of 63966 LinkedIn

RvS keurt adres-gekoppelde afvalpas Arnhem goed

De Raad van State keurt het koppelen van een afvalpas aan het woonadres van bewoners goed. In het hoger beroep dat inwoner Michiel Jonker aanspande gaf de rechter gemeente Arnhem gelijk. Privacy van bewoners zou volgens de Raad van State niet in het geding zijn.

De Raad van State keurt het koppelen van een afvalpas aan het woonadres van bewoners goed. In het hoger beroep dat inwoner Michiel Jonker aanspande gaf de rechter gemeente Arnhem gelijk. Privacy van bewoners zou volgens de Raad van State niet in het geding zijn.

Bezwaar tegen datasysteem
Jonker wilde niet dat door de gemeente in een centraal databestand wordt bijgehouden op welke plekken en tijdstippen hij zijn huisvuil wegbrengt naar afvalcontainers. Met name het idee dat zijn aanwezigheid of afwezigheid in een datasysteem terecht zou komen dat gehackt zou kunnen worden staat hem niet aan. Ook vraagt hij zich af waarvoor deze gegevens in de toekomst zullen worden gebruikt. Hij vroeg om het afzien van het nieuwe afvalsysteem en wilde anders anonieme afvalpassen voor bewoners. Het college gaf in een brief aan dat de wensen niet gehonoreerd werden.


Geen formeel besluit

De RvS stelt dat gemeente Arnhem nooit een formeel besluit heeft genomen en dat er daarom ook geen bezwaar tegen gemaakt kan worden. 'Bij het aanbieden van de afvalpas bij een ondergrondse afvalcontainer worden persoonsgegevens geregistreerd. De registratie is op zichzelf beschouwd niet op rechtsgevolg gericht', zo schrijft de RvS. 'De Afdeling stelt vast dat met de geregistreerde gegevens wordt bepaald welke inzamelingsroute wordt gevolgd en in welke wijk voorlichting over restafval zal worden gegeven. Hiermee wordt geen wijziging in de rechtspositie van de gebruikers van de afvalpas bewerkstelligd, zodat geen rechtsgevolg ontstaat.'

 

Stichting Privacy First noemt in een persbericht de uitspraak 'kafkaësk' en stelt dat deze in strijd is met het recht op privacy.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michiel Jonker op
Hier volgt een update, omdat er in Binnenlands Bestuur geen bericht over heeft gestaan. Op 9 september 2016 (een kleine week geleden) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), na een hernieuwd handhavingsverzoek van mijn kant, aangekondigd voornemens te zijn om handhavend op te treden tegen het huidige afvalpas-systeem van de gemeente Arnhem.

De AP heeft geconstateerd dat er, ook na de kleine aanpassing die de gemeente in juli van dit jaar heeft aangebracht in het systeem, nog steeds sprake is van een overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Meer informatie op de site van Stichting Privacy First: https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/wetg …
Door Michiel Jonker op
@ Marco
Je klinkt een beetje boos. Dat mag. Maar ik heb toch echt een heel andere argumentatie gebruikt dan die, die jij me in de mond probeert te leggen.

Als het gaat om de vraag of rechtspraak onafhankelijk is, is het op zich niet van belang of ik gelijk krijg of niet. Het gaat dan om de redenen die de rechters aanvoeren ter motivering van hun uitspraak, en hoe die redenen zich verhouden tot de wet èn tot de wensen van het bestuur.

Als je waarneemt dat de wensen van het bestuur (de executieve) wat al te vaak lijken te bepalen hoe bestuursrechters de wet interpreteren, dan is dat een signaal dat er geen sprake meer is van echt onafhankelijke bestuursrechtspraak. Deze reactierubriek is niet de juiste plaats om dit verder uit te diepen. Wel kan ik je zeggen dat ik me baseer op mij bekende casuïstiek - waarvan de uitspraak van de RvS in deze zaak een voorbeeld is.
Door Marco op
Ja hoor, je hebt een mening (slechts) en als je dan geen gelijk krijgt, zijn degenen waarvan je geen gelijk krijgt uiteraard niet onafhankelijk. Een veel te makkelijke stelling van iemand die het niet kan verkroppen dat ie geen gelijk heeft gekregen, waar ie het (kennelijk) ook niet heeft. Slechts als ie gelijk had gekregen, zouden de rechters in NL onafhankelijk zijn geweest... ja hoor.........Dit is gewoon geneuzel en misbruik van recht en gemeenschapsgeld geweest, dat aan veel fundamentelere en veruit betere zaken uitgegeven had kunnen worden.
Door Michiel Jonker op
@ Math Oehlen en Jan (beleidsmakers afval)

Als burger heb ik ook twijfels ten aanzien van het huidige nut van bepaalde vormen van afvalscheiding, maar mis de deskundigheid om daar wat van te vinden. Ik heb wel het Afvalplan 2012-2020 van mijn eigen gemeente (Arnhem) bestudeerd, maar daaruit wordt niet duidelijk wat er eigenlijk met het aldus gescheiden ("omgekeerd") ingezamelde afval GEBEURT.

