of 58952 LinkedIn

Voornemen

Interoperabiliteit van informatie vormt binnen de Europese Unie een belangrijk onderwerp. Zo wil de EU de ontwikkeling van de interne markt bevorderen en de grensoverschrijdende publieke dienstverlening aan de Europese burger verbeteren.

Volgens de Europese commissie draagt interoperabiliteit van informatie bij aan groei en innovatie. Als voorbereiding op de nieuwe agenda van de Europese commissie tot 2020 wordt daarom hard gewerkt aan de ontwikkeling van een visie en strategie hoe interoperabiliteit van informatie de komende jaren binnen de EU en tussen de lidstaten verder kan worden ontwikkeld.

 

Doel van de Europese Interoperabiliteits Strategie is om de belangrijkste activiteiten vast te kunnen stellen, die de komende drie tot vijf jaar moeten worden uitgevoerd. De vast te stellen activiteiten betreffen dan zowel inspanningen vanuit de Europese Unie als de lidstaten. Om deze activiteiten in lijn te houden wordt aanvullend op de strategie gewerkt aan een herziening van het bestaande Europese Interoperabiliteits Raamwerk 1.0. Een conceptversie van het EIF 2.0 is nog niet zo lang geleden verschenen en beschikbaar voor commentaar.

 

De Europese Interoperabiliteits Strategie kent drie hoofdprioriteiten namelijk, betrouwbare en veilige informatieuitwisseling en deling, een interoperabiliteitsarchitectuur en het bij nieuwe wet en regelgeving bepalen van de gevolgen voor bestaande ICT-toepassingen. Binnen de hoofdprioriteit – betrouwbare en veilige uitwisseling en deling van informatie – vormt semantische interoperabiliteit de absolute nummer een. De volgorde van prioriteiten is onder andere vastgesteld in een drietal Europese bijeenkomsten van nationale CIO’s welke in 2008 en 2009 hebben plaatsgevonden.

Semantische interoperabiliteit vormt op dit moment zowel binnen alle Europese lidstaten als tussen de lidstaten onderling het meest belangrijke aandachtspunt voor het realiseren van interoperabiliteit van informatie.

 

Aanvullend op de hoofdprioriteiten wordt in de Europese Interoperabiliteits Srategie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het verbeteren van ‘interoperability awareness’ bij alle betrokken stakeholders. De Europese Unie hoopt ínteroperability awareness door het bevorderen van het uitwisselen en delen van kennis en ervaring en het bevorderen van samenwerking tussen stakeholders te verbeteren. Voor alle duidelijkheid: stakeholders zijn voor de Europese Unie niet alleen de lidstaten of overheidsorganisaties. Binnen de Europese interoperabiliteits Strategie wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de ICT-industrie.

 

Geconstateerd wordt zelfs dat zonder die samenwerking namelijk het bevorderen van interoperabiliteit van informatie niet kan worden gerealiseerd. Een dergelijke constatering is overigens al veel eerder ook binnen de NATO gedaan. Een organisatie die jaren verder is in vraagstukken met betrekking tot interoperabiliteit dan de overheid.

 

Alhoewel deze ontwikkelingen binnen de Europese Unie nog niet zijn afgerond, beginnen de contouren van een Europese Interoperabiliteit Strategie zich wel al af te tekenen. Hoewel de EU uitgaat van het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel (zij regelt niet wat in de lidstaat zelf kan worden geregeld) is duidelijk dat ook Nederland te maken, krijgt met de ontwikkeling en uitwerking van deze strategie en daarbij horende raamwerk. Nederland kan zich veel werk besparen wanneer het, rekening houdend met deze ontwikkelingen, een eigen nationale interoperabiliteitsagenda opstelt voor de komende jaren. In de Nederlandse interoperabiliteitsagenda kan, evenals in de Europese, de ontwikkeling van interoperabilitieit binnen de Nederlandse overheid centraal staan. De Nederlandse interoperabiliteitsagenda zou dan, uitgaande van de Europese ontwikkelingen, een resultaat kunnen zijn van overleg tussen overheid, wetenschap én bedrijfsleven.

