende randvoorwaarden' verdient een plusje achter de naam.

Want laten we wel wezen, te vaak zitten er aan opdrachtgeverszijde de verkeerde personen aan tafel. En in alle andere gevallen is betrokkene méér dan blij met een Leverancier die méédenkt.
Regievoering is een vak, dat lukt alleen met partijen die elkaar helpen.
Door Herman Timmermans (Adviseur Compliancy ) op
De rapportage die KING afgelopen vrijdag publiek heeft gemaakt gaat over Zaak Document Services, oftewel de standaard die geldt voor zaaksystemen en applicaties die daaraan gerelateerd zijn. Je kunt natuurlijk ook nog naar andere standaarden zoals BAG-WOZ gaan kijken maar dat is op dit moment even niet aan de orde. De essentie van de KING rapportage is dat er afspraken zijn gemaakt tussen leveranciers en KING (namens de gemeenten). De rapportage laat zien dat die afspraken nog niet helemaal zijn nagekomen (om het voorzichtig uit te drukken).
De rapportage is niet bedoeld om leveranciers in de tang te nemen. Ook gemeenten als opdrachtgever zullen zich meer rekenschap moeten geven van hun verantwoordelijkheid om standaarden te implementeren. Het gaat hier dus niet om ‘wie krijgt de schuld of de zwarte piet’ (ik bedoel die uit het kaartspel), maar hoe kunnen we samen (leveranciers, opdrachtgevers en KING) de slag maken om juist deze standaard versneld ingevoerd te krijgen. De rapportage laat zien dat dat meer tijd en moeite kost dan bij de ondertekening van de standaard voorzien en afgesproken. KING heeft juist de standaard Zaak Document Services gekozen omdat juist die standaard een cruciale rol speelt in het kader van zaakgericht werken. Ik durf de stelling aan dat een groot aantal implementaties van zaaksystemen niet het resultaat oplevert dat ervan verwacht kan en moet worden. Eén van de oorzaken daarbij is dat er te weinig is gestandaardiseerd. Natuurlijk kun je je afvragen of alles wat al is geïnstalleerd nog aan de standaard moet gaan voldoen. Die vraag mogen opdrachtgevers en leveranciers beantwoorden. Echt relevant is , dat alle versies van zaaksystemen en applicaties, die de standaard Zaak Document Services 1.0 zeggen te ondersteunen (zie www.softwarecatalogus.nl) z.s.m. en aantoonbaar voldoen aan die standaard. Dat garandeert dat we een belangrijk deel van de interoperabiliteitsproblemen tussen applicaties op termijn kwijtraken. En dat is weer voordelig voor zowel leveranciers als opdrachtgevers.
Door Jeannette van den Beuken (Projectleider) op
Via de KING-site is de rapportage in te zien. Daarin zijn de leveranciers genoemd die al dan niet voldoen.
De vraag is dan nog hoe zich dit verhoudt tot de praktijk. In onze gemeente is een koppeling o.b.v. zaak-documentservice 1.0 gelegd die in productie is en werkt, waarbij drie leveranciers zijn betrokken. Een daarvan voldoet volgens de rapportage van KING, een voldoet maar beperkt en een voldoet helemaal niet. Heel bijzonder!!
Door Mark Uiterwijk Winkel (Teammanager ICT ) op
Inderdaad opvallend. Onmiddellijk vraag ik mij af: welke leveranciers voldoen wel aan bepaalde koppelvlakken en waarom lopen Leveranciers achter de feiten aan? Vanuit mijn leveranciers achtergrond uit het verleden bij Pinkroccade weet ik ook dat de werkelijkheid wat weerbarstiger is dan op het eerste gezicht lijkt. Enkele voorbeelden: overeengekomen standaarden blijken achteraf niet te kloppen (slechts enkele leveranciers zijn echt bereid veel energie te steken aan de medewerking aan de totstandkoming van standaarden), of testfaciliteiten in de volledige keten worden onvoldoende gefaciliteerd (prachtige kans voor KING lijkt mij). Een voorbeeld uit mijn oude praktijk is wel BAG-WOZ, wel kunnen testen op BAG berichten via het testplatform maar niet de verwerking van BAG en WOZ; gemeenten die standaarden in aanbestedingen opnemen maar begrijpelijkerwijs als blijkt dat een leverancier niet voldoet dit met de mantel der liefde bedekken, met natuurlijk een precentwerking naar andere leveranciers; de complexiteit van alle standaarden en samenhang. Gemeenten die standaarden maar de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden intern niet op orde hebben (Oracle versie om wat te noemen). Achterblijvende adoptie omdat er in de markt wl van alles wordt gevraagd maar als puntje bij paaltje komt alle projecten doorschuiven. Overigens zijn niet alle leveranciers en gemeenten zo 'slecht bezig' hoor.... Het tempo ligt alleen veel lager dan wellicht gewenst. Daar komt de kern van het issue volgens mij: ga in gezamenlijkheid eens kijken naar de realiteitszin van de ambities die er in Nederland zijn. In Tilburg hadden wij deze week twee ' grote' leveranciers (Pink en Centric) op bezoek die zonder naar elkaar te wijzen!!! Samen met onze ICT teams aan de slag gingen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. ICT blijft gewoon lastig, blijf elkaar opzoeken en ga als gemeente met realisme kijken naar planningen en ambities! We houden elkaar in een wurggreep lijkt het soms. Wat ik in dit artikel overigens mis zijn de namen van de leveranciers die aan het CMIS koppelvlak voldoen. Of heb ik daar overheen gekeken in al mijn enthousiasme!
Door Eddy Hoogendijk (Adviseur verandermanagement voor veranderingen binnen de overheid) op
Mee eens. Maak de resultaten maar openbaar. Werkt alle kanten op ten goede:
- gemeenten zien welke leveranciers serieus & betrouwbaar zijn
- compliment voor die leveranciers
- prikkel voor de achterblijvers
Door Klaas Pol (Strategisch Adviseur informatie) op
Teleurstellend wat deze leveranciers presteren. Ik stel voor dat we deze 'zwarte lijst' prominent op de site van KING publiceren. Wel toezeggen, maar niet prsteren, terwijl gemeenten hen hard nodig hebben.