of 59821 LinkedIn

Gemeenten de fout in met persoonsgegevens in besluitenlijsten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gemeenten gewezen op het ten onrechte in de openbaarheid brengen van persoonsgegevens via besluitenlijsten, raadstukken, aanvragen en bezwaarschriften. Er kwamen diverse signalen over binnen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gemeenten gewezen op het ten onrechte in de openbaarheid brengen van persoonsgegevens via besluitenlijsten, raadstukken, aanvragen en bezwaarschriften. Er kwamen diverse signalen over binnen.

Actief publiceren persoonsgegevens
De AP heeft de VNG een brief gestuurd waarin het duidelijkheid geeft over wat wel en niet mag bij het actief publiceren van persoonsgegevens. De VNG is gevraagd om alle gemeenten hierover te informeren. Persoonsgegevens publiceren op internet of in een krant is een vorm van verwerken van persoonsgegevens. Gemeenten beroepen zich hierbij vaak op de verplichtingen in de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur (wob), zo schrijft de AP in een persbericht.


Belangenafweging maken 

In de huidige wetgeving en in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van toepassing wordt staat dat verwerking van persoonsgegevens mag wanneer het nodig is voor de nakoming van wettelijke verplichting of goede invulling van een publiekrechtelijke taak. Er moet daarbij alleen wel nagegaan worden of het doel ook via minder ingrijpende middelen bereikt kan worden en of verwerking noodzakelijk is. Er moet een belangenafweging plaatsvinden van gemeenten. De AP merkt hierbij op dat vermelding van persoonsgegevens in openbare stukken normaal gesproken niet noodzakelijk is voor gemeenten.

 

De AP heeft de brief aan de VNG ook aangeboden bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen, waar dezelfde wetgeving geldt. Zie voor meer informatie de website van de AP.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ivo op
De vraag is vervolgens hoe om te gaan met brieven aan de raad of handtekeningenacties. Ook alle afzenders en ondertekenaars anoniem opvoeren?
Door Marianne Verhoev (raadsgriffier) op
Uit het artikel blijkt niet of dit ook zou gelden voor bijvoorbeeld de besluitenlijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad; deze besluitenlijsten zijn openbaar. Als een inwoner ervoor kiest in te spreken in een raadsvergadering, attenderen wij hem of haar op het feit dat dit openbare vergaderingen zijn evenals het gegeven dat de vergadering live wordt uitgezonden. Indien dan de desbetreffende naam weggelaten moet worden in de besluitenlijst, lijkt me dat de transparantie niet ten goede komen. Daarnaast is het een bewuste keuze van de inwoner om in een openbare vergadering in te komen spreken. Maar nogmaals, voor mij is (nog) niet duidelijk of deze richtlijnen ook hiervoor gelden.
Door Henk Donkers op
Ik ben het absoluut niet eens met Martin Koenen. Het lezen van beleidsstukken en besluitenlijsten is heel goed mogelijk zonder persoonsgegevens. Voor beleidsstukken is het volkomen onbelangrijk welke burger het beleid betreft. Hooguit voor groepen. En besluiten van het college of de raad kunnen heel goed geanonimiseerd zonder openbaarmaking van persoonsgegevens.
Martin zegt wel dat de privacy te ver is doorgeschoten maar de registratie van data en persoonsgegeven is nog veel verder doorgeschoten. Als daar de burger niet tegen wordt beschermd is dat heel gevaarlijk voor de democratie en de samenleving. Je zou dus hooguit kunnen zeggen dat de doorgeschoten privacybescherming gelijke tred moet houden met de doorgeschoten vastlegging van data en registratie van gegevens. En dan nog loopt de bescherming van persoonsgegeven erg achter.
Ik vind het altijd wel opvallend dat mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt veel meer hechten aan privacy dan mensen die dat niet hebben meegemaakt. Ik denk altijd dat die zich beter bewust zijn van de macht die ontstaat door het bezit van data.
Door Martin Koenen (directeur adviesbureau omgevingsrecht) op
Mijn korte reactie.
Wanneer in stukken de persoonsgegevens zijn verwijderd wordt het vaak een onleesbaar stuk waar je -ook als adviseur of belangenbehartiger van een opdrachtgever, weinig mee kunt. Ik hoop dat de AVG die in mei 2018 in werking treedt het in elk geval mogelijk maakt dat gemeenten de persoonsgegevens zoals ook vroeger gewoon mogen en moeten publiceren. Iemand die zich in het openbaar bestuur mengt of publiekrechtelijk procedeert moet weten en moet er van uitgaan dat zijn persoonsgegevens openbaar worden, punt uit. De privacybescherming slaat de laatste jaren veel te ver door.
Ik hoop dat de VNG en de AP over dit onderwerp beter en uitvoeriger publiceren.