of 62812 LinkedIn

Nationaal Cyber Security Centrum in de maak

Vanaf begin volgend jaar heeft Nederland een Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Overheid en bedrijfsleven gaan zich daarin samen tegen internetcriminaliteit weren.
1 reactie
Vanaf begin volgend jaar heeft Nederland een Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Overheid en bedrijfsleven gaan zich daarin samen tegen internetcriminaliteit weren.
Stuxnet
Het NCSC is een onderdeel van de Nationale Cyber Security Strategie die door minister Opstelten naar de Kamer is gestuurd, mede namens zijn collega's van EZL&I en BZK. Naast het NCSC komt er ook een Cyber Security Raad waarin partijen uit zowel overheid als bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. Gezamenlijk zullen zij zich richten op het tegengaan van ICT-verstoringen, maar vooral ook op de bestrijding van spionage, misdaad, vandalisme en terrorisme via het internet. Stuxnet en de recente aanval op de website Overheid.nl zijn tekenen dat cybercrime een groeiende bedreiging is.

Samenwerken
Het huidige Govcert.nl, dat de kennis over (mogelijke) dreigingen voor de Nederlandse overheid paraat houdt, zal worden uitgebreid en ondergebracht in het NCSC. De laatste zal zich verder bezig gaan houden met incidentafhandeling en crisisbesluitvorming en bredere samenwerkingsverbanden, zoals met AIVD en MIVD.

Meldplicht
Het plan van Opstelten omvat verder onder andere een aantal punten waarop de regelgeving zal worden aangescherpt. Zo moet bijvoorbeeld tachtig procent van de vitale organisaties in het openbaar bestuur en Openbare Orde en Veiligheid eind dit jaar beschikken over een continuïteitsplan dat een antwoord biedt op grootschalige ICT-verstoringen. Ook komt er een meldplicht voor datalekken in de telecomsector.


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door hans willems (multi-disciplinair wetenschapper) op
T E R O V E R W E G I N G & W A A R S C H U W I N G
door hans willems, rechtsstatelijkheidsfascistenjager:
Het is simpel, maar lees het gerust verschillende malen:
--------------------------------------------------------

HET ARROGANTISME BINNEN DE DEMOCRATIEëN
Grote justitiële ego's met zeer veel arrogantie, en met opperste condescendentie, en hun
(dossier-)kennis van criminaliteit vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie,
en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen het vrije Europa, Midden Amerika
met het Caribisch gebied; het substantiële rechtsstatelijkheidsfascisme?


Uitgebreide definitie van RECHTSSTATELIJKHEIDSFASCISME (RSHF)

[begin definitie]
Het bij gelegenheid willekeurig of gericht, naar believen, of de waan of luim van de dag, en/of
op basis van eigen belang en/of wederdienstbaarheid, en/of anderszins toepassen en/of achterwege laten van de door/vanwege/middels de 3-overheden ontwikkelde en/of toegepaste en/of toe tè zullen passen of niet van

* beleidsregels, uitvoeringsregels, beschikkingen, decreten, wetsregels, akten, pseudowetgevingen, Landsbesluiten, e.d.,
* wetten, grondwet en grondswetsregelingen, (gecombineerde) in-externe voorschriften, protocollen en reglementen e.d.,
* beslissingen/beschikkingen/uitspraken/arresten/jurisprudentie e.d. (of nalating van e.e.a.) door/vanwege de toepassende (3de) macht,
* rijksregelingen en rijkswetgeving, het Statuut zelve, aanwijs-/aanwijzingsbevoegdheden, beginselen, principes, criteria e.d.,
* doen of laten van uitlatingen middels media(-berichten) en andere openbare uitlatingen of verzwijgingen, of anderszins

opdat buitenwerkingstelling, uitholling, onbereikbaar-making en neutralisering (Kaltgesatz),
het van toepassing (of niet) verklaren van [onderdelen van]

* de ondeelbare Mensenrechten in de meest ruime betekenis van het woord o.a. geregeld in het Internationale Recht en
* in het daaruit ontwikkelde EVRM en andere mensen-, dus ook kinderbeschermende verdragen, zoals
* Internationale (VN-) verdragen, protocollen, uitspraken, beslissingen, adviezen en aanwijzingen e.d.
* maar ook traktaten, (bi-)laterale overeenkomsten e.d..
Enzocetera
[einde definitie]

Bewijs~toepassing:
Het tijdsvolgordelijk Hollands proces, beginnend bij de uitroeping van de Heerlijkeden in de Middeleeuwen,
via de uitvinding van de boekdrukkunst en dubbelboekhouden ± 1450,
1621, 1634, 1795, 1815, 1863, 1948, 1954, 1969, eind 'sixties, jaren zeventig, tachtig en negentig,
2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010...

hans willems ;
http://www.geblokkeerd.door.ErnstHirschStallin.com