 

Uitgangspunt voor de Nederlandse agenda zou moeten zijn hoe Nederland koploper blijft in deze ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Het zou een goed voornemen zijn, juist voor het jaar 2010 waarin Nederland het centrum vormt van het ‘World Congres on ICT’, een Nederlandse Interoperabiliteitsagenda vast te stellen. Een mooie aanvulling op de activiteiten van het WCIT, dat Nederland even de hoofdstad maakt van de wereldwijde ICT-industrie.

 

Ben van Lier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ad Gerrits op
Waar we in Nederland veel tijd verliezen met alsmaar eigen tuintjes bijharken geldt dit inderdaad ook op internationaal vlak. Helemaal eens met de strekking om geen Nederlandse wielen uit te blijven vinden waar dit niet nodig is.
Door Ralf Meelker op
Inderdaad J.Chr. Citaat RAND Europe: “…we are not convinced that it would be cost-effective to expand and transform NORA into an IF. To do so, the concern for interoperability would have to be infused pervasively throughout NORA. Moreover, NORA would have to shift its image from being “by and for architects” to appeal to a wider group of stakeholders, and its advice would have to be divided into multiple levels so as to be more accessible and more relevant to policymakers, decisionmakers, and system implementors, as well as to architects. We therefore recommend that NORA be viewed as an architectural complement to a Dutch IF, though we note that the primary reasons for choosing this approach over the alternative are pragmatic and political rather than technical.” Bron: www.rand.org/pubs/te…
Door Drs. J.Chr. Donkhorst op
De aandacht in het stuk gaat uit naar de interoperabiliteit van informatie. het EIF is zoveel meer. Met name de juridische en de service kant (PEGS) zijn een waardevolle aanvulling ten opzichte van de beperkte scope van NORA. Niet te vergeten de duidelijke stellingname van Rand Europe over NORA in vergelijking met EIF.
Door Ben van Lier op
Beste Paul,

Bedankt voor je reactie op mijn recente weblog. In mijn weblog van februari 2009 heb ik al aandacht besteed aan de door je genoemde interoperabiliteitsagenda die in december 2008 door het College standaardisatie naar buiten is gebracht. Ik constateerde toen al dat het College de interoperabiliteitsagenda teveel ondergeschikt maakte aan de ontwikkeling en vaststelling van het strategiekatern van de NORA. In juli 2009 is dit katern, ook wel aangeduid als interoperabiliteitsraamwerk, door het College vastgesteld en aangeboden aan de staatssecretarissen Bijleveld en Heemskerk. Het college stelde daarbij vast dat dit interoperabiliteitsraamwerk het leidend document is voor de ontwikkeling van interoperabiliteit binnen de overheid en dat met dit document actielijn 3 van het actieplan NOiV was afgerond. Het strategiekatern is door staatssecretaris Bijleveld aan alle bestuurders van decentrale overheden aangeboden. In een weblog van september 2009 heb ik bij deze aanbieding en de tekortkomingen in het strategiekatern wederom vraagtekens gesteld. Volgens mij zouden we lessen moeten trekken uit dit voorgaande traject en deze lessen gebruiken voor een nieuwe start. Dit keer met als uitgangspunt het EIS en EIF, en een meerjarige, zowel door de overheid als het bedrijfsleven gedragen, nationale interoperabiliteitsagenda op stellen .
Met vriendelijke groet,
Ben van Lier
Door Paul Oude Luttighuis op
Beste Ben,

Het Forum Standaardisatie heeft al zo’n Interoperabiliteitsagenda opgesteld, met zeven thema’s. Kun je zeggen waarom je die niet noemt en wat je ervan vindt?

Hartelijke groet,

Paul Oude Luttighuis

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers