of 59345 LinkedIn

Blijf investeren en elkaar inspireren in de energietransitie!

De overgang naar een duurzame samenleving zal een enorme impact hebben op ons dagelijkse doen en laten. Het is een transitie die – zoals bij elke grootschalige verandering – veel vragen oproept. Om die te beantwoorden kunnen we over de grens inspiratie opdoen en binnen de grenzen van ons land de samenwerking opzoeken.

‘De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet. De omschakeling naar een CO2-arme economie is niet mogelijk zonder grote investeringen en vereist volop innovatie.’ Aldus minister Kamp van Economische Zaken op 2 maart jl. Hij sprak deze woorden, nadat hij bekend had gemaakt dat hij de termijn van de regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER) verlengt tot 2030. Kamp kondigde ook een verbreding van de HER aan: energie-innovaties die op langere termijn kosten besparen, kunnen nu ook ondersteuning krijgen via de regeling. Via de HER is vijftig miljoen euro beschikbaar; nog eens ruim vijftig miljoen zit in diverse andere subsidiepotjes.

 

Dat is goed nieuws. Overheid en het bedrijfsleven moeten echt blijven investeren in nieuwe technologie die innovaties voor energievoorziening kan aanjagen. Want de zo gewenste overgang zal een enorme impact hebben op onze samenleving. Diverse vraagstukken wachten op een antwoord. Zo is er windenergie nodig om de doelen te bereiken van het Klimaatakkoord. Maar waar plaatsen we deze parken in een dichtbevolkt en mondig land als Nederland?

 

Energietransitie in Europa

De energietransitie is niet iets dat alleen binnen de grenzen van ons land afspeelt. Het kan alleen maar slagen als er politieke consensus is over de te kiezen aanpak. Elk land kent immers zijn eigen uitdagingen als het gaat om het uitnutten van het potentieel aan hernieuwbare energie. Het is dan ook raadzaam een blik over de grens te werpen.

 

In Europa zie je enerzijds een toename in de vraag naar elektriciteit als gevolg van de elektrificatie van de samenleving. Anderzijds is er de noodzaak (denk aan het Klimaatakkoord) om een duurzame, CO2-arme samenleving te realiseren. De wetten en regels veranderen in snel tempo. Zo lanceerde de Europese Commissie in november 2016 de clean energy package. Het doel: de ‘cleane’ energietransitie economisch aantrekkelijk maken voor organisaties. Naast een minimale CO2-emissiereductie van 40%, bevat het ‘package’ ook maatregelen om de markt te moderniseren en nieuwe banen te creëren. Daarvoor zijn innovatie en nieuwe technologieën nodig. De marktpartijen hebben investeringsruimte nodig om via pilots en experimenten te onderzoeken wat de beste oplossingen voor hernieuwbare energieopwekking zijn. Diverse landen bundelen hun krachten. En over de landen heen worden nieuwe consortia gesticht om politieke invloed te kunnen uitoefenen op deze ontwikkeling.

 

Hernieuwbare energie als banenmotor

Laten we, op zoek naar verdere inspiratie, ons vizier ietwat scherper stellen en richten op onze oosterburen. Daar staat ‘energie’ hoog op de politieke agenda. In 2010 besloot de regering dat de Duitse CO2-uitstoot in 2050 80 tot 95% lager moet liggen dan in 1990. Het leeuwendeel van de Duitse stroom moet straks komen uit (de)centraal opgewekte (offshore) windenergie, zonne-energie, energie uit biomassa en waterkracht. Ook andere technologieën als geothermie krijgen ruim baan. Ter stimulering van dit proces kan Duitsland terugvallen op de Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) die vaste afnameprijzen garandeert voor opgewekte duurzame energie. Weliswaar heeft hierbij de consument enigszins het nakijken (de EEG is verhoudingsgewijs duur), maar intussen is het aandeel duurzame energie in de stroomvoorziening dankzij deze wet wel al opgelopen tot meer dan 25%. Verder is in 2015 becijferd dat Duitsland dankzij de Energiewende over meer dan 340.000 extra banen kon beschikken. Dan is een hogere energierekening toch wat minder dramatisch.

 

Nederland in 2023

Tijd om weer terug te keren in ons eigen land. Bij ons is 25% duurzame energie nog lang geen haalbare kaart. Onze lat ligt dan ook lager: in het SER Energieakkoord hebben 40 partijen afgesproken dat in 2023 16% van de energievoorziening uit duurzame bronnen komt. Dat is voor ons best een pittige ambitie, want in Europees opzicht lopen we achter als het gaat om hernieuwbare energie. Kijkend naar het aantal in ons land actieve marktpartijen – 1 TSO (Tennet), 7 RNB’s (regionale netbeheerders) en 25-30 PV’s (programma verantwoordelijken) – zou dit toch beter moeten kunnen, iets wat minister Kamp met de verlening en verbreding van de HER-regeling onderstreept.

 

Windenergie op zee

Hierbij spelen windmolenparken op zee een cruciale rol. Windenergie op zee is onmisbaar om de afgesproken 4450 MW elektriciteit (goed voor ruim 5 miljoen huishoudens) in 2023 te kunnen realiseren. Dat betekent 3.450 MW bovenop de 1.000 MW die al gebouwd of in aanbouw is (bron windopzee.nl en rijksoverheid). Diverse partijen, waaronder Shell en TSO Tennet, gaan hiermee aan de slag. Verder zal de noodzaak om klant/servicegericht te opereren en te experimenteren met innovaties op het gebied van duurzame opwekking en distributie groeien. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld bij Jules Energy, een beurs om kleinere volumes te verhandelen, maar ook ons eigen energie eilanden concept speelt hierop in. Dit staat overigens haaks op de vorige maand goedgekeurde wet Voortgang Energie Transitie, die zorgt voor de ‘Security of Supply’ en daarmee experimenten juist tegen lijkt te gaan. Wederom een vraagstuk waarop we een antwoord moeten vinden.

 

Partijen samen brengen

CGI Nederland wil graag haar steentje bijdragen. Wij bouwen mee. En denken mee. Met onderzoek naar nieuwe technologieën die innovaties op dit gebied kunnen vergemakkelijken of versnellen. En met vergelijkend onderzoek naar demand side response en centrale marktfacilitering in Europa. De resultaten hiervan delen we steeds met onze klanten. Dit delen is in onze ogen de sleutel die de deur naar een duurzame samenleving wagenwijd open kan zetten: dit doel is immers alleen te realiseren als alle marktpartijen en de overheid elkaar inspireren en nauw samenwerken.

 


Op 10 en 11 mei laat CGI de relevante partijen in Europa met elkaar in gesprek gaan tijdens het jaarlijkse Centrale Marktfacilitering debat. Meer weten? Stuur mij dan een bericht!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingCGI Nederland

George Hintzenweg 89

3068 AX Rotterdam

088-564 00 00

www.cginederland.nl

Meer nieuws

Secure Tracking Services (S-TrackS)

Criminelen kunnen frauderen met satellietsignalen en posities misleiden. Ook wel spoofing genoemd. Secure Tracking Services (S-TrackS) kan dit voorkomen.

 

 Afbeelding

Whitepapers

Onze expertise

IBOR: de openbare ruimte wordt duurzaam

Met de Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)-oplossing laten verschillende soorten objecten in de publieke ruimte zich op afstand beheren.

 Afbeelding

Bloggers