Wat me in ieder geval opvalt, is dat de gemeente wel een systeem verplicht stelt waarvoor burgers extra dingen moeten doen, maar het niet nodig vindt om duidelijk (concreet) uit te leggen hoe en waarom dat in de praktijk economisch of milieutechnisch voordeel oplevert. Vindt de gemeente ons daar te dom voor? Maar wij worden als burgers toch geacht te "participeren"?

De vragen over persoonsgegevens die ik in mijn bezwaar- en beroepschrift aan de gemeente had gesteld, en waarop ik van de gemeente telkens geen antwoord kreeg, werden door de Raad van State ter zitting opnieuw aan de gemeente gesteld. Ook de RvS kreeg van de gemeente geen antwoord. Bijvoorbeeld basale vragen als: "Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?" en "Welke instanties en welke functionarissen binnen die instanties hebben toegang tot de verzamelde gegevens?"

Ik vermoed dat de gemeente net zo min grondig heeft willen nadenken over de concrete effecten van de ingevoerde methodiek waar het gaat om wat er met het afval zelf gebeurt, als waar het gaat om wat er met de verzamelde persoonsgegevens gebeurt.

Er is mijns inziens sprake van een mentaliteit die je bij overheden veel ziet: wel dingen aan burgers willen opleggen, maar niet eerst goed nadenken of, en zo ja waarom dat eigenlijk nodig is, en of er misschien betere alternatieven zijn.

Beleidsvormingsprocessen worden vaak in fraaie, exact aandoende schema's en stroomdiagrammen weergegeven (de "beleidscyclus" en zo), maar in de praktijk lijkt er vaak sprake van een irrationeel groepsproces van een select clubje bestuurders en ambtenaren, leidend tot een tunnelvisie die zij vervolgens niet meer ter discussie wensen te stellen.

Die luie, zelfgenoegzame mentaliteit zou moeten worden verbeterd. Dat lukt alleen wanneer overheden die maar wat aanrommelen en daarbij de wet overtreden, door burgers effectief kunnen worden teruggefloten. Daarvoor hebben we bestuursrechters nodig die niet alleen in naam onafhankelijk zijn, maar ook bereid zijn zich werkelijk onafhankelijk op te stellen.

Ruim vijftien jaar geleden toerde de "commissie Van Kemenade" rond in bestuurlijk en rechterlijk Nederland met de boodschap dat "rechters niet op de stoel van bestuurders mogen gaan zitten". Ik heb zo'n sessie bijgewoond, het voelde als een vorm van intimidatie. Sindsdien gedragen veel bestuursrechters zich alsof ze niet op de stoel van, maar wel op schoot bij bestuurders zitten. Dat is voor hen vast reuze gezellig en lekker, maar als burgers hebben wij daar niets aan. Wat we nodig hebben, is onafhankelijke bestuursrechtspraak.
Door Math Oehlen (Beleidsspecialist Afval) op
Beste Jan,
Ik zou zeggen bestudeer de zaak nog maar eens. Wat voor inzamelbedrijven inkomsten zijn zijn feitelijk subsidies die maatschappelijk opgebracht worden. Daar moet maatschappelijk nut tegenover staan. En die balans valt zwaar in het voordeel van de inzamelindustrie uit en valt voor de maatschappij nogal tegen. Zegt het CPB en kun je afleiden uit CE en TNO. Daling afvalstoffenhefing komt door tariefverlaging verbranding vanwege aflopen afschrijvingstermijnen. Niet door betere scheiding. Die kost gigantisch veel. Mijn advies. Bestudeer eerst maar eens het mechanisme van financiering, opbrengst. Werkt verhelderend. Al eens nagedacht waarom de slimme Belgen alleen PET, PP en HDPE inzamelen en wij daarnaast ook nog folies en mix, die tweederde van de stroom vertegenwoordigen en een zwaar negatieve waarde hebben? Let wel een negatieve waarde van € 150 per ton NADAT we er al € 800,- per ton aan uitgegeven hebben. Totale afvalbeheerkosten stijgen jaarlijks nog. Gedoe voor de burger idem. En milieuwinst: zeer minimaal en teleurstellend in relatie tot de kosten. Een bedrijf zal er anders tegenaan kijken. Daarvoor is het omzet. Maatschappelijke afwegingen liggen echter op een bovenliggend niveau.
Door Jan (beleid (oa afval)) op
Specialist impliceert deskundigheid..... Blijkt niet echt uit je verhaal beste Math. bv het hele kunststofverhaal kost de burger niets aan afvalstoffenheffing. Inzameling is ook niet omdat de gemeenten dat wilden, maar een taak van bedrijfsleven die door gemeente (of contractant) wordt uitgevoerd. met als kostensaldo € 0,-. En een gigantisch kostenplaatje? Ach, de gemiddelde afvalstoffenheffing is de laatste jaren fors gedaald terwijl er meer en beter wordt gescheiden. Helaas geen tijd voor een langere reactie.
Door Math Oehlen (Beleidsspecialist Afval) op
Beste Joke,
Als je geïnteresseerd bent in nieuwe inzichten neem dan ook mee de marginale maatschappelijke winst van de invoering van diftar. Een systeem dat het kilofetishisme in het Nederlands afvalbeheer benadrukt en dat deel uitmaakt van het gigantische kostenplaatje van de gescheiden inzameling. Daar staat nauwelijks milieuwinst tegenover. Zoals is af te leiden is uit recente studies van CE, TNO en het Centraal Planbureau. Voor meer info zie punt 16 bij: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Coll …
En blz 9 en 10 bij: http://www.cpb.nl/publicatie/verkennend-onderzoe …

Diftar is onderdeel van een kilogericht systeem dat, samen met het zogenaamde omgekeerde inzamelen, leidt tot perverse prikkels om voor kwantiteit te gaan en niet voor kwaliteit. Het gevolg is zichtbaar bij de meest volumineuze fracties: maar liefst 80% van hetgeen we aan plastic inzamelen kost eerst € 800,- per ton aan inzamelen en sorteren en als we het in handen hebben kost het nog eens € 150,- om er überhaupt van af te komen. Twee maal zo veel als de kosten voor het rechtstreeks naar de verbranding rijden.
Kortom: een waanzinnig systeem. Duurzaamheid betekent vooral sober en doelmatig en daar past gooien met bakken geld niet bij. Het valt de maatschappij alleen niet zo op omdat er ontzettend veel belangen zijn gegroeid om dat verborgen te houden.
Door Joke (rijksambtenaar) op
Hele interessante ideeën*! Waardevolle inbreng in de discussie. Ben benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.
* "Je kunt dan denken aan anonieme pasjes waarop saldo kan worden geladen, of aan het Nijmeegse systeem met speciale vuilniszakken die overal verkrijgbaar zijn en waarop een prijsopslag zit, zodat wie meer vuilnis aanbiedt, meer betaalt."
Door Michiel Jonker op
@ Joke (rijksambtenaar) (2 mei 2016, 11:17 uur)

Uit uw woordkeuze ("er valt niet aan te ontkomen") blijkt dat u de wensen van gemeenten als dwingende feiten opvat. In een rechtsstaat zijn de wensen van overheden echter slechts dwingend voor zover ze binnen de grenzen van de wet vallen, en voor zover ze gebaseerd zijn op wettelijke bevoegdheden.

Dat een aantal gemeenten "diftar" (betaling naar rato van hoeveelheid aangeboden afval) heeft ingevoerd, wil om twee redenen nog niet zeggen dat dit een aantasting van privacy rechtvaardigt.

Bij verwerking van persoonsgegevens moet altijd worden afgewogen of er een noodzaak, dan wel een overwegend belang is voor de verwerking van die gegevens. Dat is hier om twee redenen niet het geval.

Ten eerste is privacy een grondrecht, en een grondrecht heeft prioriteit boven zaken als kostenbesparing of het efficiënter maken van lokale afvalinzameling. Als het ging om staatsveiligheid o.i.d., dan zou er een gegronde reden zijn om de privacy te beperken, maar dat is hier niet het geval.

Ten tweede geldt m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens het "subsidiariteitsbeginsel": als het doel ook bereikt kan worden op een andere manier waarbij geen persoonsgegevens worden verwerkt, dan mogen ze dus niet worden verwerkt. In dit geval zijn zulke andere manieren goed voorhanden, ook als er sprake is van de invoering van diftar (waarover in Arnhem nog geen besluit is genomen). Je kunt dan denken aan anonieme pasjes waarop saldo kan worden geladen, of aan het Nijmeegse systeem met speciale vuilniszakken die overal verkrijgbaar zijn en waarop een prijsopslag zit, zodat wie meer vuilnis aanbiedt, meer betaalt.

Verzameling van persoonsgegevens is dus ook bij invoering van een vorm van diftar (gedifferentieerd tarief) niet nodig.
Door Joke (rijksambtenaar) op
Ik ben heel erg voor privacy, maar ik vrees dat aan deze registratie niet te ontkomen valt. Ook een gemeente die (nog) geen diftar heeft ingevoerd, zal die mogelijkheid wel open willen houden. Diftar is gedifferentieerd tarief: op basis van hoeveel (rest)afval je daadwerkelijk aanbiedt word je belast. Daarvoor is dus een koppeling nodig tussen je afvalpas en je adresgegevens.